Kursa kods Vete4074

Kredītpunkti 4.50

Pārtikas higiēna un inspekcija II

Zinātnes nozareVeterinārmedicīna zinātne

Zinātnes apakšnozarePārtikas higiēna

Kopējais stundu skaits kursā60

Lekciju stundu skaits24

Laboratorijas darbu stundu skaits36

Kursa apstiprinājuma datums07.04.2021

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas un vides higiēnas institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Margarita Terentjeva

Dr. med. vet.

Priekšzināšanas

PārZ4032, Pārtikas produktu tehnoloģijas pamati

Vete2009, Bakterioloģija, mikoloģija, virusoloģija I

Vete2013, Mājdzīvnieku anatomija I

Vete2014, Mājdzīvnieku anatomija II

Vete2024, Bakterioloģija, mikoloģija, virusoloģija II

Vete3025, Bakterioloģija, mikoloģija, virusoloģija III

Vete3036, Parazitoloģija un invāzijas slimības I

Vete4073, Pārtikas higiēna un inspekcija I

Vete4110, Klīniskā un laboratoriskā diagnostika I

Vete4111, Klīniskā un laboratoriskā diagnostika II

Vete4115, Parazitoloģija un invāzijas slimības II

Vete6022, Fizioloģija I

Vete6023, Fizioloģija II

Aizstātais kurss

VeteB036 [GVETB036] Pārtikas higiēna un inspekcija II

Kursa anotācija

Studiju kursā veterinārmedicīnas studenti iepazīstas ar dažādu dzīvnieku izcelsmes (gaļas, piena, zivju, olu, medus) un augu valsts produktu kvalitātes un nekaitīguma prasībām. Studenti iegūst izpratni par dzīvnieku izcelsmes pārtikas ražošanas, pārstrādes un izplatīšanas higiēnu, kā arī oficiālās kontroles procedūrām tās nekaitīguma nodrošināšanai. Praktiski studenti iepazīstas ar dažādām metodēm, dzīvnieku pārtikas kvalitātes un nekaitīguma noteikšanai, un pieņem lēmumus par pārtikas derīgumu lietošanai cilvēku uzturā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zina/ Pārzina pārtikas higiēnas pamatjautājumus un dzīvnieku izcelsmes pārtikas nekaitīguma prasības, kā arī pārtikas piesārņojuma cēloņus un to novēršanas iespējas pārtikas apritē – 2 kontroldarbi;
• Prot izvēlēties pārtikas produkta pārbaudes veidu un izmeklēšanas metodes, veikt pārtikas izmeklēšanu, noņemt paraugus laboratoriskajai testēšanai un izvērtēt iegūtos rezultātus, argumentēti pamatot specifisku, pārtikai piemērojamo higiēnas prasību nepieciešamību, kā arī diskutēt par pārtikas higiēnas pamatjautājumiem ar speciālistiem un nespeciālistiem, kā arī sniegt padomus kvalitatīvas un nekaitīgas pārtikas ieguvei – laboratorijas darbi;
• Spēj izvēlēties atbilstošas izmeklēšanas metodes, izvērtēt pārtikas aprites posma un pārtikas produkta atbilstību izvirzītajām higiēnas prasībām, kā arī pieņemt lēmumu, par pārtikas produkta nekaitīgumu un derīgumu cilvēku patēriņam – KEGA darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Gaļas kvalitāti ietekmējošie faktori. Post-mortem bioķīmiskie procesi. Stress, tā ietekme uz gaļas kvalitāti – 2 h lekcijas.
2. Gaļas mikrobioloģija. Gaļas bojāšanās procesi. Mikrobioloģiskie kritēriji – 2h lekcijas un 10h laboratorijas darbi.
3. Laba ražošanas prakse un laba higiēnas prakse kautuvēs. HACCP. Higiēnas novērtējums uzņēmumos – 2h lekcijas un 4h laboratorijas darbi.
4. Specifiskais riska materiāls (SRM). Transmisīvās sūkļveida encefalopātijas (TSE), to nozīme pārtikas higiēnā – 2h lekcijas.
5. Atliekvielas. To rašanās cēloņi un ietekme uz cilvēka veselību. Atliekvielu kontrole kautuvēs – 2h lekcijas.
