Kursa kods Vete4116

Kredītpunkti 1

Veterinārā darba organizācija IV

Zinātnes nozareVeterinārmedicīna zinātne

Kopējais stundu skaits kursā40

Lekciju stundu skaits15

Semināru un praktisko darbu stundu skaits5

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits20

Kursa apstiprinājuma datums19.02.2019

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas un vides higiēnas institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Lelde Tītmane

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības(līm.)

Priekšzināšanas

Vete5012, Veterinārā darba organizācija II

Vete6042, Veterinārā darba organizācija III

Kursa anotācija

Studiju priekšmeta ceturtajā daļā studenti iepazīstas ar Latvijas un Eiropas Savienības likumdošanas procesu saistībā ar veterinārmedicīnas politiku dzīvnieku veselības, labturības un aizsardzības, barība, zāļu un pārtikas higiēnas jomās. Iepazīstas ar veterināro un pārtikas uzraudzību, uzraudzības iestādi Latvijā, tās struktūru, inspektora tiesībām un pienākumiem; ar veterinārārsta darbu robežkontrolē un dzīvnieku patversmēs; references laboratoriju Latvijā, tās struktūru; valsts pārvaldes iestādi, kas nodrošina datubāzi par dzīvniekiem; dzīvnieku un profesionālo apdrošināšanu, tās aktualitātēm un nepieciešamību; kā arī ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss.
Praktisko nodarbību un semināru laikā tiek iztirzāti konkrēti gadījumi un izmantotas normatīvo aktu normas to risināšanai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - izpratne par saistošo likumdošanu un tās piemērošanu; valsts veterināro uzraudzību un tās principiem – 2 kontroldarbi.
Prasmes atrast un konkrētajam gadījumam atbilstoši izmantot savā darbā attiecīgos Latvijas un Eiropas Savienības normatīvos aktus – praktiskie darbi.
Kompetences zināt un ievērot normatīvo aktu prasības, veicot veterinārmedicīnisko praksi; strādājot valsts veterinārās un pārtikas drošības politikas un uzraudzības iestādēs - KEGA darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Veterinārmedicīnas politikas: dzīvnieku veselības, labturības un aizsardzības; barības; zāļu; pārtikas higiēnas. Veterinārārsta loma sabiedrībā. 2 h
2. Valsts veterinārā un pārtikas uzraudzība, tās uzdevumi. 4 h
3. Laboratoriskā testēšana, references funkcijas Latvijā. 2 h
4. Kontroldarbs. Lauksaimniecības datu centrs. 4 h
5. Robežkontrole, tās uzdevumi. 2 h
6. Veterinārārsta darbs dzīvnieku patversmē 2 h
7. Kontroldarbs. Dzīvnieku, profesionālā apdrošināšana. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss. 4 h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi nokārtoti divi kontrolodarbi, aizstāvēta klīnisko un epidemioloģisko gadījumu analīze, un sekmīgi nokārtots eksāmens.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Klīnisko un epidemioloģisko gadījumu analīzes (KEGA) darbs par kursa vadītāja piedāvāto gadījumu. Veikt darba ētisko aspektu un juridisko analīzi.
Darbs sastāv no: Ievada; Gadījuma apraksta vai problēmas raksturojuma; Gadījuma analīzes (rīcības apraksts balstoties uz normatīvajiem aktiem). Pēc darba rakstiskās formas iesniegšanas tas noslēgumā mutiski jāprezentē līdz 10 min ilgu, ilustrētu PowerPoint prezentāciju, paužot būtiskāko informāciju par savu tēmu, atbildot uz jautājumiem un pamatojot sniegto informāciju. Darbs jāiesniedz un jāaizstāv kursa vadītāja noteiktajā termiņā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

KEGA tiek vērtēta atbilstoši LLU Studiju nolikumā norādītājiem 10 ballu sistēmas skalas kritērijiem.
Lai pielaistu eksāmenam, jābūt sekmīgi nokārtotiem diviem kontroldarbiem, aizstāvētam klīnisko un epidemioloģisko gadījumu analīzes darbam.
Eksāmens - rakstisks tests ar 50 jautājumiem, kas tiek vērtēts 10 ballu sistēmā, zemākā sekmīgā atzīme tiek piešķirta, ja ir pareizi atbildēti vizmas 60% no visiem jautājumiem.

Obligātā literatūra

1. https://likumi.lv
2. https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=lv

Papildliteratūra

1. http://www.pvd.gov.lv/#jump 2. https://www.bior.lv/lv 3. http://www.ldc.gov.lv/lv/

Piezīmes

Obligāts kurss 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā Veterinārmedicīna.