Kursa kods Vete4111

Kredītpunkti 4.50

Klīniskā un laboratoriskā diagnostika II

Zinātnes nozareVeterinārmedicīna zinātne

Zinātnes apakšnozareIekšķīgās slimības

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits28

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits60

Kursa apstiprinājuma datums22.11.2017

Atbildīgā struktūrvienībaKlīniskais institūts

Kursa izstrādātājs

author vad.pētn.

Ilmārs Dūrītis

Dr. med. vet.

Priekšzināšanas

Ķīmi3016, Organiskā ķīmija

Vete2013, Mājdzīvnieku anatomija I

Vete2014, Mājdzīvnieku anatomija II

Vete2015, Mājdzīvnieku anatomija III

Vete4036, Vispārīgā patoloģija I

Vete4037, Vispārīgā patoloģija II

Vete4110, Klīniskā un laboratoriskā diagnostika I

Vete6022, Fizioloģija I

Vete6023, Fizioloģija II

Aizstātais kurss

VeteB029 [GVETB029] Klīniskā un laboratoriskā diagnostika II

Kursa anotācija

Klīniskā diagnostikas studiju procesā studenti apgūst dzīvnieku izmeklēšanas metodes (pamata, papildus u.c.) un to praktisko pielietojumu pēc izmeklēšanas shēmas, iegūst zināšanas par simptomiem (semiotika), to patoģenētisko izcelsmi, biosubstrātu laboratorisko izmeklēšanu, un mācās interpretēt klīnisko analīžu rezultātus. Vadoties no izmeklēšanā iegūtajiem rezultātiem diferenciāldiagnostikas ceļā mācās uzstādīt diagnozi. Kursa noslēdzošajā daļā laboratoriskās diagnostikas apguve papildina informāciju visu klīnisko priekšmetu pamatjautājumos.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• zināšanas par: simptomu klīnisko izpausmi un ģenēzi orgānu sistēmu patoloģiju (saslimšanu) gadījumos; dzīvnieku fiksācijas un klīniskās izmeklēšanas metodēm un to pielietojumu; papildus diagnostikas metožu pielietošanu; bioloģisko substrātu izmeklēšanā iegūto datu interpretāciju. Zināšanās tiek novērtētas 6 kontroldarbos.
• prasmes: metodiski pareizi iegūt anamnēzi, izmeklēt dzīvnieku (govju, zirgu, cūku, aitu, kazu, suņu, kaķu) orgānus un to sistēmas izmantojot galvenās fizikālās izmeklēšanas metodes (inspekciju; auskultāciju; perkusiju; palpāciju); veikt attiecīgo orgānu vai orgānu sistēmu izmeklēšanā nepieciešamās dzīvnieka fiksācijas metodes un diagnostiskās manipulācijas; metodiski pareizi iegūt bioloģisko substrātu paraugus un sagatavot tos nosūtīšanai uz laboratoriju. Prasmju apguves līmeni izvērtē praktiskajās nodarbībās.
• kompetence: spēja atrast, saskatīt atsevišķus slimību simptomus un sakarības starp tiem; atrasto simptomu analīzes rezultātā spēja uzstādīt pirmatnējo klīnisko diagnozi; Kompetenču apguves līmeni izvērtē praktiskajās nodarbībās.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Sirds apvidus izmeklēšana. Sirds piesitiens. Sirds perkusija. Simptomi. (3,5h)
2. Sirds auskultācija. Sirds toņi. Sirds blakustrokšņi. Simptomi. (3,5h)
Kontroldarbs
3. EKG pieraksts, analīze. Aritmijas. (3,5h)
Kontroldarbs
4. Vēdera apvidus izmeklēšana. (3,5h)
5. Atgremotāju kuņģa izmeklēšana. (3,5h)
6. Vēdera auskultācija. Zarnu peristaltikas auskultācija. (3,5h)
7. Zirga izmeklēšana koliku gadījumā. (3,5h)
8. Rektālā izmeklēšana. (3,5h)
Kontroldarbs
9. Aknu izmeklēšana. Icterus. (3,5h)
10. Izkārnīšanās. Izkārnījumi. (3,5h)
11. Diareja. (3,5h)
Kontroldarbs
12. Urīnorgānu izmeklēšana. Nieru slimību sindromi. (3,5h)
13. Urīnanalīze. (3,5h)
14. Hematoloģiskā izmeklēšana. (3,5h)
Kontroldarbs
15. Neiroloģiskās izmeklēšanas pamati. (3,5h)
16. Ganāmpulka veselības rādītāju noteikšanas pamatprincipi.(3,5h)
Kontroldarbs
17. Klīnisko un epidemioloģisko gadījumu analīzes (KEGA) darba aizstāvēšana (4h)
Kopā: 24 lekcijas, 36 praktiskie darbi