6. Zivis un zvejas produkti, to kvalitāti ietekmējošie faktori, mikrobioloģiskais piesārņojums. HACCP – 2h lekcijas.
7. Zivju un zvejas produkcijas oficiālā kontrole – 4h laboratorijas darbi.
8. Ievads piena higiēnā. Piena un piena produktu mikrobioloģiskais piesārņojums, tā cēloņi, pieļaujamās normas un kontrole - 2h lekcijas un 4h laboratorijas darbi.
9. Mastīta loma piena piesārņojumā. Zoonozes. HACCP piena pārstrādes uzņēmumos. Likumdošanā noteiktās piena nekaitīguma prasības - 2h lekcijas.
10. Mājputnu olas, to kvalitāte un nekaitīgums - 2h lekcijas un 2h laboratorijas darbi.
11. Bišu medus un citi bišu produkti. Bišu medus kvalitāte un nekaitīguma prasības - 2h lekcijas un 4h laboratorijas darbi.
12. Ūdens higiēna - 2h lekcijas un 4h laboratorijas darbi.
13. Augu izcelsmes produktu nekaitīgums - 2h lekcijas un 4h laboratorijas darbi.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāapmeklē 80% kontaktstundu, ieskaitot laboratorijas darbus. Sekmīgi nokārtoti divi kontroldarbi, viens Klīnisko un epidemioloģisko gadījumu analīzes (KEGA) darbs un eksāmens.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Klīnisko un epidemioloģisko gadījumu analīzes (KEGA) darbs par vienu problēmsituāciju, kuras ietvaros studentam jāveic padziļināta literatūras analīze. Darbs sastāv no nodaļām: Ievads; Materiāls un metodes; Rezultāti; Diskusija; Secinājumi un Izmantotās literatūras saraksts. Darbā obligāti jāizmanto vismaz 5 zinātniskās publikācijas. Apjoms vismaz 10 lpp. Darbs jāiesniedz kursa vadītāja noteiktajā termiņā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studentu prasmes tiek vērtētas atbilstoši laboratorijas darbos uzdoto uzdevumu noteiktajai kārtībai.
Studiju kursa kontroldarbi un KEGA tiek vērtēti atbilstoši LLU Studiju nolikumā norādītājiem 10 ballu sistēmas skalas kritērijiem.
Lai pielaistu eksāmenam, jābūt sekmīgi nokārtotiem visiem kontroldarbiem un iesniegtam KEGA darbam.
Eksāmens tiek organizēts rakstiski ar 60 jautājumiem (50 testa un 10 atvērtajiem jautājumiem), kas tiek vērtēts 10 baļļu sistēmā, zemākā sekmīgā atzīme tiek piešķirta, ja ir pareizi atbildēti vizmas 50% no visiem jautājumiem.

Obligātā literatūra

1. Forsythe S.J. The microbiology of safe food. 2nd ed. Chchester, West Sussex, U.K.; Ames, Iowa: Wiley_Blackwell, 2010. 476 p.
2. Sofos J. Advances in Microbial Food Safety, Vol.2. Cambridge:Woodhead Publishing, 2015. 416 p.
3. Hui Y.H. Plant sanitation for food processing and food service. Boca Raton: CRC Press, 2015. 1327 p.

Papildliteratūra

1. Hoorfar J. Case studies in food safety and authenticity: lessons from real-life situations. Cambridge: Woodhead Publishing, 2012. 360 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. International Journal of Food Microbiology. Published by Elsevier Science. ISSN 0168-1605. Pieejams http://www.sciencedirect.com/science/journal/01681605
2. Food Control. Published by Elsevier Science. ISSN 0956-7135. Pieejams: http://www.sciencedirect.com/science/journal/09567135
3. Journal of Food Protection. International Association for Food Protection. ISSN 0362-028X
4. Meat Science. Published by Elsevier Science. ISSN: 0309-1740. Pieejams LLU tīklā: http://www.sciencedirect.com/science/journal/03091740

Piezīmes

Obligātais kurss 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā Veterinārmedicīna.