Kursa kods Vete4114

Kredītpunkti 3

Anestezioloģija un neatliekamā palīdzība

Zinātnes nozareVeterinārmedicīna zinātne

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits41

Kursa apstiprinājuma datums22.11.2017

Atbildīgā struktūrvienībaKlīniskais institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Laura Voiko

Profesionālā augstākā izglītība(līm.)

Priekšzināšanas

Vete2013, Mājdzīvnieku anatomija I

Vete2014, Mājdzīvnieku anatomija II

Vete2015, Mājdzīvnieku anatomija III

Vete4036, Vispārīgā patoloģija I

Vete4105, Farmakoloģija, farmakoterapija un toksikoloģija I

Vete6022, Fizioloģija I

Vete6023, Fizioloģija II

Kursa anotācija

Kursa pirmajā daļā studenti apgūst pamatzināšanās kritisko pacientu atpazīšanā, uzņemšanā, pieejā, stabilizācijā. Kursa otrajā daļā studenti apgūst jaunākos principus veterinārajā anestezioloģijā, biežāk lietojamo anestēzijas līdzekļu farmakokinētiku un farmakodinamiku dažādām dzīvnieku sugām, sedācijas veidus, anestēzijas monitoringu, līdzekļu iespējamo kombināciju lietošanu praksē. Zināšanu ieguvei tiek izmantota mūsdienīga pieeja, teorētiskās studijas tiek nostiprinātas praksē ķirurģijas nodarbībās, darbā ar simulatoriem un kritisko situāciju imitācijā.
Mērķis - apgūt neatliekamās palīdzības pamatus kritiski slimiem pacientiem, kā arī anestezioloģijas pamatus, lai sekmīgi izmantotu zināšanas un prasmes veterinārajā praksē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: par kritiski slimu pacientu neatliekamo ārstēšanu; par biežāk izmantojamo sedatīvo, analgētisko un anestētisko līdzekļu farmakodinamiku un farmakokinētiku un iespējamām kombinācijām dažādu sugu dzīvniekiem. 2 kolokviji. Zināšanas tiks vērtētas arī nodarbībās – diskusijas laikā, kā arī uzdodot individuālus darbus.
Prasmes: izvēlēties neatliekamās palīdzības sniegšanas veidu kritiskiem pacientiem un rast ātru risinājumu, pozitīvi ietekmēt iznākumu; izvēlēties piemērotu anestezioloģijā lietojamo preparātu kombināciju noteiktajās devās, pielietot modernu monitoringa, inhalācijas un mākslīgās ventilācijas aparatūru. Prasmes tiks, novērtētas praktiskajos darbos, imitējot neatliekamās palīdzības gadījumus, un dažādas ikdienas situācijas veterinārmedicīnā.
Kompetence: pielietot turpmākās zināšanas savā praksē, sniegt neatliekamo palīdzību profesionālā līmenī, lai nodrošinātu kvalitatīvu un pārdomātu praktisko darbību atbilstoši pacienta stāvoklim; pacienta anestēzija profesionālā līmenī kvalitatīvai darbībai veterinārmedicīnā. Kompetence tiks vērtēta, balstoties uz studentu izstrādāto KEGA darbu.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievads neatliekamajā palīdzībā. Īss ievads, kolokviju rakstīšanas kārtība, kontaktstundu laiki. Terminoloģija. Kritiski slima pacienta atpazīšana un uzņemšana. Primārā pacienta apskate. Sekundārā pacienta apskate: pilnā klīniskā izmeklēšana, kas ietver elpošanas un kardiovaskulārās sistēmas izmeklēšanu. Neatliekamās palīdzības sniegšana. 1h lekcija 1,5h lab.
2. Šoka diagnostika un rīcības. Šoka stāvokļa izpratne. Šoka veidi. Veterinārārsta rīcība dzīvniekam esot šoka stāvoklī. Pirmās palīdzības sniegšanas metodika, atkarībā no šoka veida. 1h lekcija 1,5h lab
3. Neatliekamā palīdzība pie kardiovaskulārās mazspējas. Kardiovaskulārās mazspējas jēdziens. Faktori, kas predisponē kardiovaskulārajai mazspējai. Klīniskās pazīmes. Prognoze. Ārstēšana. 1h lekcija 1,5h lab
4. Neatliekamā palīdzība pie respiratorās mazspējas. Respiratorās mazspējas jēdziens. Faktori, kas predisponē respiratorajai mazspējai. Klīniskās pazīmes. Prognoze. Ārstēšana. 1h lekcija 1,5h lab
5. Šķīduma terapija un Antibakteriālā terapija neatliekamajā palīdzībā Kristaloīdie un koloīdie šķīdumi. Elektrolītu disbilance. Antibiotiku izvēle un lietošanas pamatojums. 1h lekcija 1,5h lab
6. Kritisko pacientu monitorings un barošana. Kardiovaskulārās sistēmas monitorings. Elpošanas sistēmas monitorings. Urīnizvadsistēmas monitorings. Vielmaiņas monitorings. Neiroloģiskās sistēmas monitorings. Metodes un procedūras enterālās barošanas nodrošināšanai. Parenterālā barošana. 1h lekcija 1,5h lab
7. Neatliekamā palīdzība mazo dzīvnieku praksē. Specifisko stāvokļu klīniskās pazīmes un diagnostika. Diagnostiskās procedūras un monitorings. Specifisko stāvokļu ārstēšana. 1h lekcija 1,5h lab
8. Neatliekamā palīdzība lielo dzīvnieku praksē. Specifisko stāvokļu klīniskās pazīmes un diagnostika. Diagnostiskās procedūras un monitorings. Specifisko stāvokļu ārstēšana. 1h lekcija 1,5h lab
9. Neatliekamā palīdzība zirgu veterinārmedicīnā. Specifisko stāvokļu klīniskās pazīmes un diagnostika. Diagnostiskās procedūras un monitorings. Specifisko stāvokļu ārstēšana. 1h lekcija 1,5h lab
10. Neatliekamā palīdzība reprodukcijā un pediatrijā. Klīniskās pazīmes un diagnostika. Diagnostiskās procedūras un monitorings. Specifisko stāvokļu ārstēšana. Jaundzimušo reanimācija. Jaundzīvnieku slimības 2-12 nedēļu vecumā. 1h lekcija 1,5h lab
11. Anestezioloģijas vēsture un terminoloģija. Fizioloģija. Iepazīšanas, īss ievads, kolokviju rakstīšanas kārtība, kontaktstundu laiki. Anestezioloģijas vēsture, terminoloģija, tās skaidrojums, anestezioloģijā pielietojamo līdzekļu grupas, to pārstāvji, īss raksturojums, balansētas anestēzijas koncepcija. Receptoru teorija, pamatreceptori (GABA, NMDA, α1 – α¬2-adrenoreceptori un citi) to izvietojums, funkcijas, neirotransmitteri. 1h lekcija 1,5h lab
12. Vispārējās anestēzijas līdzekļi. Medikamentu farmakoloģiskās grupas un to īss raksturojums. Atsevišķu, Latvijā un ES reģistrēto medikamentu īss raksturojums, farmakokinētika, farmakodinamika, indikācijas, kontrindikācijas, devas. 1h lekcija 1,5h lab
13. Inhalācijas anestēzijas līdzekļi. Gaistošie anestēzijas līdzekļi. Gāzveida anestēzijas līdzekļi. Atsevišķu medikamentu īss raksturojums, farmakodinamika, farmakokinētika, indikācijas, kontrindikācijas, devas. 1h lekcija 1,5h lab
14. Dissociatīvie anestēzijas līdzekļi. Medikamentu īss raksturojums, farmakokinētika, farmakodinamika, indikācijas, kontrindikācijas, devas. 1h lekcija 1,5h lab
15. Sedatīvie līdzekļi un miorelaksanti. Medikamentu farmakoloģiskās grupas un to īss raksturojums. Atsevišķu, Latvijā un ES reģistrēto medikamentu īss raksturojums, farmakokinētika, farmakodinamika, indikācijas, kontrindikācijas, devas. 1h lekcija 1,5h lab.

