Kursa kods Vete4044

Kredītpunkti 3

Pārtikas infekcijas

Zinātnes nozareVeterinārmedicīna zinātne

Zinātnes apakšnozare#Veterinārā ekspertīze

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits41

Kursa apstiprinājuma datums07.04.2021

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas un vides higiēnas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Aivars Bērziņš

Dr. med. vet.

Priekšzināšanas

Vete2009, Bakterioloģija, mikoloģija, virusoloģija I

Vete2024, Bakterioloģija, mikoloģija, virusoloģija II

Vete3025, Bakterioloģija, mikoloģija, virusoloģija III

Kursa anotācija

Studenti studē par aktuālākajām pārtikas infekcijām, kuras izraisa Salmonella spp., Campylobacter spp., Listeria monocytogenes u.c. ierosinātāji, kā arī par pārtikas izraisītām toksikozēm, šo slimību ierosinātāju īpašībām, diagnostikas iespējām pārtikas produktos, kā arī par pārnešanas ceļiem no dzīvnieku un augu izcelsmes produktiem uz cilvēku, kā arī profilakses pasākumiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas par bioloģisko risku novēršanu pārtikas ķēdē, lai novērstu draudus cilvēku veselībai, kā arī pamatzināšanas pārtikas infekciju uzliesmojumu izmeklēšanā, monitoringā un zoonotisko pārtikas infekciju uzraudzībā – 2 kontroldarbi.
• Prasmes ietver spēju veikt pārtikas un vides paraugu ievākšanu, sagatavošanu un izmeklēšanu mikrobioloģiskās izmeklēšanas veikšanai. Studentiem ir jāspēj atpazīt galvenie bioloģiskie riski dažādu produktu pārtikas ķēdē. Jāprot konsultēt pārtikas produktu ražotāji saistībā ar pārtikas infekciju riskiem uzņēmumā – laboratorijas darbi.
• Kompetence pamatzināšanas visas pārtikas ķēdes atsevišķo posmu mikrobioloģijā, tās mikrobioloģiskā piesārņojuma avotos, kā arī faktoros, kas ietekmē pārtikā sastopamo mikroorganismu spēju izdzīvot un vairoties. Spēja izprast un paredzēt mikroorganismu darbību pārtikas produktām tai skaitā pārtikas bojāšanās procesus un pārtikas infekcijas un to epidemioloģiju – KEGA darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Studiju priekšmets, pārtikas infekciju izplatība un to aktualitāte pasaulē – 1h lekcija.
2. Ievads pārtikas mikrobioloģijā, mikroorganismi dzīvnieku un augu valsts pārtikas produktos. Pārtikas testēšanas principi laboratorijā – 1h lekcija un 2h laboratorijas darbi.
3. Iekšējie un ārējie faktori, kas ietekmē mikroorganismu augšanu pārtikas produktos – 2h lekcijas.
4. Kvantitatīvās un kvalitatīvās metodes pārtikas mikrobioloģijā; Paraugi un to noņemšana – 2h laboratorijas darbi.
5. Indikatormikroorganismi, to nozīme pārtikas mikrobioloģijā - 4h laboratorijas darbi.
6. Salmonella spp. un Shigella spp. izraisītās pārtikas infekcijas, Salmonella spp. noteikšana pārtikas produktos - 1h lekcija un 5h laboratorijas darbi.
7. Campylobacter spp. izraisītās pārtikas infekcijas, Campylobacter spp. noteikšana pārtikas produktos. 1h lekcijas un 5h laboratorijas darbi.
8. Listeria monocytogenes izraisītā pārtikas infekcija, L. monocytogenes noteikšana pārtikas produktos. 1h lekcija, 5h laboratorijas darbi.
9. Patogēnie E.coli pārtikā, EHEC, EPEC, EIEC, ETEC, Yersinia enterocolitica izraisītā pārtikas infekcija. 2h lekciju, 5h laboratorijas darbi.
10. Pārtikas toksikozes- Clostridium botulinum; Staphylococcus aureus, to notiekšana pārtikas produktos. 2h lekciju, 4h laboratorijas darbi.
11. Clostridium perfrengens un Bacillus cereus izraisītās pārtikas infekcijas. 2h lekcijas.
12. Pārtikas infekciju ierosinātāji jūras izcelsmes pārtikas produktos; Vibrio spp. 1h lekcija.
13. Vīrusu ierosinātas pārtikas infekcijas; Molekulārās bioloģijas metodes pārtikas mikrobioloģijā (PCR, PFGE). 2h lekcijas, 2 h laboratorijas darbi.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāapmeklē 80% kontaktstundu, ieskaitot laboratorijas darbus. Sekmīgi nokārtoti divi kontroldarbi, viens Klīnisko un epidemioloģisko gadījumu analīzes (KEGA) darbs un eksāmens.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Klīnisko un epidemioloģisko gadījumu analīzes (KEGA) darbs par vienu pārtikas infekcijas uzliesmojumu, kuras ietvaros studentam jāveic padziļināta literatūras analīze. Darbs sastāv no nodaļām: Ievads – pārtikas infekcijas ierosinātāja epidemioloģija; Materiāls un metodes uzliesmojuma izmeklēšanai; Rezultāti; Diskusija; Secinājumi un nobeigumā - Izmantotās literatūras saraksts. Darbā obligāti jāizmanto vismaz 5 zinātniskās publikācijas. Apjoms vismaz 10 lpp. Darbs jāiesniedz kursa vadītāja noteiktajā termiņā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studentu prasmes tiek vērtētas atbilstoši laboratorijas darbos uzdoto uzdevumu noteiktajai kārtībai.
Studiju kursa kontroldarbi un KEGA tiek vērtēti atbilstoši LLU Studiju nolikumā norādītājiem 10 ballu sistēmas skalas kritērijiem.
Lai pielaistu eksāmenam, jābūt sekmīgi nokārtotiem visiem kontroldarbiem un iesniegtam KEGA darbam.
Eksāmens tiek organizēts rakstiski ar 30 jautājumiem (20 testa un 10 atvērtajiem jautājumiem), kas tiek vērtēts 10 baļļu sistēmā, zemākā sekmīgā atzīme tiek piešķirta, ja ir pareizi atbildēti vizmas 50% no visiem jautājumiem.

