Kursa kods Vete4073

Kredītpunkti 3

Pārtikas higiēna un inspekcija I

Zinātnes nozareVeterinārmedicīna zinātne

Zinātnes apakšnozarePārtikas higiēna

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits41

Kursa apstiprinājuma datums07.04.2021

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas un vides higiēnas institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Margarita Terentjeva

Dr. med. vet.

Priekšzināšanas

PārZ4032, Pārtikas produktu tehnoloģijas pamati

Vete2009, Bakterioloģija, mikoloģija, virusoloģija I

Vete2013, Mājdzīvnieku anatomija I

Vete2014, Mājdzīvnieku anatomija II

Vete2024, Bakterioloģija, mikoloģija, virusoloģija II

Vete3025, Bakterioloģija, mikoloģija, virusoloģija III

Vete3036, Parazitoloģija un invāzijas slimības I

Vete4110, Klīniskā un laboratoriskā diagnostika I

Vete4111, Klīniskā un laboratoriskā diagnostika II

Vete4115, Parazitoloģija un invāzijas slimības II

Vete6022, Fizioloģija I

Vete6023, Fizioloģija II

Kursa anotācija

Studiju kursā veterinārmedicīnas studenti iepazīstas ar dažādu dzīvnieku izcelsmes (gaļas, piena, zivju, olu, medus) un augu valsts produktu kvalitātes un nekaitīguma prasībām. Studenti iegūst izpratni par dzīvnieku izcelsmes pārtikas ražošanas, pārstrādes un izplatīšanas higiēnu, kā arī oficiālās kontroles procedūrām tās nekaitīguma nodrošināšanai. Praktiski studenti iepazīstas ar dažādām metodēm dzīvnieku pārtikas kvalitātes un nekaitīguma noteikšanai, un pieņem lēmumus par pārtikas derīgumu lietošanai uzturā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zina/ Pārzina pārtikas higiēnas pamatjautājumus un dzīvnieku izcelsmes pārtikas nekaitīguma prasības, kā arī pārtikas piesārņojuma cēloņus un to novēršanas iespējas pārtikas apritē – 2 kontroldarbi;
• Prot izvēlēties pārtikas produkta pārbaudes veidu un izmeklēšanas metodes, veikt pārtikas izmeklēšanu, noņemt paraugus laboratoriskajai testēšanai un izvērtēt iegūtos rezultātus, argumentēti pamatot specifisku, pārtikai piemērojamo higiēnas prasību nepieciešamību, kā arī diskutēt par pārtikas higiēnas pamatjautājumiem ar speciālistiem un nespeciālistiem, kā arī sniegt padomus kvalitatīvas un nekaitīgas pārtikas ieguvei – laboratorijas darbi;
• Spēj izvēlēties atbilstošas izmeklēšanas metodes, izvērtēt pārtikas aprites posma un pārtikas produkta atbilstību izvirzītajām higiēnas prasībām, kā arī pieņemt lēmumu par pārtikas derīgumu cilvēku patēriņam – pastāvīgs darbs ar literatūru.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Studiju kurss, tā attīstības vēsture, veterinārārsta loma pārtikas kontrolē – 2h lekcijas un 2h laboratorijas darbi.
2 Gaļas higiēna. Dzīvnieku transportēšana uz kautuvēm, pirmskaušanas turēšana – 2h lekcijas un 2h laboratorijas darbi.
3 Pirmskaušanas dzīvnieka novērtēšana. Labturība. Pārtikas informācijas, tās nozīme un analīze. Ante-mortem inspekcija. Lēmumu pieņemšana – 5h laboratorijas darbi.
4 Prasības kautuvju telpām un aprīkojumam. Kaušanas higiēna – 3h lekcijas.
5 Dzīvnieku (liellopu, cūku) kaušanas tehnoloģijas. Kautproduktu apstrāde – 5h lekcijas.
6 Pēckaušanas veterinārā ekspertīze – 11h laboratorijas darbi.
7 Paplašinātā veterinārā ekspertīze – 2h laboratorijas darbi.
8 Kautproduktu novērtēšana un lēmumu pieņemšana par to turpmāko izmantošanu – 8h laboratorijas darbi.
9 Kautproduktu marķēšana, zīmogošana. Liemeņu klasifikācija – 2h lekcijas un 2h laboratorijas darbi.
10 Putnu kaušanas tehnoloģijas un kaušanas higiēna – 2h lekcijas.
11 Indikācijas kautproduktu paraugu noņemšanai. Rezultātu izvērtēšana – 2h laboratorijas darbi.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Semestrī ir divi kontroldarbi.
Lai iegūtu studiju kursa gala vērtējumu “ieskaitīts”, visiem kontroldarbiem ir jābūt novērtētiem ar sekmīgu atzīmi. Jāapmeklē 80% kontaktstundu, ieskaitot laboratorijas darbus. Patstāvīgs darbs ar literatūru saskaņā ar lekcijās un laboratorijas darbos apskatītajām tēmām.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgs darbs ar literatūru saskaņā ar lekcijās un laboratorijas darbos apskatītajām tēmām.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studentu prasmes tiek vērtētas atbilstoši praktiskajos darbos uzdoto uzdevumu noteiktajai kārtībai.
Studiju kursa kontroldarbi tiek vērtēti atbilstoši LLU Studiju nolikumā norādītājiem 10 ballu sistēmas skalas kritērijiem.
Laboratorijas darbos tiek vērtēta laboratorijas darba izpilde, kā arī pārrunāti iegūtie rezultāti
Lai iegūtu studiju kursa gala vērtējumu “ieskaitīts”, jābūt sekmīgi nokārtotiem visiem kontroldarbiem.

Obligātā literatūra

1. Gracey’s meat hygiene. D.S. Collins, R.J. Huet (ed). Chchester, West Sussex, UK: John Wiley and Sons Inc., 2015. 329 p.
2. Grist A. Porcine Inspection: anatomy, physiology and disease conditions. Packington, Leicestershire: Context Products, 2007. 227 p.
3. Grist A. Bovine meat inspection: anatomy, physiology and disease conditions. Pacikngton, Leicestershire: Context Products, 2008. 278 p.

Papildliteratūra

1. Grist A. Ovine meat inspection: anatomy, physiology and disease conditions. Pacikngton, Leicestershire: Context Products, 2010. 310 p.
2. Grist A. Poultry inspection: anatomy, physiology and disease conditions. Pacikngton, Leicestershire: Context Products, 2006. 276 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. International Journal of Food Microbiology. Published by Elsevier Science. ISSN 0168-1605. Pieejams: http://www.sciencedirect.com/science/journal/01681605
2. Food Control. Published by Elsevier Science. ISSN 0956-7135. Pieejams: http://www.sciencedirect.com/science/journal/09567135
3. Meat Science. Published by Elsevier Science. ISSN: 0309-1740. Pieejams LLU tīklā: http://www.sciencedirect.com/science/journal/03091740

Piezīmes

Obligātais kurss 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā Veterinārmedicīna.