Kursa kods Vete4105

Kredītpunkti 6

Farmakoloģija, farmakoterapija un toksikoloģija I

Zinātnes nozareVeterinārmedicīna zinātne

Zinātnes apakšnozareIekšķīgās slimības

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits48

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits82

Kursa apstiprinājuma datums22.11.2017

Atbildīgā struktūrvienībaKlīniskais institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Līga Kovaļčuka

Dr. med. vet.

author pasn.

Laura Voiko

Profesionālā augstākā izglītība(līm.)

author pasn.

Jana Vanaga

Profesionālā augstākā izglītība(līm.)

Priekšzināšanas

Biol1003, Botānika un farmakognozija

Ķīmi1028, Neorganiskā ķīmija

Ķīmi3004, Bioķīmija

Ķīmi3016, Organiskā ķīmija

Vete1001, Latīņu valoda I

Vete1002, Latīņu valoda II

Vete2013, Mājdzīvnieku anatomija I

Vete2014, Mājdzīvnieku anatomija II

Vete2015, Mājdzīvnieku anatomija III

Vete6022, Fizioloģija I

Vete6023, Fizioloģija II

Kursa anotācija

Studiju kursa apakšprogrammas Farmakoloģija mērķis ir padziļināti apgūt zāļu receptūru, dzīvnieku ārstniecībā izmantojamo zāļu formas, ievades veidus, farmakodinamikas un farmakokinētikas pamatus, kā arī speciālajā daļā dažādu orgānu sistēmu medikamentu grupas, to lietošanas indikācijas, kontrindikācijas, blaknes un zāļu lietošanas sugu īpatnības.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: par zāļu formām, to pareizu ievades ceļa izvēli, par veterināro zāļu grupām, farmakodinamiku, farmakokinētiku, farmakoprofilaksi, zāļu blaknēm. Zināšanas, atbilstoši normatīvajiem aktiem, kā izrakstīt zāļu recepti, zināt to lietošanas un glabāšanas likumdošanu (laboratorijas darbi, 1 kolokvijs).
Prasmes: apkopojot dažādus normatīvos aktus, izprast un spēt izrakstīt dažādu zāļu līdzekļu receptes, atrast un analizēt informāciju par dažādu zāļu grupu līdzekļu lietošanas indikācijām, kontrindikācijām un blaknēm, ievērojot Eiropas Savienības nozares organizāciju vadlīnijas. Analizēt un aprēķināt zāļu devas konkrētam pacientam (laboratorijas darbi, uzdevumu pildīšana, mājas darbi, kolokviji).

Kompetence: pielietot iegūtās zināšanas turpmākajās studijās, īpaši analizējot dzīvnieka ārstniecību klīniskajos mācību priekšmetos. Analizēt un izstrādāt pareizu un pamatotu zāļu (dažādu orgānu sistēmu, t.sk. antibiotiku, pretsāpju, anestēzijas līdzekļu) izvēles stratēģiju, izvēloties atbilstošu zāļu formu un ievades nozīmēšanu dzīvniekiem.

Kursa saturs(kalendārs)