Obligātā literatūra

1.Lelieveld H.L.M., Mostert M.A. Handbook of hygiene control in the food industry. Cambridge : Woodhead publishing limited, 2005. 720 p. Pieejams: http://firatozel.files.wordpress.com/2011/08/handbook_of_hygiene_control_in_the_food_industry.pdf
2.Nikolajeva V. Pārtikas mikrobioloģija. 2.izdevums. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2011. 127 lpp.
3. Jay J.M. Modern food microbiology. 6th ed. An Aspen Publication, 2000. 625 p.
4. Forsythe S.J. The microbiology of safe food. 2nd ed. Chichester, West Sussex, U.K.; Ames, Iowa: Wiley-Blackwell, 2010. 476 p.

Papildliteratūra

1. Baltess V. Pārtikas ķīmija. Ceturtais izdevums. R.:Latvijas Universitāte. 1998.- 478 lpp. 2. Baltiņš M. Lietišķā epidemioloģija. R.: Zinātne. 2003.- 354 lpp. 3. Forsythe S.J., Hayes P.R. Food Hygiene, microbiology and HACCP. 3d ed. Gaithersburg (Maryland) : Aspen Publications, 1998. 449 p. Pieejams: http://www.free-ebooks.com/author/P.R.-Hayes,-S.J.-Forsythe

Periodika un citi informācijas avoti

1. International Journal of Food Microbiology. Published by Elsevier Science. ISSN 0168-1605. Pieejams http://www.sciencedirect.com/science/journal/01681605
2. Food Control. Published by Elsevier Science. ISSN 0956-7135. Pieejams: http://www.sciencedirect.com/science/journal/09567135
3. Journal of Food Protection. International Association for Food Protection. ISSN 0362-028X 4. Meat Science. Published by Elsevier Science. ISSN: 0309-1740. Pieejams LLU tīklā: http://www.sciencedirect.com/science/journal/03091740

Piezīmes

Obligātais kurss 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā Veterinārmedicīna.