Kursa kods Vete4119

Kredītpunkti 4.50

Sīkdzīvnieku slimības II

Zinātnes nozareVeterinārmedicīna zinātne

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits44

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits60

Kursa apstiprinājuma datums19.02.2019

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas un vides higiēnas institūts

Kursa izstrādātāji

author doc.

Ruta Medne

Dr. med. vet.

author pasn.

Inga Birne

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības(līm.)

author pasn.

Nikolajs Oborins

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības(līm.)

Priekšzināšanas

Vete2009, Bakterioloģija, mikoloģija, virusoloģija I

Vete2013, Mājdzīvnieku anatomija I

Vete2014, Mājdzīvnieku anatomija II

Vete2024, Bakterioloģija, mikoloģija, virusoloģija II

Vete3025, Bakterioloģija, mikoloģija, virusoloģija III

Vete3036, Parazitoloģija un invāzijas slimības I

Vete4115, Parazitoloģija un invāzijas slimības II

Vete5011, Sīkdzīvnieku slimības I

Vete6022, Fizioloģija I

Vete6023, Fizioloģija II

Aizstātais kurss

VeteB028 [GVETB028] Sīkdzīvnieku slimības II

Kursa anotācija

Studenti 6. kursa 11. semestrī iepazīstas ar kažokzvēru, laboratorijas dzīvnieku un dažu populārāko eksotisko dzīvnieku un putnu anatomiskajām un fizioloģiskajām īpatnībām, turēšanas apstākļiem, pareizas ēdināšanas principiem, fiksēšanas un izmeklēšanas metodēm, biežāk sastopamajām ķirurģiskajām, iekšķīgajām nelipīgajām, parazitārajām un infekcijas slimībām, to cēloņiem, pazīmēm, ārstēšanas līdzekļiem un profilakses metodēm. Studenti iepazīstas ar saldūdens un jūras zivju anatomiju bioloģiju un audzēšanu, Eiropā un Latvijā sastopamākajām bīstamākajām infekcijas slimībām, kuras izsauc masveida mirstību u un zivju ārstēšanas metodēm.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par biežāk sastopamo sīkdzīvnieku slimību etioloģiju, patoģenēzi, klīniskajām pazīmēm, diagnostiku apkarošanu, profilaksi (pieci kontroldarbi);
prasmes veikt nepieciešamos pasākumus un pielietot atbilstošas metodes diagnozes precizēšanai (praktiskie darbi);
kompetences sīkdzīvnieku turēšanas un ēdināšanas risku samazināšana, dažādu līdzekļu pielietošanā slimību profilaksei (praktiskie darbi).

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievads, kažokzvēru turēšanas apstākļi (1 stunda). L.d. kažokzvēru veterinārās manipulācijas un izmeklēšana (2 stundas).
2. Kažokzvēru nelipīgās slimības (1 stunda). L.d. Kažokzvēru nelipīgo slimību diagnostika, ārstēšana un profilakse (2 stundas).
3. Kažokzvēru infekcijas slimības (1 stunda). L.d. Kažokzvēru infekcijas slimību diagnostika, ārstēšana, profilakse un apkarošana (2 stundas).
Kontroldarbs
4. Mazo grauzēju turēšana un biežāk sastopamās slimības (1 stunda). L.d. Mazo grauzēju veterinārā izmeklēšana un manipulācijas (2 stundas).
5. Mazo grauzēju turēšana un biežāk sastopamās slimības (1 stunda). L.d. Mazo grauzēju veterinārā izmeklēšana un manipulācijas (2 stundas).
6. Trušu turēšana un biežāk sastopamās slimības (1 stunda). L.d. Trušu veterinārā izmeklēšana un manipulācijas (2 stundas).
Kontroldarbs
7. Dekoratīvo putnu biežāk sastopamās slimības (1 stunda). L.d. Dekoratīvo putnu veterinārās manipulācijas (2 stundas).
8. Rāpuļu un abinieku turēšana un biežāk sastopamās slimības(1 stunda). L.d. Rāpuļu un abinieku veterinārās manipulācijas (2 stundas).
9. Mācību prakses izbrauklums uz zooloģiskā dārza veterināro klīniku (6 stundas).
Kontroldarbs
10. Akvakultūra Latvijā un pasaulē (1 stunda). L.d. Zivju anatomija un fizioloģija (2 stundas).
11. Nelipīgās zivju slimības(1 stunda). L.d. Latvijā saimnieciski nozīmīgās zivju sugas. Zivju audzēšanas biotehnoloģijas (2 stundas).
Kontroldarbs
12. Vienšūņu, monoģeneju un diģeneju izraisītās zivju slimības (1 stunda). L.d. Ihtiopatoloģiskā izmeklēšana (2 stundas).
13. Diģeneju un nematožu izraisītās zivju slimības (1 stunda). L.d.Zivju parazītu noteikšana preparātos un uztriepēs (2 stundas).
14. Akantocefalozes un cestodozes (1 stunda). L.d. Ihtiopatoloģiskā izmeklēšana (2 stundas).
15. Zivju ektoparazītu izraisītās slimības (1 stunda). L.d. Zivju ārstēšanas un vakcinācijas metodes (vannošana, smidzināšana u.c.) (2 stundas).
16. Zivju un vēžu virusālās slimības (1 stunda). L.d. Vēžu anatomija un fizioloģija, audzēšanas biotehnoloģijas (2 stundas).
17. Zivju un vēžu bakteriālās slimības (1 stunda). L.d. Vēžu sekcijas metodika (2 stundas).
18. Mācību prakses izbrauklums uz zivju audzētavu (6 stundas).
Kontroldarbs