Kursa sadalījums pa nedēļām (viena nedēļa: 3 lekcijas un 2 laboratorijas darbi):
1. Vispārējā veterinārā farmakoloģija (lekcija).
Zāļu uzglabāšana, aprite (laboratorijas darbs).
2. Zāļu formas, ievades ceļi (lekcija).
Zāļu ievades simulācijas (laboratorijas darbi).
3. Veterinārmedicīnas receptūras pamatprincipi (lekcija).
Zāļu devu, lietošanas aprēķini (laboratorijas darbi).
4. Pretparazitārie līdzekļi (lekcija).
Pretparazitāro līdzekļu izvēle (laboratorijas).
Kolokvijs: Ievads, zāļu formas, ievades veidi, Receptūra.
5. Antiseptiskie un dezinficējošie līdzekļi (lekcija).
Fitoterapija (laboratorijas darbi).
6. Antibakteriālie ķimijterapeitiskie līdzekļi (lekcija).
Antibakteriālo līdzekļu grupu salīdzinājums, gadījumu analīze (laboratorijas darbi).
Kolokvijs: Antiparazitārie, antiseptiskie līdzekļi.
7. Antibakteriālie ķimijterapeitiskie līdzekļi (lekcija).
Antibakteriālo līdzekļu grupu salīdzinājums, gadījumu analīze (laboratorijas darbi)..
8. Neirotropie līdzekļi (lekcija).
Pretepilepsijas līdzekļu analīze, monitoringa plans (laboratorijas darbs).
9. Nervu sistēmu ietekmējošie līdzekļi (lekcija).
Klīniskie gadījumi – optimāla anestēzijas protokola izvēle (laboratorijas darbs).
10. Nesteroīdie pretiekaisuma līdzekļi (lekcija).
Ilgstošas NPL pielietošanas nianses (laboratorijas darbs).
Kolokvijs: Nervus sistēmas farmakoloģija anestēzijas līdzekļi.
11. Pretiekaisuma līdzekļi (lekcija).
Fizioloģiskā aizstāšana. Pretiekaisuma līdzekļu lokālās zāļu formas (laboratorijas darbs).
Kolokvijs: Antibiotiskie līdzekļi.
12. Gremošanas sistēmas farmakoloģija (lekcija).
Gremošanas sistēmas ietekmējošo līdzekļu grupēšana(laboratorijas darbs).
Kolokvijs: Nesteroīdie pretiekaisuma līdzekļi, glikokortikoīdi.
13. Gremošanas sistēmas farmakoloģija (lekcija).
Gremošanas sistēmas ietekmējošo līdzekļu grupēšana (laboratorijas darbs).
14. Uroģenitālās sistēmas farmakoloģija (lekcija).
Reproduktīvo sistēmu ietekmējošu līdzekļu aplūkošana(laboratorijas darbs).
15. Respiratorās sistēmas farmakoloģija (lekcija).
Astmas ārstēšanā pielietoto zāļu līdzekļu apskats(laboratorijas darbs).
16. Kardiovaskulārās sistēmas farmakoloģija (lekcija).
Kardiovaskulārās sistēmas ietekmējošo līdzekļu grupēšana (laboratorijas darbs).
Kolokvijs: Gremošanas un elpošanas sistēmas līdzekļi.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Noslēguma eksāmens (5. semestrī). Eksāmena kārtošanas veids - mutiska atbilde uz 3 biļetes jautājumiem, receptes izrakstīšana par kādu no biļetes jautājumos ietverto zāļu līdzekli.
Students tiek pielaists pie eksāmena, ja
1. Sekmīgi nokārtoti (5 balles) 6 kolokviji.
2. Apmeklētas lekcijas, vismaz 70%, par kavētām nodarbībām sagatavots tēmas referāts. Ja neattaisnoti kavēti vairāk kā 30% lekciju un laboratorijas darbu un nav iesniegts kavēto nodarbību referāts, kurss ir jāapgūst no jauna.
3. Iesniegti patstāvīgie darbi un aizstāvēti grupu darbi.

Eksāmenu iespējams kārtot divas reizes, trešajā reizē ar Klīniskā institūta apstiprinātu komisiju.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Kursa laikā studentam jāsagatavo vairāki mājas darbi par tēmām: ārstniecības augi, antibakteriālie līdzekļi, nesteroīdie pretiekaisuma līdzekļi, pretparazitārie līdzekļi, kardiovaskulārie līdzekļi. Mājas darbs organizēts kā studējošā patstāvīgās studijas, konspektu, analīzes sagatavošana, kas jāiesniedz mācībspēkam 2 nedēļu laikā no uzdevuma izziņošanas.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studentu praksmes tiek vertētas atbilstoši laboratorijas darbos uzdoto uzdevumu noteiktajai kārtībai.
Studiju kursa kolokviji un mājas darbi tiek vērtēts atbilstoši LLU Studiju nolikumā norādītajau 10 baļļu sistēmas skalas skritērijiem. Kolokvijs par ieskaitītu, tik uzskatīt no 5 ballēm.
Studiju kursā paredzētie kolokviji:
1. Ievads, zāļu formas, ievades veidi, Receptūra,
2. Antiparazitārie, antiseptiskie līdzekļi,
3. Antibiotiskie līdzekļi,
4. Nervus sistēmas farmakoloģija, anestēzijas līdzekļi
5. Nesteroīdie pretiekaisuma līdzekļi, glikokortikoīdi
6. Gremošanas, un elpošanas sistēmas līdzekļi.

Obligātā literatūra

1. Jim E. Riviere and Mark G. Papich, Veterinary Pharmacology and Therapeutics., 10th edition. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons Inc., 2018.
2. Dawn Merton Boothe., Small Animal Clinical Pharmacology & Therapeutics., 2ng edition, Elsvier, 2012. – 1334.

3. Donald C. Plumb. Veterinary Drug Handbook. Pharma Vet. Publ., USA, 2008.- 1485 p.

Papildliteratūra

1. Donald C. Plumb. Veterinary Drug Handbook. Pharma Vet. Publ., USA, 2008.- 1485 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics, Wiley Online Library.

2. http://cliniciansbrief.com

Piezīmes

VMF otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Veterinārmedicīna" obligātajā daļā, 5.semestrī. Semināri notiek pa akadēmiskajām grupām.