Kursa kods Vete4104

Kredītpunkti 1.50

Barības ražošana un dzīvnieku ēdināšana III

Zinātnes nozareVeterinārmedicīna zinātne

Zinātnes apakšnozareIekšķīgās slimības

Kopējais stundu skaits kursā40

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits20

Kursa apstiprinājuma datums22.11.2017

Atbildīgā struktūrvienībaKlīniskais institūts

Kursa izstrādātāji

author lekt.

Kristīne Drevinska

Mg. med. vet.

author pasn.

Anete Freiberga

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības(līm.)

Priekšzināšanas

Ķīmi3004, Bioķīmija

LauZ1019, Barības ražošana un dzīvnieku ēdināšana I

LauZ2028, Barības ražošana un dzīvnieku ēdināšana II

Vete2013, Mājdzīvnieku anatomija I

Vete2014, Mājdzīvnieku anatomija II

Vete2015, Mājdzīvnieku anatomija III

Vete4034, Citoloģija, histoloģija, embrioloģija II

Vete4035, Citoloģija, histoloģija, embrioloģija I

Vete6022, Fizioloģija I

Vete6023, Fizioloģija II

Kursa anotācija

Studiju kursa apakšprogramma Mājas dzīvnieku ēdināšana sniedz zināšanas par dzīvnieku (suņu, kaķu un eksotisko mājas dzīvnieku) organismam nepieciešamajām barības vielām - ūdeni, proteīnu, ogļhidrātiem, šķiedrvielām, taukiem, vitamīniem un minerālvielām. Tiek pētīta barības līdzekļu sabalansēšana un piemērotība noteiktam vecumam un fizioloģiskam stāvoklim. Mājas dzīvnieku ēdināšanā studenti apgūst pareizas diētas izvēles pamatprincipus veselībā un slimībā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas par minerālvielu, mikroelementu, vitamīnu un barības vielu nepieciešamību un nodrošinājumu mājas (istabas) dzīvniekiem izmantojamos barības līdzekļos –2 testi.
• Prasme izvēlēties atbilstošu diētu konkrētai dzīvnieku sugai, vecuma grupai vai slimības stāvoklim – lekcijas, semināri.
• Kompetence - patstāvīgi sastādīt ēdināšanas plānu pacientam atkarībā no tā fizioloģiskā un klīniskā stāvokļa – lekcijas, semināri.

Kursa saturs(kalendārs)

12 lekcijas un 8 semināri.
1. Klīniskā edināšana. Dzīvnieka novērtēšana un ēdināšanas plāna izstrādāšana.
2. Barības vielas – ūdens, enerģija, ogļhidrāti, šķiedrvielas, proteīns/aminoskābes, tauki. Minerālvielas, vitamīni. – 1h lekcija un 1 h seminārs.
3. Komercbarība, to veidi, ražošanas pamatprincipi. Komercbarību marķējums un kvalitātes prasības ES. Izejvielu izvēle, barības ražošanas kontrole – 1h lekcija un 1 h seminārs.
4. Mājās gatavota barība – izmantojamie produkti, indikācijas. Barības drošība – 1h lekcija un 1 h seminars.
5. Suņu un kaķu dabīgās ēdināšanas (raw feeding) pamatprincipi – 1h lekcija un 1h seminars.
6. Klīniski veselu suņu un kaķu ēdināšana saistībā ar vecumu un fizioloģisko stāvokli – veci, jauni dzīvnieki, grūsnība, palielināta slodze – 1h lekcija un 1 h seminārs.
7. Terapeitiskās diētas – specifiska ēdināšana akūtu slimību gadījumos, enterāla, parenterāla ēdināšana – 1h lekcija un 1 seminārs – 1. tests
8. Terapeitiskās diētas novājēšanas, aptaukošanās un ortopēdisku saslimšanu gadījumos, –1h lekcija un 1 h seminārs.
9. Terapeitiskās diētas pie barības nepanesamības, barības alerģijas, gastrointestinālām slimībām, urolitiāzes, nieru mazspējas, endokrīnām slimībām – 1h lekcija un 1 h seminārs.
10. Eksotisko dzīvnieku ēdināšana - sīkie zīdītāji, grauzēji – 1h lekcija
11. Eksotisko dzīvnieku ēdināšana - rāpuļi un putni – 1h lekcija
12. 2. tests

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Apmeklēti visi semināri.
Sekmīgi nokārtoti 2 testi, kuru vidējais vērtējums veido ieskaiti ar atzīmi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Mājas darbu uzdevumus novērtē saskaņā ar praktiskajos darbos noteiktajiem uzdevumiem.
Pēc norādītajiem literatūras avotiem un izdales materiāliem students patstāvīgi apgūst atsevišķas studiju priekšmeta sadaļas, lai sekmīgi varētu apgūt visu studiju priekšmetu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studentu prasmes tiek vērtētas atbilstoši praktiskajos darbos uzdoto uzdevumu noteiktajai kārtībai.
Studiju kursa testi tiek vērtēti atbilstoši LLU Studiju nolikumā norādītājiem 10 baļļu sistēmas skalas kritērijiem, kur zemākā sekmīgā atzīme tiek piešķirta ja ir pareizi atbildēti vismaz 60% no jautājumiem.
Gala ieskaite (ieskaite ar atzīmi) ir abu testu vidējā aritmētiskā vērtība.

Obligātā literatūra

1.Case L.P., Carey D.P., Hirakaawa D.A. Canine and Feline nutrition A Resource for companion animal professionals. Louis: Mosby. 1995 2. Hand M.S., Thatceher C.D., Remillard R.L., Roudebush P. Small Animal Clinical Nutrition. 4th edition. Missouri: Mark Morris Institute, 2000. 3. Pond W.G., Church D.C., Pond K.R. Basic animal nutrition and feeding. John Wiley& Sons,1995 4. Пибо П., Бьюрж В., Эллиотт Д. Энциклопедия клинического питания собак. Можайск: Медия Лайн, 2006.

Papildliteratūra

1. Birchard S.J., Sherding R.G. Saunders Manual of Small Animal Practice. 3rd ed. Saunders Elsevier, 2006. 2. Hand M.D. , Novotny B.J. Pocket Companion to Small Animal Clinical Nutrition. 4th edition. Mark Morris institute. 2002. 3. Симпсон Дж.В., Андерсон Р.С., Маркуелл П.Дж. Клиническое питание собак и кошек: руководство для ветеринарного врача. Пер. с англ. Е. Махиянова. Москва: Аквариум, 2000.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Animal Feed Science and Technology. Journal. Elsevier. ISSN: 0377-8401 2. The European Journal of Companion Animal Practice. The official Journal of Fecava. Publisher: Federation of European Companion Animal Veterinary Associations. ISSN: 1018-2357 3. The Veterinary Journal. Elsevier. ISSN: 1090-0233

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts VMF otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Veterinārmedicīna" obligātajā daļā, 5.semestrī.