16. Analgēzija un lokālie anestēzijas līdzekļi Sāpju fizioloģija, sāpju noteikšana, analgēzijas veidi, multimodālas analgēzijas koncepcija, vadlīnijas. Latvijā un ES reģistrēto medikamentu farmakodinamika, farmakokinētika, indikācijas, kontrindikācijas, devas. 1h lekcija 1,5h lab.d.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Noslēguma eksāmens Eksāmena kārtošanas veids - tests, kur jāizvēlas viena pareiza atbilde.
Students tiek pielaists pie eksāmena, ja:
1. Sekmīgi nokārtoti (5 balles) 2 kolokviji un viens Klīnisko un epidemioloģisko gadījumu analīzes (KEGA) darbs.
2. Apmeklētas lekcijas vismaz 70%. Par kavētām nodarbībām sagatavots tēmas referāts, vai arī tiek piemērots individuāls darbs. Ja neattaisnoti kavēti vairāk kā 30% lekciju un laboratorijas darbu, kurss ir jāapgūst no jauna. Praktisko nodarbību atstrādāšana obligāta un tiek piemērota katram studentam individuāli, atkarībā no nodarbības tēmas.
Eksāmenu iespējams kārtot divas reizes, trešajā reizē ar Klīniskā institūta apstiprinātu komisiju.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

