Kursa kods Vete4108

Kredītpunkti 3

Infekcijas slimības II

Zinātnes nozareVeterinārmedicīna zinātne

Zinātnes apakšnozareInfekcijas slimības un mikrobioloģija

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits30

Semināru un praktisko darbu stundu skaits30

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits60

Kursa apstiprinājuma datums07.04.2021

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas un vides higiēnas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Kaspars Kovaļenko

Dr. med. vet.

Priekšzināšanas

Vete4107, Infekcijas slimības I

Kursa anotācija

Studenti apgūst baktēriju, vīrusu, riketsiju, hlamīdiju, prionu un patogēno sēņu izraisītas slimības, ar kurām slimo cūkas, zirgi un gaļēdāji; šo slimību aktualitāti un izplatību republikā, Eiropas valstīs un pasaulē; izraisītājus, infekcijas avotus un ceļus, klīnisko un patologanatomisko ainu, diagnostikas metodes, ārstēšanas iespējas un līdzekļus, apkarošanu un profilaksi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: Sudenti iegūst zināšanas par infekcijas slimībām, to apkarošanu, ārstēšanu un profilaksi – 3 kontroldarbi.
Prasmes: studenti prot patstāvīgi uzstādīt diagnozi infekcijas slimību gadījumā, veikt ārstēšanu un profilakses pasākumus– praktiskie darbi.
Kompetence: Pēc studiju kursa apgūšanas studenti spēj analizēt iegūto informāciju par infekcijām, spēj patstāvīgi uzstādīt diagnozi un veikt ārstēšanu un profilakses pasākumus. Spēj iegūtās zināšanas izmantot radikāli jaunu pieeju un risinājumu meklēšanā infekcijas slimību gadījumā. – Klīnisko un epidemioloģisko gadījumu analīze.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Gaļēdāju mēris. Infekciozais hepatīts. Suņu parvovirusālais enterīts. Suņu respiratoro infekciju komplekss. 3h lekcijas un 3 h praktiskie darbi.
2. Kaķu panleikopēnija. Kaķu virusālā leikēmija. Kaķu infekciozais peritonīts. Kaķu respiratoro infekciju komplekss. 3h lekcijas un 3 h praktiskie darbi.
1. Kontroldarbs
3. Zirgu infekcijas slimības. Zirgu ļaunie ienāši. Kumeļu ienāši. 3h lekcijas un 3 h praktiskie darbi.
4. Zirgu Āfrikas mēris. Zirgu infekciozā anēmija. Zirgu rinopneimonija. 3h lekcijas un 3 h praktiskie darbi.
5. Zirgu gripa. Zirgu infekciozais arterīts. Zirgu infekciozie encefalomielīti. 3h lekcijas un 3 h praktiskie darbi.
2. Kontroldarbs
6. Cūku infekcijas slimības. Cūku sarkanguļa. Klasiskais cūku mēris. 3h lekcijas un 3 h praktiskie darbi.
7. Cūku Āfrikas mēris. Cūku enzootiskā pneimonija (mikoplazmoze). Cūku hemofilozā pleiropneimonija. 3h lekcijas un 3 h praktiskie darbi.
8. Cūku infekciozais atrofiskais rinīts. Cūku transmisīvais gastroenterīts. Enzootiskais encefalomielīts (Tešenas slimība). 3h lekcijas un 3 h praktiskie darbi.
9. Cūku parvoviroze 1h. Cūku reproduktīvais un respiratorais sindroms 2h. 3h lekcijas un 3 h praktiskie darbi.
10. Cūku dizentērija un proliferatīvais ielīts 1h. Cūku pēcatšķiršanas novājēšanas sindroms 2h. 3h lekcijas un 3 h praktiskie darbi.
3. Kontroldarbs

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi nokārtoti pieci kontroldarbi un kumulatīvs eksāmens.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Klīnisko un epidemioloģisko gadījumu analīzes (KEGA) darbs par ar dzīvnieku infekcijas slimībām saistītu tēmu. Darbs balstīts uz infekcijas slimību jomā aktuālu problēmu vai klīnisko gadījumu. Darbs sastāv no problēmas definējuma, vai klīniskā gadījuma apraksta, literatūras apraksta un diskusijas daļas. Apjoms ne vairāk kā 10 lpp. Pēc darba rakstiskās formas iesniegšanas, tas noslēgumā jāaizstāv publiskā aizstāvēšanā. Darbs jāiesniedz un jāaizstāv kursa vadītāja noteiktajā termiņā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studentu prasmes tiek vērtētas atbilstoši praktiskajos darbos uzdoto uzdevumu noteiktajai kārtībai.
Studiju kursa kontroldarbi tiek vērtēti atbilstoši LLU Studiju nolikumā norādītājiem 10 ballu sistēmas skalas kritērijiem.

Obligātā literatūra

1. The Merck Veterinary Manual. S.Aiello, M.A. Moses (Eds.). 11th ed. Philadelphia: John Wiley&Sons, 2016. 3000 p. 2. Trubka R. Mājdzīvnieku infekcijas slimības. 1. daļa. LLU. Jelgava, 2001. 127 lpp. 3. Colville J., Berryhill D. 2007. Handbook of Zoonoses. Elsevier - Health Sciences Division. Salt Lake City, 2007. 272 p. 4. Trubka R. Mājdzīvnieku infekcijas slimības, 2. daļa. LLU. Jelgava, 2001. 214 lpp.

Papildliteratūra

1. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Challenges of animal health information systems and surveillance for animal diseases and zoonoses. Rome, 2011. 122 p. 2. Palmer S.R. Oxford textbook of zoonoses: biology, clinical practice, and public health control. New York: Oxford University Press, 2011. 884 p. 3. Radostits O.M., Blood D.C., Gay C.C. Veterinary Medicine. 8th ed. London: Bailliere Tindall, 1994. 1763 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. An International Journal on Animal Infection. EDP Sciences. ISSN: 1297-9716 2. Transboundary and Emerging Diseases. Blackwell Verlag GmbH. ISSN: 1865-1682‎ 3. The Veterinary Journal. ISSN 1090-0233

Piezīmes

Obligātais studiju kurss otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Veterinārmedicīna".