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lai iegūtu kredītpunktu, sekmīgi jānokārto visi kontroldarbi 1) zivju slimībās; 2) kažokzvēru un laboratorijas dzīvnieku slimībās: jābūt nostrādātiem visiem laboratorijas darbiem un jāpiedalās mācību prakses izbraukumā bišu dravā.
Akumulācijas eksāmens 11. semestra beigās. Akumulācijas eksāmena vērtējums var tikt iegūts, ja ir nostrādāti visi praktiskie darbi, ņemtas dalības mācību prakses braucienos un sekmīgi nokārtota KEGA.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Zinātniskās literatūras studijas, praktisko darbu rezultātu analīze.
Jāizstudē speciālā literatūra. Jāizstrādā Klīnisko un epidemioloģisko gadījumu analīzes (KEGA) darbs.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Praktisko darbu apmeklējums obligāts. Neapmeklēto praktisko darbu atstrādāšana notiek pasniedzēja noteiktā laikā un vietā.
Katrs kontroldarbs tiek novērtēts ar atzīmi: 1) trīs kontroldarbi kažokzvēru un laboratorijas dzīvnieku slimībās; 2) divi kontroldarbi zivju slimībās.
10. semestra beigās - akumulējošais eksāmens (Sīkdzīvnieku slimības I un Sīkdzīvnieku slimības II). Akumulējošā eksāmena vērtējums var tikt iegūts, ja ir nostrādāti visi praktiskie darbi, ņemtas dalības mācību prakses braucienos un nokārtoti septiņi kontroldarbi ar atzīmi: bišu slimības, putnu slimības, kažokzvēru un eksotisko dzīvnieku slimības, zivju un vēžu slimības un sekmīgi nokārtota KEGA. Kumulatīvā eksāmena vērtējums tiek aprēķināts kā vidējais aritmētiskais no studiju tēmu un KEGA novērtējuma.
Studējošais var izvēlēties kārtot rakstisku eksāmenu, ja vēlas mainīt akumulējošā eksāmena vērtējumu. Mācībspēki sagatavo biļetes slēgtā aploksnē, students izvēlas vienu no aploksnēm, kurā ir eksāmena biļete ar 3 jautājumiem. Students atbild rakstiski uz visiem eksāmena jautājumiem. Atbilde par eksāmena rezultātu tiek paziņota 3 darba dienu laikā. Rakstiskā eksāmena vērtējums ir galīgais studiju kursa vērtējums.

Obligātā literatūra

1. Cahn, C.M., Line, S. (Eds.). The Merck Veterinary Manual. Philadelphia: John Wiley & Sons, 2005. 2712 p.
2. Sue Paterson (Eds.). Skin Diseases of Exotic Pets. Philadelphia: John Wiley & Sons, 2006. 344 p.
3. The Veterinary Formulary. 6nd ed. Ed by Y.M.Debuf. London: The Pharmacentinal Press, 1994. 460 p.

Papildliteratūra

1. Antimicrobial Therapy in Caqed Birds and Exotic Pets. An International Symposium January 18, 1995 at The North American Veterinary Conference, Orlando, Florida. 48 p.
2. Jenkins J.R., Brown S.A. A Practitioner’s Quide to Rabbits and Terrets. The American Animal Hospital Association. 1993. 111 p.
3. Болезни кроликов. Изд. 2-е. Москва: Колос, 1974. 239.

Piezīmes

Obligātais kurss 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā Veterinārmedicīna