Kursa kods Vete4109

Kredītpunkti 6

Iekšķīgās slimības, ganāmpulka veselība II

Zinātnes nozareVeterinārmedicīna zinātne

Zinātnes apakšnozareIekšķīgās slimības

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits24

Laboratorijas darbu stundu skaits56

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits82

Kursa apstiprinājuma datums22.11.2017

Atbildīgā struktūrvienībaKlīniskais institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Laima Liepa

Dr. med. vet.

Priekšzināšanas

Ķīmi1028, Neorganiskā ķīmija

Ķīmi3004, Bioķīmija

Vete2013, Mājdzīvnieku anatomija I

Vete2014, Mājdzīvnieku anatomija II

Vete2015, Mājdzīvnieku anatomija III

Vete2016, Dzīvnieku, vides higiēna I

Vete2017, Dzīvnieku, vides higiēna II

Vete2018, Dzīvnieku, vides higiēna III

Vete4019, Klīniskā un laboratoriskā diagnostika III

Vete4036, Vispārīgā patoloģija I

Vete4037, Vispārīgā patoloģija II

Vete4078, Iekšķīgās slimības, ganāmpulka veselība I

Vete4104, Barības ražošana un dzīvnieku ēdināšana III

Vete4105, Farmakoloģija, farmakoterapija un toksikoloģija I

Vete4110, Klīniskā un laboratoriskā diagnostika I

Vete4111, Klīniskā un laboratoriskā diagnostika II

Vete6022, Fizioloģija I

Vete6023, Fizioloģija II

Kursa anotācija

Studiju kursā studenti apgūst atgremotāju slimības. Kursa mērķis ir apskatīt biežāk sastopamās govju, aitu, kazu iekšķīgās nelipīgās, t. sk., vielmaiņas slimības. Studenti apgūst slimību epidemioloģiju, etioloģiju, patoģenēzi, klīnisko gaitu un pazīmes, diagnostiku, diferenciāldiagnostiku, ārstēšanu un profilaksi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: par dzīvnieku iekšķīgo slimību cēloņiem, patoģenēzi, klīniskajām pazīmēm, ārstēšanu un profilaksi, klīniskās izmeklēšanas pamat - un papildu metodēm, zināšanas par slimību vadošajiem simptomiem, slimību diferenciāldiagnostiku, par klīnisko simptomu un laboratorisko analīžu rezultātu pielietošanu diagnozes noteikšanā un ārstēto dzīvnieku produkcijas izmantošanas ierobežojumiem; kontroldarbs (1).
Prasmes: komunicēt ar klientiem, iegūt pacienta anamnēzes datus, klīniski izmeklēt pacientu, interpretēt iegūtos klīniskos simptomus un speciālo izmeklējumu rezultātus, veikt slimību diferenciāldiagnostiku un noteikt galīgo diagnozi, sniegt neatliekamo veterinārmedicīnisko palīdzību un efektīgu ārstēšanu; Klīniskā gadījuma prezentācija, kontroldarbs (1).

Kompetence: izskaidrot slimības patoģenēzi un prognozēt tās attīstības gaitu; noteikt pacientam diagnozi; izstrādāt slimības ārstēšanas un profilakses pasākumu plānu - Klīniskā gadījuma prezentācija, kontroldarbs (1).

Kursa saturs(kalendārs)

1. Atgremotāju slimību apguves plāns:
1. Jaundzimušo slimības. Diareja.
2. Pneimonijas. Izbraukuma nodarbība.
3. Gastrointestinālās slimības. Mutes, rīkles, barības vada slimības.
4. Priekškuņģu slimības. Vienkārši sagremošanas traucējumi spureklī. Spurekļa timpānija.
5. Traumatiskais retikuloperikardīts. Traumatiskais retikuloperitonīts. Hoflunda sindroms. Vēdera dobuma USG diagnostika.
6. Akūta un subakūta spurekļa acidize. Spurekļa satura analīzes.
7. Glumenieka dislokācija pa kreisi un pa labi. Glumenieka čūla. “Ping” topogrāfiskā diagnostika.
8. Peritonīts. Zarnu slimības. Šķīduma terapija.
9. Vielmaiņas slimības: stresa nozīme to attīstībā. Ķermeņa kondīcijas novērtēšana
10. Ketoze I un II. Aitu grūsnības toksēmija.
11. Piena trieka. Hipokalciēmija.
12. Ganību tetānija. Pēcdzemdību hemoglobīnūrija.
13. Izbraukuma nodarbība. Ēdināšanas kvalitātes novērtēšana. Vielmaiņas slimību diagnostika. Piena tauku: proteīna attiecība. Piena urīnviela (MUN).
14. CNS slimības: klasifikācija. Polioencefalomalācija. Meningīts. Encefalīts.
15. Ādas slimības: klasifikācija. Environmental, bakteriālās, nutriatīvās, imunoloģiskās ādas slimības.
16. Specifiskas aitu un kazu slimības.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lai iegūtu studiju kursa gala vērtējumu “ieskaite”, sekmīgi jānokārto 3 kontroldarbi ar klīniskā gadījuma analīzi, jāprezentē „Power piont” programmā sagatavotu viena klīniskā gadījuma analīzi. Praktisko nodarbību kavējumi nedrīkst pārsniegt vairāk kā 30% no visām nodarbībām.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgi iegūt informāciju no ieteiktās veterinārmedicīnas literatūras, interneta vietnēm par kursā neapskatītajām atgremotāju slimībām; pēc izbraukuma nodarbībām veiktās pacientu izmeklēšanas, patstāvīgi analizēt klīniskās pazīmes, veikt diferenciāldiagnostiku un noteikt diagnozi, izstrādāt ārstēšanas un profilakses plānu; patstāvīgi sagatavot un prezentēt „Power Point” prezentāciju par klīnisko gadījumu un jābūt prezentētai viena klīniskā gadījuma analīzei.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studentu zināšanas un prasmes tiek vērtētas atbilstoši praktiskajos darbos uzdoto uzdevumu noteiktajai kārtībai un atbilstoši LLU Studiju nolikumā norādītājiem 10 ballu sistēmas skalas kritērijiem
Lai iegūtu studiju kursa gala vērtējumu “ieskaitīts”, visiem kolokvijiem/kontroldarbiem ir jābūt novērtētiem ar sekmīgu atzīmi.

Obligātā literatūra

1. Aitken I.D. Diseases of Sheep. 4th ed. Blackwell Publishing, UK, 2007. 239 p.
2. Radostits O.M., Gay C.C., Hinchcliff K.W., Constable P.D. Veterinary medicine: a textbook of the diseases of cattle, horses, sheep, pigs and goats. 10th Edition. London: Saunders, 2008. 1548 p.
3. Rebhun W.C. Diseases of Dairy Cattle. Media, PA: Lippincott Williams & Wilkins.2010. 930 p.

4. Smith B.P. Large Animal Internal Medicine. 5h Edition. Baltimore: Williams & Wilkins. 2015. 1735 p

Papildliteratūra

1. Kahn M.C., Line S. The Merck Veterinary Manual. 2010

2. Meyer D., Harvey J.W. Veterinary Laboratory Medicine: Interpretation and Diagnosis. 3rd ed. 2004. – p. 532.

Periodika un citi informācijas avoti

1. The Veterinary Journal. ISSN 1090-0233

2. Journal of Veterinary Internal Medicine. Wiley Blackwel. ISSN 1939-1676

Piezīmes

VMF 2. līmeņa profesionālās studiju programmas “Veterinārmedicīna” sastāvdaļa. Praktiskie darbi notiek mazajās grupās (4-6 cilv.).