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Praktisko darbu kavējumi nav vairāk kā 30% no kopējā nodarbību daudzuma. Ja neattaisnotie kavējumi ir vairāk kā 30% no kopējā nodarbību daudzuma, tad kurss ir jāapgūst no jauna.
Sekmīgi nokārtoti seši pārbaudes darbi (kolokviji/kontroldarbi) un nokārtots eksāmens.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studentiem tiek nodrošināta piekļuve e-studiju materiāliem. Visa semestra garumā tiek organizētas studentu dežūras veterinārajā klīnikā, tādējādi nodrošinot teorētisko zināšanu nostiprināšanu praksē, nodrošinot praktisku klīniskās izmeklēšanas apguvi.
Klīnisko un epidemioloģisko gadījumu analīzes (KEGA) darbs, veicot slima dzīvnieka klīnisko izmeklēšanu, atbilstoši vispārpieņemtai shēmai, konstatējot simptomus, aprakstot tos, analizējot to izcelsmi un kopsakarības. Noslēgumā students izvirza hipotētisko diagnozi, -es. Pēc darba rakstiskās formas iesniegšanas, tas noslēgumā jāaizstāv individuālās pārrunās ar studiju kursa vadītāju. Darbs jāiesniedz un jāaizstāv kursa vadītāja noteiktajā termiņā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studentu zināšanas un prasmes tiek vērtētas atbilstoši praktiskajos darbos uzdoto uzdevumu noteiktajai kārtībai.
Studiju kursa kontroldarbi un KEGA darbs tiek vērtēti atbilstoši LLU Studiju nolikumā norādītājiem 10 ballu sistēmas skalas kritērijiem.
Lai iegūtu studiju kursa gala vērtējumu “ieskaitīts”, visiem kolokvijiem/kontroldarbiem ir jābūt novērtētiem ar sekmīgu atzīmi.
Eksāmena darbā, lai saņemtu zemāko sekmīgo vērtējumu, pareizi jāatbild uz vismaz 70% no testa jautājumiem un jāprot izanalizēt doto klīnisko gadījumu.

Obligātā literatūra

1. Jemeļjanovs Ļ., Manevičs Z., Dūrītis I. Dzīvnieku iekšķīgo slimību klīniskā diagnostika. Jelgava, 2007. 242 lpp 2. Jemeļjanovs Ļ., Dūrītis I., Beinerts J. Dzīvnieku iekšķīgo slimību laboratoriskā diagnostika. Jelgava, 2010. 95 lpp 3. Jemeļjanovs Ļ., Dūrītis I. Dzīvnieku klīniskā izmeklēšana. Jelgava, 2007 4. Latimer K.S., Mahaffey E.A., Prasse K.W. Veterinary Laboratory Medicine. Clinical pathology. 4th Edition. , USA: Blackwell, 2003. 450 p.

Papildliteratūra

1. Kahn M.C., Line S. The Merck Veterinary Manual. 2010 2. Meyer D., Harvey J.W. Veterinary Laboratory Medicine: Interpretation and Diagnosis. 3rd ed. 2004. 532 p 3. Baumgartner W. Klinische Propadeutik der Haus- und Heimtiere. Parey, 2009. 525 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal of Veterinary Internal Medicine. Wiley Blackwel. ISSN: 1939-1676 2. The Veterinary Journal. ISSN 1090-0233

Piezīmes

Obligātais kurss 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā Veterinārmedicīna, 6.semestrī.Praktiskie darbi notiek mazajās grupās (4-6 stud.).