Kursa kods Vete4122

Kredītpunkti 3

Infekcijas slimības II

Zinātnes nozareVeterinārmedicīna zinātne

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits20

Semināru un praktisko darbu stundu skaits20

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits41

Kursa apstiprinājuma datums19.01.2022

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas un vides higiēnas institūts

Kursa izstrādātāji

author pasn.

Gundega Mūrniece

Pirmā cikla profesionālā(līm.)

author prof.

Kaspars Kovaļenko

Dr. med. vet.

Priekšzināšanas

Vete4107, Infekcijas slimības I

Kursa anotācija

Studenti apgūst baktēriju un vīrusu izraisītās slimības, ar kurām slimo cūkas, zirgi un gaļēdāji; šo slimību aktualitāti un izplatību republikā, Eiropas valstīs un pasaulē; izraisītājus; infekcijas avotus un transmisijas ceļus; klīnisko un patologanatomisko ainu; diagnostikas metodes; ārstēšanas iespējas; apkarošanu un profilaksi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: Sudenti iegūst zināšanas par infekcijas slimībām, to apkarošanu, ārstēšanu un profilaksi. (3 kontroldarbi)
Prasmes: studenti prot patstāvīgi uzstādīt diagnozi infekcijas slimību gadījumā, izstrādāt ārstēšanas protokolus un rekomendēt profilakses pasākumus. (praktiskie darbi)
Kompetence: pēc studiju kursa apgūšanas studenti spēj analizēt iegūto informāciju par infekcijām, spēj patstāvīgi uzstādīt diagnozi un veikt ārstēšanu un profilakses pasākumus; spēj iegūtās zināšanas izmantot jaunu pieeju un risinājumu meklēšanā infekcijas slimību gadījumos. (klīnisko un epidemioloģisko gadījumu analīze)

Kursa saturs(kalendārs)

1. Gaļēdāju mēris. Infekciozais hepatīts. Suņu parvovirusālais enterīts. 2h lekcijas un 2h praktiskie darbi.
2. Suņu respiratoro infekciju komplekss. Kaķu respiratoro infekciju komplekss. Kaķu panleikopēnija. 2h lekcijas un 2h praktiskie darbi.
3. Kaķu virusālā leikēmija. Kaķu imūndeficīts. Kaķu infekciozais peritonīts. 2h lekcijas un 2h praktiskie darbi.
4. 1.kontroldarbs (suņu un kaķu infekcijas slimības) 1h. Zirgu ļaunie ienāši. Kumeļu ienāši. 1h lekcijas un 2h praktiskie darbi.
5. Zirgu Āfrikas mēris. Zirgu infekciozā anēmija. Zirgu rinopneimonija. 2h lekcijas un 2h praktiskie darbi.
6. Zirgu gripa. Zirgu infekciozais arterīts. Zirgu infekciozie encefalomielīti. 2h lekcijas un 2h praktiskie darbi.
7. 2.kontroldarbs (zirgu infekcijas slimības) 1h. Cūku sarkanguļa. Klasiskais cūku mēris. Cūku Āfrikas mēris. 1h lekcijas un 2 h praktiskie darbi.
8. Cūku enzootiskā pneimonija (mikoplazmoze). Cūku hemofilozā pleiropneimonija. Cūku infekciozais atrofiskais rinīts. Cūku reproduktīvais un respiratorais sindroms. 2h lekcijas un 2h praktiskie darbi.
9. Cūku transmisīvais gastroenterīts. Enzootiskais encefalomielīts (Tešenas slimība). Cūku parvoviroze. Cūku dizentērija un proliferatīvais ielīts. Cūku pēcatšķiršanas novājēšanas sindroms. 2h lekcijas un 2h praktiskie darbi.
10. 3.kontroldarbs (cūku infekcijas slimības) 1h. KEGA darbu aizstāvēšana 3h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi nokārtoti trīs kontroldarbi, aizstāvets KEGA darbs un nokārtots eksāmens.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Klīnisko un epidemioloģisko gadījumu analīzes (KEGA) darbs par tēmu, kas saistīta ar dzīvnieku infekcijas slimībām. Darbs balstīts uz infekcijas slimību jomā aktuālu problēmu vai klīnisko gadījumu. Darbs sastāv no problēmas definējuma vai klīniskā gadījuma apraksta, literatūras apraksta un diskusijas daļas. Apjoms ne vairāk kā 10 lpp. Pēc darba rakstiskās formas iesniegšanas, tas noslēgumā jāaizstāv publiskā aizstāvēšanā. Darbs jāiesniedz un jāaizstāv kursa vadītāja noteiktajā termiņā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studentu prasmes tiek vērtētas atbilstoši praktiskajos darbos uzdoto uzdevumu noteiktajai kārtībai.
Studiju kursa kontroldarbi, KEGA un eksāmens tiek vērtēti atbilstoši LLU Studiju nolikumā norādītājiem 10 ballu sistēmas skalas kritērijiem.

Obligātā literatūra

1. MSD Manual, Veterinary manual https://www.msdvetmanual.com/
2. Sykes J. Greene's Infectious Diseases of the Dog and Cat. United States of America: Elsevier, 2012. p. 1354 p. Ir LLU Veterinārmedicīnas fakultātes Informācijas centrs - Šifrs: 636/39:61/726 - Skaits: 1 eks.

Papildliteratūra

1. Oxford textbook of zoonoses: biology, clinical practice, and public health control. Ed. S. Palmer. Oxford; New York: Oxford University Press, 2011. p. 884 p.
2. Food and Agriculture Organization of the United Nations. 2011. Challenges of animal health information systems and surveillance for animal diseases and zoonoses. Rome, 2011. p. 122 p. Pieejams: https://www.fao.org/3/i2415e/i2415e00.htm

Periodika un citi informācijas avoti

1. An International Journal on Animal Infection.EDP Sciences. ISSN: 1297-9716
2. Transboundary and Emerging Diseases. Blackwell Verlag GmbH. ISSN: 1865-1682
3. The Veterinary Journal. ELSEVIER. ISSN: 1090-0233

Piezīmes

Obligātais studiju kurss otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Veterinārmedicīna".