Kursa kods Vete5007

Kredītpunkti 3

Sensoro sistēmu fizioloģija

Kursa papildus materiāli Vete5007_St. k. programmas izvērsts saturs.pdf

Zinātnes nozareVeterinārmedicīna zinātne

Zinātnes apakšnozareFizioloģija

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits41

Kursa apstiprinājuma datums20.04.2011

Atbildīgā struktūrvienībaPreklīniskais institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Aija Ilgaža

Dr. med. vet.

Priekšzināšanas

Biol1021, Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija III

Vete2013, Mājdzīvnieku anatomija I

Vete2014, Mājdzīvnieku anatomija II

Vete2015, Mājdzīvnieku anatomija III

Vete4034, Citoloģija, histoloģija, embrioloģija II

Vete4035, Citoloģija, histoloģija, embrioloģija I

Vete6022, Fizioloģija I

Vete6023, Fizioloģija II

Kursa anotācija

Izvēles studiju priekšmets „Sensoro sistēmu fizioloģija” dod iespēju studentiem papildināt zināšanas par maņu orgānu (jeb analizatoru) uzbūvi un funkcijām, palīdz izprast redzes, dzirdes, ožas, garšas kā arī sāpju, temperatūras, līdzsvara un citu sajūtu uztveršanu, iegūtās informācijas analīzi, sajūtu formēšanu un to savstrpējās ietekmes. Šis studiju priekšmets ir nepieciešams tālākām oftolmoloģijas, neiroloģijas un stomatoloģijas studijām.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Padziļinātas zināšanas par dažādu maņu orgānu darbību dzīvniekiem: informācijas ieguvi, tās tālāko analīzi un sajūtu formēšanos CNS; prasmes izvērtēt atsevišķu sajūtu rašanās iemeslus, rezultātus un iespējamās sekas; kompetence pielietot iegūtās zināšanas savas profesionālās darbības specializēšanā un pilnveidošanā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ievads. Sensoro sistēmu perifērā daļa, vadītājdaļa un centrālā daļa. Speciālās un somatoviscerālās maņas.
2 Redzes sensorā sistēma.
3 Redzes īpatnības dažādu sugu dzīvniekiem
4 Dzirdes sensorā sistēma.
5 Dzirdes īpatnības dažādu sugu dzīvniekiem
6 Vestibulārā sistēma.
7 Ožas sensorā sistēma.
8 Garšas sensorā sistēma.
9 Garšas un ožas nozīme un īpatnības dažādu sugu dzīvniekiem.
10 Somatoviscerālās maņas.
11 Ādas sensorā sistēma.
12 Proprioceptīvā sistēma.
13 Visceroceptīvā sensorā sistēmas.
14 Sāpju jeb nociceptīvā sensorā sistēma.
15 Sāpju antinociceptīvā sistēma. Sāpju fizioloģiskā nozīme.
16 Organisma kompleksa reakcija uz sāpēm.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāapmeklē vismaz 85% no nodarbībām. Jāizstrādā un prezentācijas veidā jāaizstāv viens patstāvīgais darbs,sekmīgi jāuzraksta viens gala pārbaudījums. Gala vērtējums - ieskaite ar atzīmi. Vērtējums ir atkarīgs no semestra darba kumulatīvā vērtējuma.

Obligātā literatūra

1. Aberberga-Augskalne L., Koroļova O. Fizioloģija ārstiem. Rīga, SIA „Medicīnas apgāds”, 2007., 516.lpp.
2. Valtneris A. Cilvēka fizioloģija. Rokasgrāmata. Otrais izdevums. Rīga, Zvaigzne ABC, 2009., 252 lpp.
3. Brūveris Z., Mājdzīvnieku anatomija. Rīga, SIA „Medicīnas apgāds”, 2007., 783 lpp.
4. Смирнов В.М., Budыluna С. Физиология сенсорных систем и высшая нервная деятельность. Москва, Academia, 2001, 303. стр

Papildliteratūra

1. Satter D. Fundamentals of Veterinary ophthalmology. W.B. Saunders company, third edition, 2004., pp. 376.
2. Denbow M. D., Akers R. M. Anatomy and Physiology of Domestic Animals illustrated edition. ISBN-13: 9780813803296, ISBN-10: 0813803292; Iowa State University Press, 2009, pp. 654.
3. Petersen S. Crispin S. BSAVA Manual of smol animal Ophtalmolody. 2006., pp. 157.

Periodika un citi informācijas avoti

1. The Journal of Animal Science (JAS). American Society of Animal Science. Print ISSN: 0021-8812; Online ISSN: 1525-3163.
2. Veterinary Ophthalmology , USA ISSN: 1463-5216
3. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, UK ISSN: 0931-2439

Piezīmes

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma "Veterinārmedicīna", izvēles kurss.