KEGA mērķis ir iemācīties aprakstīt dažādu jaunāko un aktuālāko anestēzijas līdzekļu farmakokinētiku un farmakodinamiku, tai skaitā indikācijas, kontrindikācijas un analizēt līdzekļu piemērotību attiecīgajam dzīvniekam un nepieciešamajai ķirurģiskai procedūrai, balstoties uz balansētas anestēzijas vadlīnijām. Spēt nolasīt un analizēt dzīvnieka fizioloģiskos rādītājus anestēzijas laikā.
Klīniskā gadījuma analīze metodiski jāsagatavo pēc LLU VMF Mācību metodiskās komisijas izstrādātajiem noteikumiem. Analīzē jāiekļauj sekojošas sadaļas: titullapa, ievads, teorētiskā daļa, diskusija, secinājumi, ieteikumi, izmantotā literatūra, pielikums.
KEGA sagatavoto darbu noteiktā laikā jāiesniedz priekšmeta docētājiem, KEGA aizstāvēšana notiek mutiski, praktisko nodarbību laikā. Mutiskās aizstāvēšanas laiks vienam studentam ir līdz 10 minūtes. Studentam mutiski jāprot analizēt anestēzijas protokolā pielietotie medikamenti un dzīvnieka fizioloģiskie rādītāji. Jāizvērtē anestēzijas protokola izvēle. Ar detalizētu informāciju par aizstāvēšanas gaitu students tiek informēts, uzsākot studiju kursu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studentu prasmes tiek vērtētas atbilstoši laboratorijas darbos uzdoto uzdevumu noteiktajai kārtībai.
Studiju kursa kolokviji un KEGA darbs tiek vērtēts atbilstoši LLU Studiju nolikumā norādītajai 10 baļļu sistēmas skalas kritērijiem. Kolokvijs par ieskaitītu tiek uzskatīts no 5 ballēm.
Studiju kursā paredzētie kolokviji:
1.kolokvijs: neatliekamās palīdzības principi mūsdienu praksē.

2.kolokvijs: anestezioloģija.

Obligātā literatūra

1. Elizabeth A. Rozanski, John E.Rush., Small Animal Emergency and Critical Care Medicine: A Colour Handbook, Manson, 2012, 304 lpp
2. Douglass K. Macintire, Kenneth J. Drobatz, Steven C. Haskins, William D. Saxon Manual of Small Animal Emergency and Critical Care Medicine 2nd Edition. Willey-Blackwell, 2012. 704 lpp.
3. Deborah Silverstein DVM, DACVECC, Kate Hopper BVSc, MVSc, DACVECC Small Animal Critical Care Medicine, 2nd Edition. Elsevier, 2015. 1152 lpp.
4. Louise L. Southwood, Pamela A. Wilkins Equine Emergency & Critical Care Medicine. Manson Publishing, 2014. 880 lpp.
5. Bradford P. Smith, DVM Large Animal Internal Medicine, 4th Edition. Mosby, 2009. 1872 lpp.
6. Kurt A. Grimm, Leigh A. Lamont, William J. Tranquilli, Stephen A. Green, Sheilah A. Robertson, Veterinary Anaesthesia and Analgesia, The Fifth Edition of Lumb and Jones. Willey-Blackwell, 2015. 1074 lpp.
7. K. W. Clarke MA, VetMB, DVA, DVetMed, DipECVAA, FHEA, MRCA, FRCVS, C. M. Trim BVSc, DVA, DipACVAA, DipECVAA, MRCVS, L. W. Hall MA, BSc, PhD, DVA, Dr (Hons Causa) Utrecht, DipECVAA, DipACVA (Hon), FRCA, FRCVS (deceased) Veterinary Anaesthesia, Eleventh Edition. Saunders Elsevier, 2014. 685 lpp.

Papildliteratūra

1. Rebecca Kirby, Elke Rudloff, Drew Linklater Small Animal Emergency and Critical Care Medicine: Self-Assessment Color Review, Second Edition (Veterinary Self-Assessment Color Review Series). CRC Press, 2015. 254 lpp.
2. Donald C. Plumb, Plumb's Veterinary Drug Handbook, 8th Edition. Wiley-Blackwell, 2015. 1296 lpp.

3. Jim E. Riviere, Mark G. Papich, Veterinary Pharmacology & Therapeutics, Tenth Edition. Wiley-Blackwell, 2018. 1542 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. http://cliniciansbrief.com

Piezīmes

VMF 2. līmeņa profesionālās studiju programmas “Veterinārmedicīna” 6.sem. Praktiskie darbi notiek mazajās grupās (4-6 studenti).