Kursa kods Vete5014

Kredītpunkti 3.75

Veterinārā darba organizācija I

Zinātnes nozareVeterinārmedicīna zinātne

Kopējais stundu skaits kursā100

Lekciju stundu skaits30

Semināru un praktisko darbu stundu skaits20

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits50

Kursa apstiprinājuma datums21.10.2020

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas un vides higiēnas institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Lelde Tītmane

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības(līm.)

Aizstātais kurss

VeteB020 [GVETB020] Veterinārā darba organizācija I

Kursa anotācija

Studenti iepazīstas ar Latvijas un Eiropas Savienības likumdošanas procesu. Normatīvo aktu veidiem Eiropas Savienībā un Latvijā. Normatīvo aktu būtiskākajām prasībām attiecībā uz darbībām dzīvnieku infekciju slimību kontroles jomā, dzīvnieku apzīmēšanas un reģistrācijas prasībām, veterināro zāļu reģistrēšanas, izplatīšanas, lietošanas un dokumentēšanas kārtību, dzīvnieku barības veidiem, to kvalitātes un drošuma prasībām, rīcības principiem ar dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atkritumu apsaimniekošanu veterinārmedicīnas prakses iestādēs.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - izpratne par saistošo likumdošanu un tās piemērošanu, valsts veterināro uzraudzību un tās principiem, praktizējošo veterinārārstu tiesībām, pienākumiem un atbildību – 5 kontroldarbi.
Prasmes - atrast un konkrētajam gadījumam atbilstoši izmantot savā darbā attiecīgos Latvijas un Eiropas Savienības normatīvos aktus – praktiskie darbi.
Kompetence zināt un ievērot normatīvo aktu prasības, veicot veterinārmedicīnisko praksi, strādājot valsts veterinārās un pārtikas drošības politikas un uzraudzības iestādēs, citās jomās,kas saistītas ar dzīvnieku turēšanu, transportēšanu, tirdzniecību, zāļu ražošanu, izmēģināšanu, izplatīšanu, lietošanu, dzīvnieku barības izplatīšanu, lietošanu, rīcību ar dzīvnieku blakusproduktiem.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Veterinārā darba organizācijas priekšmets, tā nozīme un saturs. Veterinārārsta loma sabiedrībā. 3 h
2. Likumdošanas sistēma Latvijā. Normatīvo aktu veidi Latvijā. Veterinārmedicīnas likums. 4 h
3. Eiropas Savienības izveidošanās, uzbūve, galvenās institūcijas. Likumdošanas process Eiropas Savienībā. Normatīvo aktu izstrāde, to veidi Eiropas Savienībā. 4 h
4. Kontroldarbs. Lolojumdzīvnieku identifikācija, reģistrācija 3 h
5. Lauksaimniecības dzīvnieku (ganāmpulku) apzīmēšana/identifikācija un reģistrācija 3 h
6. Lolojumdzīvnieku nekomerciāla pārvietošana 3 h
7. Sacensības, tirgi, izsoles, izstādes ar dzīvnieku piedalīšanos 2 h
8. Kontroldarbs. Dzīvnieku infekciju slimību valsts uzraudzība 4 h
9. Dzīvnieku infekciju slimību valsts uzraudzības programmas un plāni. 3 h
10. Dzīvnieku barības aprite, tās regulējums Latvijā 4 h
11. Kontroldarbs. Veterinārās prakses, to veidi. 3 h
12. Zāles veterinārmedicīnas prakses iestādēs, to aprite 4 h
13. Kontroldarbs. Atkritumi, to apsaimniekošana veterinārmedicīnas prakses iestādēs. 3 h
14. Dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti, to aprite. 4 h

15. Kontroldarbs. Ar veterinārmedicīnu saistītās jomas zinātnē – institūti, laboratorijas, zāļu izpēte. 3 h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi nokārtoti pieci kontroldarbi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīga normatīvo aktu izpēte pēc praktiskajos darbos noteiktajiem uzdevumiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa kontroldarbi tiek vērtēti atbilstoši LLU Studiju nolikumā norādītājiem 10 ballu sistēmas skalas kritērijiem .
Lai iegūtu studiju kursa gala vērtējumu “ieskaitīts”, visiem kontroldarbiem ir jābūt sekmīgi nokārtotiem. Lai iegūtu sekmīgu vērtējumu kontroldarbā, jānorāda vismaz 65% pareizo atbilžu.

Obligātā literatūra

1. Latvijas Republikas tiesību akti. Pieejams: https://likumi.lv
2. EUR-Lex. Eiropas Savienības tiesību akti. Pieejams: https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=lv

Papildliteratūra

Pārtikas un veterinārais dienests. LR Zemkopības ministrijas nozares portāls. Pieejams: http://www.pvd.gov.lv/#jump

Piezīmes

Obligātais kurss 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā Veterinārmedicīna