Kursa kods Vete4106

Kredītpunkti 1.50

Speciālā patoloģija un tiesu veterinārmedicīna III

Kursa papildus materiāli Vete4106_St. k. apakšp. Tiesu veterinārmedicīna izvērsts saturs.pdf

Zinātnes nozareVeterinārmedicīna zinātne

Kopējais stundu skaits kursā40

Lekciju stundu skaits10

Semināru un praktisko darbu stundu skaits10

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits20

Kursa apstiprinājuma datums06.04.2016

Atbildīgā struktūrvienībaPreklīniskais institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Dace Gorbačevska

Dr. med. vet.

Priekšzināšanas

Vete3020, Speciālā patoloģija un tiesu veterinārmedicīna I

Vete3026, Speciālā patoloģija un tiesu veterinārmedicīna II

Vete4036, Vispārīgā patoloģija I

Vete4037, Vispārīgā patoloģija II

Kursa anotācija

Tiesu veterinārmedicīnas kurss apskata ekspertīzes veidus, tās procesuālos pamatus; vispārīgo metodoloģiju un nozīmēšanas kārtību; eksperta tiesības, pienākumus un atbildību. Studiju kursā apskata tiesu veterinārmedicīnas tanatoloģiju, traumatoloģiju, toksikoloģiju, lietisko pierādījumu, dokumentu ekspertīzi un veterinārārstu profesionālās darbības pārkāpumu ekspertīzi un apgūst tiesu veterinārmedicīnas ekspertīzes atzinuma došanas kārtību.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: Studentiem jāzina tiesu veterinārmedicīnas ekspertīzes veidus, procesuālos pamatus, eksperta tiesības, pienākumus, atbildību un veterinārmedicīnas eksperta atzinumu došanas kārtību – praktiskie darbi. Prasmes: Spēja pielietot tiesu veterinārmedicīnas ekspertīzes metodiku – praktiskie darbi. Kompetence: Jāspēj pielietot zināšanas un prasmes, analizējot konkrētus tiesu veterinārmedicīnas gadījumus un jāprot atbildēt uz ekspertam uzdotajiem jautājumiem – KEGA darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Tiesu ekspertīzes procesuālie pamati. Tiesiska un prettiesiska rīcība. Veterinārmedicīnas ekspertīzes vispārīgā metodoloģija un nozīmēšanas kārtība. Eksperta tiesības, pienākumi un atbildība. Veterinārmedicīnas eksperta atzinums, tā došanas kārtība. Tiesu veterinārmedicīnas tanatoloģija, nāves veidi, stadijas, cēloņi. Cietsirdīga izturēšanās pret dzīvnieku.
2. Tiesu veterinārmedicīnas traumatoloģija. Mehānisko traumu klasifikācija. Trulu priekšmetu izraisītas traumas. Asu priekšmetu izraisītas traumas. Šautu ievainojumu izraisītas traumas.
3. Asfiksija un hipoksija. Mehāniskās hipoksijas veidi.
4. Termotraumas tiesu veterinārmedicīnā. Atdzišana un pārkaršana. Apsaldējumi un apdegumi. Elektrotrauma.
5. Tiesu veterinārmedicīnas toksikoloģija. Indes un saindēšanās veidi.
6. Lietisko pierādījumu un dokumentu ekspertīze. Dzīvnieku labturības pārkāpumi.
7. Veterinārārsta profesionālās darbības kļūda un nelaimes gadījums. Veterinārārsta tiesiska un prettiesiska rīcība, tās izskatīšanas kārtība.
8. Mācību ekskursija Valsts tiesu medcīnas ekspertīžu centrā (VTMEC)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgs viens Klīnisko un epidemioloģisko gadījumu analīzes (KEGA) darbs.
Lekciju un praktisko darbu kavējumi nav vairāk kā 30% no kopējā nodarbību daudzuma. Ja neattaisnotie kavējumi ir vairāk kā 30% no kopējā nodarbību daudzuma, tad kurss ir jāapgūst no jauna.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Klīnisko un epidemioloģisko gadījumu analīzes (KEGA) darbs par tiesu veterinārmedicīnas gadījumu, sniedzot korektas atbildes uz veterinārmedicīnas ekspertam uzdotajiem jautājumiem. Darbs sastāv no veterinārmedicīnas ekspertīzes materiālos sniegto datu uzskaites, analizēšanas, aprakstīšanas atbilstošā secībā, kas tiek apgūta Tiesu veterinārmedicīnas ekspertīzes studiju kursā, lai izdarītu secinājumus un sniegtu pamatotas atbildes uz ekspertīzē uzdotajiem jautājumiem. Apjoms vismaz 10 lpp. Pēc darba rakstiskās formas iesniegšanas, tas noslēgumā jāaizstāv individuālās pārrunās ar studiju kursa vadītāju. Darbs jāiesniedz un jāaizstāv kursa vadītāja noteiktajā termiņā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studentu zināšanas un prasmes tiek vērtētas atbilstoši praktiskajos darbos uzdoto uzdevumu noteiktajai kārtībai.
Studiju kursa KEGA darbs tiek vērtēts atbilstoši LLU Studiju nolikumā norādītājiem 10 ballu sistēmas skalas kritērijiem.
Lai iegūtu studiju kursa gala vērtējumu “ieskaitīts”, KEGA darbam ir jābūt novērtētiem ar sekmīgu atzīmi.

Obligātā literatūra

1. Teteris O. Tiesu medicīnas esence. Rīga: Rasa ABC. 2004 lpp. 2. Veterinary Forensics: Animal Cruelty Investigations. Ed. Merck M.D. USA Blackwell Publishing, 2007.

Papildliteratūra

1. Sinclair L., Merck M., Lockwood R. Forensic Investigation of Animal Cruelty: A Guide for Veterinary and Law Enforcement Professionals. USA Humane Society Press, 2006. 2. Cooper J. E., Cooper M. E. Introduction to Veterinary and Comparative Forensic Medicine. USA Wiley-Blackwell, 2007.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal of Veterinary Pathology. ISSN: 0300-9858 2. Journal of Comparative Pathology. ISSN 0021-9975 3. The Veterinary Journal. ISSN 1090-0233 4. https://vetforensics.med.ufl.edu/ 5. http://www.veterinaryforensics.com/

Piezīmes

Obligātais kurss 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā Veterinārmedicīna