Kursa kods Vete4037

Kredītpunkti 2.25

Vispārīgā patoloģija II

Kursa papildus materiāli Vete4037_St.k.pr. Vispārīga patol .izvērsts saturs.pdf

Zinātnes nozareVeterinārmedicīna zinātne

Zinātnes apakšnozarePatoloģija(vet)

Kopējais stundu skaits kursā60

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits14

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits30

Kursa apstiprinājuma datums16.06.2013

Atbildīgā struktūrvienībaPreklīniskais institūts

Kursa izstrādātājs

author

Inga Pigiņka-Vjačeslavova

Dr. med. vet.

Priekšzināšanas

Vete2013, Mājdzīvnieku anatomija I

Vete2014, Mājdzīvnieku anatomija II

Vete2015, Mājdzīvnieku anatomija III

Vete4034, Citoloģija, histoloģija, embrioloģija II

Vete4035, Citoloģija, histoloģija, embrioloģija I

Vete4036, Vispārīgā patoloģija I

Vete6022, Fizioloģija I

Vete6023, Fizioloģija II

Kursa anotācija

Vispārīgas patoloģijas kurss sniegt izpratni par dzīvnieku organisma tipveida reakcijām uz audu bojājumiem apskatot šo procesu patoģenēzi, etioloģiju, makroskopisko un mikroskopisko izskatu. Vispārīgas patoloģijas II kursa iegūst zināšanas par cirkulācijas traucējumiem, šūnu adaptācijas veidiem, šūnu ekstra- un intracelulārie uzkrājumiem un audzējiem, to morfoloģiju un patofizioloģiju, cēloņiem, attīstības mehānismiem, makro- un mikropārmaiņām.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: jāizprot un jāprot izskaidrot sekojošus patoloģiskos procesus: šūnu deģenerācija, amiloidoze, mineralizācija, pigmenta nogulsnes, atrofija, metaplāzija, hiperplāzija, hipertrofija, asinsrites traucējumi, šoks un audzēji – 3 kontroldarbi.
Prasmes: jāprot atpazīt un aprakstīt audu pārmaiņas sekciju preparātos un makroskopiskajos attēlos un, spriežot pēc pārmaiņu veida, formulēt morfoloģisko diagnozi; jāprot atpazīt tipveida procesi audu mikroskopiskos un makroskopiskos preparātos – laboratorijas darbi.
Kompetence: saskaņā ar gūtajām zināšanām un prasmēm patstāvīgi un grupās analizēt konkrētus patoloģiskos gadījumus, lietojot piemērotu terminoloģiju, izskaidrojot pārmaiņu rašanās patoģenēzi, iespējamos cēloņus un prognozi – mājas darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

3.tēma.Cirkulācijas traucējumi – 4 h lekcijas un 4 h laboratorijas darbi:
• Hemostāze, koagulācija.
• Šoks.
• 3.kontroldarbspar 3.tēmu.
4.tēma.Šūnu adaptācijas. Šūnu ekstra- un intracelulārie uzkrājumiem– 5 h lekcijas un 5 h laboratorijasdarbi:
• Atrofija, hipertrofija, hiperplāzija, metaplāzija.
• Deģenerācijas veidi.
• Mineralizācijas veidi.
• Pigmenti.
• 4.kontroldarbspar 4.tēmu.
5.tēma.Audzēji – 6 h lekcijas un 6 h laboratorijasdarbi:
• Audzēju uzbūve unbioloģija (uzvedība).
• Audzēju augšanas dinamika, metastāzes, audzēja iespaids uz organismu.
• Audzēju molekulārā patoģenēze un etioloģija.
• Audzēju diagnostika un prognostika.
• 5.kontroldarbspar 5.tēmu.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi pabeigt kursu var ja:
1. Sekmīgi nokārtoti tris kontroldarbi un eksamens.
2. Savākti vismaz 70% no maksimāli iespējamā punktu skaita. Kopējo punktu skaitu šajā semestrī veido:
• 3kontroldarbupunktu skaits (30 p. par katru kontroldarbu),
• lekciju un praktisko darbu apmeklējums (30 p.),
• mājas darbi (punktu skaits variabls).
3. Ja kopējais punktu skaits < 70%, studentam jākārto pārbaudes darbs par visa semestra materiālu.
4. Laboratorijas darbu apmeklējums ir obligāts, bez attaisnojuma laboratorijas darbu var kavēt tikai vienu reizi. Kavēto nodarbību attaisnojušais iemesls ir tikai slimības lapa.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Mājas darbu uzdevumus novērtē saskaņā ar laboratorijas darbos noteiktajiem uzdevumiem

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Gala vērtējums sastāv no 5 kontroldarbu kopēja punktu skaita (maksimāli 150 p.), eksāmenā (maksimāli 150 p.) un KEGA vērtējuma, kas tika iegūts Vispārīgās patoloģijas I (maksimāli 30 p.). Procenti no savāktajiem punktiem tiek pielīdzināti atzīmei 10 ballu sistēmā vadoties pēc LLU Studiju nolikuma (minimālais ieskaitītais 50% = 4).
Visi tie, kas ieguvuši 135 un vairāk punktus par kontroldarbiem, var izvēlēties veikt papildus darbu un par to saņemt par 1 balli augstāku atzīmi galā vērtējumā. Papildus darbs iekļauj patstāvīgi sagatavotu kvalitatīvu elektronisku mācību materiālu, par tēmu vienojoties ar pasniedzēju. Šī nav obligāta prasība, bet ir studenta paša izvēle.
10 balles = papildus darbs
9 balles = no 315 līdz 330 p.
8 balles = no 295 līdz 314 p.
7 balles = no 262 līdz 294 p.
6 balles = no 229 līdz 261 p.
5 balles = no 196 līdz 228 p.
4 balles = no 165 līdz 195 p.

Obligātā literatūra

1. Maxie G. M. Jubb, Kennedy, and Palmer's Pathology of Domestic Animals. Volume 3. 6th ed. Saunders Ltd, 2016. 2456 p. 2. Zachary J.F., McGavin M.D. Pathological basis of veterinary disease. 5th ed. USA: Elsevier, 2012. 1344 p. 3. Parčinskis O. Lauksaimniecības dzīvnieku slimību morfoloģiskās diagnostikas pamati. Rīga: Zvaigzne, 1988. 164 lpp.

Papildliteratūra

1. Taibo A. Veterinary Medical Terminology Guide and Workbook. USA: Wiley-Blackwell, 2019. 712 p. 2. von Douglas J. Weiss, K. Jane Wardrop. Schalm's Veterinary Hematology. 6th ed. EU: Wiley-Blackwell, 2011. 1232 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal of Veterinary Pathology. ISSN: 0300-9858. 2. Journal of Comparative Pathology. ISSN:0021-9975. 3. Amerikas veterināro patologu asociācijas interneta lapa. Pieejams: http://www.acvp.org/. 4. Eiropas veterināro patologu asociācijas interneta lapa. Pieejams: https://www.esvp.eu, sadaļa “Histology slide database”.

Piezīmes

Obligātais kurss 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā Veterinārmedicīna