Kursa kods Vete5011

Kredītpunkti 3.75

Sīkdzīvnieku slimības I

Zinātnes nozareVeterinārmedicīna zinātne

Kopējais stundu skaits kursā100

Lekciju stundu skaits20

Semināru un praktisko darbu stundu skaits30

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits50

Kursa apstiprinājuma datums07.04.2021

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas un vides higiēnas institūts

Kursa izstrādātāji

author doc.

Ruta Medne

Dr. med. vet.

author pasn.

Anna Anita Krūklīte

Mg. med. vet.

Priekšzināšanas

Vete2009, Bakterioloģija, mikoloģija, virusoloģija I

Vete2013, Mājdzīvnieku anatomija I

Vete2014, Mājdzīvnieku anatomija II

Vete2024, Bakterioloģija, mikoloģija, virusoloģija II

Vete3025, Bakterioloģija, mikoloģija, virusoloģija III

Vete3036, Parazitoloģija un invāzijas slimības I

Vete4115, Parazitoloģija un invāzijas slimības II

Vete6022, Fizioloģija I

Vete6023, Fizioloģija II

Aizstātais kurss

VeteB027 [GVETB027] Sīkdzīvnieku slimības I

Kursa anotācija

Studentiem 5. kursa 10. semestrī jāapgūst bišu anatomija un bioloģija, pasākumi dravā, slimību diagnostika un apkarošana, biškopības produktu izmeklēšana un apstrāde bišu slimību gadījumos. Apskata produktīvo putnu anatomijas un fizioloģijas īpatnības un slimības, kas saistītas ar ēdināšanu, un kopšanas un kopšanas apstākļiem lielās, vidējās un mazās fermās. Apskata vispārīgus putnu slimību profilakses un ārstēšanas jautājumus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par biežāk sastopamo sīkdzīvnieku slimību etioloģiju, patoģenēzi, klīniskajām pazīmēm, diagnostiku apkarošanu, profilaksi (divi kontroldarbi);
Prasmes veikt nepieciešamos pasākumus un pielietot atbilstošas metodes diagnozes precizēšanai (praktiskie darbi);
Kompetence sīkdzīvnieku turēšanas un ēdināšanas risku samazināšana, dažādu līdzekļu pielietošanā slimību profilaksei (praktiskie darbi).

Kursa saturs(kalendārs)

1 Slimības apraksta secība, ārstēšana profilakse (2 stundas). P.d. Biškopības attīstība, sistemātika, funkcijas (2 stundas).
2 Bišu infekcijas slimības Bakteriozes (2 stundas). P.d. Bites anatomija (2 stundas).
3 Bišu infekcijas slimības Vīrusālās dabas infekcijas (2 stundas). P.d. Bites attīstības cikls, bites darba cikls (3 stundas).
4 Bišu invāzijas slimības (2 stundas). Mācību prakse bišu dravā: biškopības inventārs, produkti, bišu slimību diagnostika, bišu ārstēšanas metodes (6 stundas).
5 Bišu nelipīgās slimības (2 stundas). Bišu mātes slimības. P.d. Bišu slimību diagnostika (2 stundas).
Kontroldarbs
6 Putnu nelipīgās slimības(2 stundas). P.d. Produktīvo putnu anatomija un fizioloģija (3 stundas).
7 Putnu virusālās slimības(2 stundas). P.d. Putnu turēšanas, kopšanas, ēdināšanas apstākļi (3 stundas)
8 Putnu bakteriālās slimības(2 stundas). P.d. Putnu fizioloģijas un uzvedības novērošana un analīze, medikamentu aplikācijas metodes (3 stundas).
9 Putnu parazitārās slimības(2 stundas). P.d. Putnu nelipīgās un infekcijas slimības (3 stundas).
10 Putnu parazitārās slimības(2 stundas). P.d. Putnu parazitozes (3 stundas).
Kontroldarbs

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lai iegūtu kursa gala vērtējumu “ieskaite”, sekmīgi jānokārto divi kontroldarbi 1) bišu slimībās; 2) putnu slimībās, jābūt nostrādātiem visiem praktiskajiem darbiem un jāpiedalās mācību prakses izbraukumā bišu dravā.
Kavēto nodarbību atstrādāšana laiks jāsaskaņo ar mācībspēkiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgi jāstudē mācībspēka norādītie jaunākie zinātniskie raksti par bišu un putnu slimībām, par kuriem jautājumi tiek iekļauti kontroldarbā.
Studentam jāpiedalās mācību prakses izbraukumā uz bišu dravu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Sekmīgi jānokārto 2 kontroldarbi. Katras studiju kursa tēmas beigās students kārto kontroldarbu un iegūst atzīmi: 1) bišu slimībās; 2) putnu slimībās. Katrā kontroldarbā jābūt pareizi atbildētiem vismaz 70 % no jautājumiem. Kontroldarbā tiek iekļauti pastāvīgā darba jautājumi.

Obligātā literatūra

1. Гробов О.Ф. и др. Болезни и вредители медоносных пчел. Москва: Агропраомиздат 1987. 334 c.
Pieejams: http://bigstend.ru/download/pchely/Grobov_Smirnova-Bolezni_i_vrediteli_pchel.pdf
2. Гробов О.Ф. Лихотнин А.К. Болезни и вредители пчел. Москва: Агропраомиздат, 1989.
Pieejams: http://laniccio.ru/file/616857.html
4. Important Poultry Diseases [tiešsaiste]. Intervet International B.V. The Netherlands, 2000. 88 p.
[skatīts 03.04.2018.] Pieejams: http://cpif.org/wp-content/uploads/2014/04/Booklet-Poultry-Diseases-interactv-1-copy.pdf 5. Kornets A. Bišu slimības. Rīga: Zvaigzne, 1980. 207 lpp.

Papildliteratūra

1. Antimicrobial Therapy in Caqed Birds and Exotic Pets. An International Symposium January 18, 1995 at The North American Veterinary Conference, Orlando, Florida. 48 p. 2. Jenkins J.R., Brown S.A. A Practitioner’s Guide to Rabbits and Ferrets. The American Animal Hospital Association. 1993. 111 p. 3. Леонтюк С.В., Дубницкий А.А., Гусев Б.А., Демина М.Ф. Болезни кроликов. Изд. 2-е. Москва: Колос, 1974. 239 c. Pieejams: http://animalialib.ru/books/item/f00/s00/z0000036/index.shtml

Piezīmes

Obligātais kurss 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā Veterinārmedicīna.