Kursa kods Vete4101

Kredītpunkti 3

Radioloģija II

Zinātnes nozareVeterinārmedicīna zinātne

Zinātnes apakšnozareĶirurģija(Vet)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits41

Kursa apstiprinājuma datums22.11.2017

Atbildīgā struktūrvienībaKlīniskais institūts

Kursa izstrādātāji

author doc.

Armands Vekšins

Dr. med. vet.

author pasn.

Evija Eihvalde

Mg. med. vet.

Priekšzināšanas

Vete2013, Mājdzīvnieku anatomija I

Vete2014, Mājdzīvnieku anatomija II

Vete2015, Mājdzīvnieku anatomija III

Vete4077, Radioloģija I

Vete4111, Klīniskā un laboratoriskā diagnostika II

Vete6022, Fizioloģija I

Vete6023, Fizioloģija II

Kursa anotācija

Studiju kurss papildina studentu zināšanas un praktiskās iemaņas veterinārajā radioloģijā. Students apgūst dažādu anatomisko apvidu rentgenogrammu interpretāciju un aprakstu sagatavošanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: par dažādu anatomisko
apvidu rentgenogrāfisko izmeklēšanu veterinārmedicīnas praksēs biežāk sastopamiem dzīvniekiem. Vērtēšana – četri kontroldarbi.
Prasmes un iemaņas: veikt rentgenogrāfisko izmeklēšanu dažādu sugu dzīvniekiem. Vērtēšana – praktiskās nodarbības.
Kompetence: analizēt rentgenogrammas un sagatavot aprakstu. Vērtēšana – četri kontroldarbi, praktiskās nodarbības.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Krūšu kurvja rentgenogrāfiskā izmeklēšana - indikācijas, anatomija, projekcijas, pozicionēšana. Interpretācijas pamati. Barības vads, traheja. 2h lekcijas, 3h praktiskie darbi.
2. Krūšu kurvja rentgenogrāfiskā izmeklēšana – plaušu parenhīma, bronhiālais koks, sirds izmeklēšana. 2h lekcija, 3h praktiskie darbi.
3. Krūšu kurvja rentgenogrāfiskā izmeklēšana - klīnisko gadījumu analīze. Kontroldarbs par krūšu kurvja rentgenogrāfisko izmeklēšanu. 1h lekcija, 1,5h praktiskie darbi.
4. Vēdera apvidus rentgenogrāfiskā izmeklēšana – indikācijas, projekcijas, pozicionēšana. Interpretācijas pamati. Gremošanas trakts. 1h lekcija, 1,5h praktiskie darbi.
5. Vēdera apvidus rentgenogrāfiskā izmeklēšana – uroģenitālā sistēma, limfmezgli, liesa. 1h lekcija, 1,5h praktiskie darbi.
6. Vēdera apvidus rentgenogrāfiskā izmeklēšana – klīnisko gadījumu analīze. Kontroldarbs par vēdera apvidus rentgenogrāfisko izmeklēšanu, KEGA prezentācijas. 1h lekcija, 1,5h praktiskie darbi.
7. Perifērā skeleta rentgenogrāfiskā izmeklēšana – izmeklēšanas pamatnosacījumi, projekcijas. 1h lekcija, 1,5h praktiskie darbi.
8. Perifērā skeleta rentgenogrāfiskā izmeklēšana – biežāk sastopamās slimības. 2h lekcija, 3 h praktiskie darbi.
9. Perifērā skeleta rentgenogrāfiskā izmeklēšana – retāk sastopamās slimības. Zirgu rentgenogrāfiskā izmeklēšana. 1h lekcija, 1,5h praktiskie darbi.
10. Perifērā skeleta rentgenogrāfiskā izmeklēšana – klīnisko gadījumu analīze. Kontroldarbs par perifērā skeleta rentgenogrāfisko izmeklēšanu. 1h lekcija, 1,5h praktiskie darbi.
11. Galvas apvidus rentgenogrāfiskā izmeklēšana – indikācijas, pacienta sagatavošana, projekcijas, biežāk sastopamās slimības. 1h lekcija, 1,5h praktiskie darbi.
12. Galvas apvidus rentgenogrāfiskā izmeklēšana – retāk sastopamās slimības. 1h lekcija, 1,5h praktiskie darbi.
13. Galvas apvidus rentgenogrāfiskā izmeklēšana – klīnisko gadījumu analīze. Kontroldarbs par galvas apvidus rentgenogrāfisko izmeklēšanu, KEGA prezentācijas. 1h lekcija, 1,5h praktiskie darbi.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studentam jānokārto četri rakstiski kontroldarbi un eksāmens. Jāveic klīnisko un epidemioloģisko gadījumu analīze (KEGA).

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Klīnisko un epidemioloģisko gadījumu analīze (KEGA) darbs - jāveido detalizēts rentgenogrammas apraksts. Rentgenogrammas izsniedz mācībspēks.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studentu prasmes tiek vērtētas atbilstoši praktiskajos darbos uzdoto uzdevumu noteiktajai kartībai. Studiju kursa kontroldarbi tiek vērtēti atbilstoši 10 ballu skalas kritērijiem.
Lai tiktu pielaists pie eksāmena, studentam sekmīgi jānokārto visi kontroldarbi un jāaizstāv KEGA darbs, kas novērtēts ar sekmīgu atzīmi.
Studentam ir iespēja iegūt kumulatīvo eksāmena atzīmi, ja visi kontroldarbi un KEGA nokārtoti ar pirmo reizi un ar vērtējumu, kas augstāks par 7 ballēm. Ir atļauts vienu reizi atkārtoti kārtot vienu pārbaudījumu. Kumulatīvā eksāmena atzīme netiek piešķirta, ja students pārbaudījumu nav kārtojis mācībspēka noteiktajā dienā

Obligātā literatūra

1. Thrall D.E. Textbook of Veterinary Diagnostic Radiology. 6th Edition. USA: Elsevier, 2013. 845 p.
2. Holloway A., McConnell. BSAVA Manual of Canine and Feline Radiography and Radiology. UK: British Small Animal veterinary Association, 2013. 392 p.

Papildliteratūra

1. Brien R., Barr F. BSAVA Manual of Canine and Feline Abdominal Imaging. UK: British Small Animal veterinary Association, 2012. 252 p.
2. Barr F., Kirberger R. BSAVA Manual of Canine and Feline Musculoskeletal Imaging. UK: British Small Animal veterinary Association, 2006. 286 p.
3. Clinical radiology of the horse. J.A. Butler ... [et al.]. 3rd ed. Oxford, UK; Ames, Iowa: Willey-Blackwell, 2008. 748 p.

Periodika un citi informācijas avoti

LLU Fundamentālās bibliotēkas datu bāzes

Piezīmes

Obligātais kurss 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju kursā Veterinārmedicīna 7.semestrī. Praktiskie darbi notiek laboratorijas darbu grupās.