Kursa kods Vete4115

Kredītpunkti 4.50

Parazitoloģija un invāzijas slimības II

Zinātnes nozareVeterinārmedicīna zinātne

Zinātnes apakšnozareParazitoloģija

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits30

Semināru un praktisko darbu stundu skaits30

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits60

Kursa apstiprinājuma datums07.04.2021

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas un vides higiēnas institūts

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Dace Keidāne

Dr. med. vet.

author pasn.

Anna Anita Krūklīte

Mg. med. vet.

Priekšzināšanas

Biol1019, Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija I

Biol1020, Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija II

Biol1021, Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija III

Vete2013, Mājdzīvnieku anatomija I

Vete2014, Mājdzīvnieku anatomija II

Vete2015, Mājdzīvnieku anatomija III

Vete4036, Vispārīgā patoloģija I

Vete6022, Fizioloģija I

Vete6023, Fizioloģija II

Aizstātais kurss

VeteB026 [GVETB026] Parazitoloģija un invāzijas slimības II

Kursa anotācija

Parazitoloģija, invāzijas slimības ir studiju priekšmets, kurā topošie veterinārārsti iepazīstas ar dzīvnieku parazītu vietu zooloģiskajā sistēmā, to morfoloģiju, bioloģiju, dzīvesveidu, attiecībām ar saimnieka organismu un apkārtējo vidi, kā arī ar to izraisītām dzīvnieku invāzijas slimībām. Tiek skaidrota šo slimību izcelšanās un izplatības likumsakarības, patoģenēze, klīniskā izpausme un patoloģiski anatomiskās izmaiņas, diagnostika, ārstēšana un profilakse.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par cilvēku, dzīvnieku un parazītu savstarpējām attiecībām ekosistēmā - trīs kontroldarbi.
Prasme – rast izskaidrojumu parazitofaunas izvērtēšanā;
analizēt un diskutēt par invāziju slimību izplatību, parazitožu ierosinātāju diagnostikas metodēm;
pastāvīgi diagnosticēt slimību ierosinātājus, noteikt ārstēšanu un profilaksi - praktiskie darbi.
Kompetence – prast analizēt un izskaidrot parazitāro vienšūņu, tārpu un posmkāju kaitīgo ietekmi saimnieku mugurkaulnieku – govju, aitu, kazu, zirgu, cūku, suņu, kaķu, meža un citos dzīvniekos – KEGA.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Trematodes, to ierosinātas invāzijas slimības – 9 h lekcijas un 9 h praktiskie darbi.
1.kontroldarbs Trematožu ierosinātas invāzijas slimības.
2. Cestodes, to ierosinātas invāzijas slimības – 9 h lekcijas un 9 h praktiskie darbi.
2.kontroldarbs – Cestožu ierosinātas invāzijas slimības.
3. Nematodes, to ierosinātas invāzijas slimības – 12 h lekcijas un 12 h praktiskie darbi.
3.kontroldarbs – Nematožu ierosinātas invāzijas slimības.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi nokārtoti trīs kontroldarbi un aizstāvēts Klīnisko un epidemioloģisko gadījumu analīzes (KEGA) darbs, sekmīgi nokārtots eksāmens (tests). Lai sekmīgi nokāktot eksāmenu, jāsavāc vismaz 70% no maksimāli iespējama punktu skaita.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Klīnisko un epidemioloģisko gadījumu analīzes (KEGA) darbs par vienu dzīvnieku slimību, kuras ietvaros studentam jāveic padziļināta literatūras analīze. Darbs sastāv no nodaļām: Slimības etioloģija; Slimības patoģenēze; Slimības morfoloģija; Slimības diagnostika; Slimības profilakse un nobeigumā - Izmantotās literatūras saraksts. Darbā obligāti jāizmanto vismaz viena grāmata angļu vai vācu valodā un vismaz 4 zinātniskās publikācijas. Apjoms vismaz 10 lpp. Pēc darba rakstiskās formas iesniegšanas tas noslēgumā mutiski jāprezentē ar 5 – 7min ilgu, ilustrētu PowerPoint prezentāciju, paužot būtiskāko informāciju par savu tēmu, atbildot uz jautājumiem un pamatojot sniegto informāciju. Darbs jāiesniedz un jāaizstāv kursa vadītāja noteiktajā termiņā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studentu prasmes tiek vērtētas atbilstoši praktiskajos darbos uzdoto uzdevumu noteiktajai kārtībai.
Studiju kursa kontroldarbi un KEGA darbs tiek vērtēti atbilstoši LLU Studiju nolikumā norādītājiem 10 ballu sistēmas skalas kritērijiem.
Lai iegūtu studiju kursa gala vērtējumu “eksāmens”, visiem kontroldarbiem un KEGA darbam ir jābūt novērtētiem ar sekmīgu atzīmi.

Obligātā literatūra

1. Taylor M.A., Coop R.L. Veterinary parasitology. 4th edition. Hoboken: Wiley-Blackwell, 2016. 1006 p.
2. Heinz M. Animal parasites. Diagnosis, Treatment, Prevention. Springer, 2016. 719 p.
3. Bowman D. Georgis` Parasitology for Veterinarians. 10th edition. Elsevier, 2014. 496 p.
4. Keidāns P., Krūklīte A. Mājdzīvnieku parazitāro slimību diagnostika. Jelgava: LLU izdevniecība, 2008. 136 lpp.

Papildliteratūra

1. Lehrbuch der Parasitologiefur die Tiermedizin. J.Eckert, K.Friedhoff et al. MVS Medizinverlage Stuttgart GmbH&Co.KG, 2005. 575 S.
2. Zajac A.M., Conboy G.A. Veterinary clinical parasitology. 8th edition. Hoboken: Wiley-Blackwell. 2012. 368 p.
3.Hendrix C.M., Robinson E. Diagnostic Parasitology for Veterinary Technicians. 3rd edition. St. Louis, Missouri: Mosby/ElsevierMosby, 2006. 285 p.
4.Plumb D.C. Plumb`s Veterinary Drug Handbook 9th edition. Hoboken: Wiley-Blackwell. 2018. 1456 p.
5.Anthelmintics Clinical Pharmacology uses in veterinary medicine and efficacy. W. Quick editor. Veterinary Sciences and Medicine. NOVA, 2014. 188 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal of Veterinary Parasitology. ISSN 0304-4017
2. Acta Parasitologica. ISSN 1896-1851
3. Journal of helminthology. ISSN 1475-2697
4. International Journal of Parasitology: Parasites and Wildlife. ISSN 2213-2244

Piezīmes

Obligātais kurss 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā Veterinārmedicīna.