Kursa kods Vete5009

Kredītpunkti 2

Pārtikas tehnoloģija

Zinātnes nozareVeterinārmedicīna zinātne

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums19.03.2014

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas tehnoloģijas katedra

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Evita Straumīte

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Maģistranti iegūst zināšanas par pārtikas produktu ražošanas tendencēm, gan no pārtikas produktu veselīguma, gan no drošības un nekaitīguma aspekta.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Teorētiskas zināšanas par jaunākajām tendencēm pārtikas apstrādes procesiem, to ietekmi pārtikas produktu kvalitātes nodrošināšanai; jaunākajām tendencēm produktu iepakošanā; funkcionālo pārtiku, norādēm patērētāju informēšanai – lekcijas un kontroldarbs.
Praktiskas zināšanas un prasmes izvērtēt jaunāko apstrādes tehnoloģiju ietekmi uz produktu kvalitāti; izvērtēt uz iepakojuma sniegtās informācijas atbilstību likumdošanai – 1. patstāvīgais un laboratorijas darbs.
Kompetences – spēt izmantot teorētiskās zināšanas, izvērtējot produktu kvalitāti, un patērētājiem sniegto informāciju saistībā ar dažādu pārstrādes tehnoloģiju, lauksaimniecības saimniekošanas ietekmi uz produktu kvalitāti un informācijas sniegšanu patērētājiem – 2. patstāvīgais darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Lekcija (1 h) – Studiju kursa struktūra. Produkta kvalitātes jēdziens, to kvalitāti ietekmējošie rādītāji, iespējas un tendences dažādu tehnoloģiju izmantošanai pārtikas produktu ražošanai.
2. Lekcija (5 h) – Pārtikas rūpniecībā lietoto jaunāko procesu un tehnoloģiju raksturojums (sterilizēšanas un kaltēšanas metodes; tendences dažādu membrānu veidu izmantošanas iespējas; augstspiediena tehnoloģijas, ultraskaņa, pulsējošais elektriskais lauks u.c. pamatprincipi un izmantošanas iespējas). Radiācijas izmantošana pārtikas rūpniecībā. Alternatīvas tehnoloģijas produktu uzglabāšanas laika pagarināšanai. Dažādu tehnoloģiju izmantošana produktu alerģiskuma samazināšanai.
3. Laboratorijas darbs (5 h) – jaunāko tehnoloģiju izmantošana pārtikas produktu pārstrādē.
4. Lekcija (2 h) - Jaunākās tendences pārtikas produktu iepakošanas nozarē (konvencionālais un bioloģiski sadalāmais, aktīvais un inteliģentais iepakojums).
5. Patstāvīgais darbs (4 h) – dažādu iepakojuma materiālu analīze.
6. Lekcija (2 h) – Biotehnoloģijas jēdziens un tās produktu (baktēriju kultūras, fermentu preparāti) pielietojums pārtikas rūpniecībā.
7. Lekcija (2 h) – Funkcionālā pārtika. Atsevišķu funkcionālo pārtikas produktu grupu raksturojums. Funkcionālās pārtikas ražošanas īpatnības. Uzturvērtības, veselīguma un sensorās norādes.
8. Lekcija (2 h) – Kvalitātes vadības sistēmas Latvijā un Eiropā. Bioloģiskās lauksaimniecības jēdziens, produktu ražošanas nepieciešamība. Atsevišķu tehnoloģisko procesu nepieciešamība kvalitātes nodrošināšanai.
9. Patstāvīgais darbs (9 h).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmena atzīme veidojas sekojoši:
• jāapmeklē vismaz 90% no lekcijām (40%);
• jānostrādā laboratorijas darbs un jāanalizē iegūtie rezultāti (10%);
• jāizstrādā un jāprezentē patstāvīgie darbi (25%);
• sekmīgi jāuzraksta kontroldarbs par teoriju (25%).

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. patstāvīgais darbs – dažādu iepakojuma materiālu analīze – iepakošanas materiālu izvēle; sniegtās informācijas analīze – iepakojuma un tehnoloģijas veids, informācijas sniegšanas pareizība patērētājiem (norādes, sastāva u.c.).
2. patstāvīgais darbs – dažādu produktu izpēte tirdzniecības tīklos saistībā ar bioloģisko lauksaimniecību un patērētāju zināšanām šajā jomā; kvalitātes sistēmām; norādēm; patērētāju attieksmes noskaidrošana par ģenētiski modificētu pārtiku, jauno pārtiku; RASF sistēmas analīze.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Eksāmena atzīme veidojas kā vidējā aritmētiskā no kontroldarba un patstāvīgo darbu prezentācijas. Kontroldarbs ir sekmīgi uzrakstīts, ja vismaz 50% sniegto atbilžu ir pareizas.

Obligātā literatūra

1. Kārkliņa D., Ciproviča I. Pārtikas produktu tehnoloģija. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 93 lpp.
2. Galoburda R., Rakčejeva. Pārtikas apstrādes alternatīvie procesi. Jelgava: LLU, 2008. 94 lpp.
3. Kārkliņa D., Ciproviča I., Beitāne I. Pārtikas produkti ar funkcionālajām sastāvdaļām: teorētiskais materiāls studiju kursa „Pārtikas funkcionālās īpašības” apguvei. Jelgava: LLU, 2008. 50 lpp.
4. Dukaļska L., Muižniece-Brasava S. Biodegradējamie iepakošanas materiāli pārtikas industrijā. Jelgava: LLU, 2008. 105 lpp.

Papildliteratūra

1. Handbook of meat processing. Editor Fidel Toldrá. Ames, Iowa: Wiley-Blackwell, 2010. 566 p.
2. Dairy processing: improving quality. Edited by Gerrit Smit. Cambridge: Woodhead publishing Limited; Boca Raton etc.: CRC Press, 2003. 546 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Food Packaging and Shelf Life. Imprint: ELSEVIER. ISSN: 2214-2894
2. Food and Bioproducts Processing. Published by Elsevier Science. ISSN (printed): 0960-3085. ISSN (electronic): 1744-3571. Pieejams LLU FB datubāzē Science Direct datubāzē http://www.sciencedirect.com/science/journal/09603085

Piezīmes

Obligātais kurss VMF profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas "Pārtikas higiēna" studentiem