Kursa kods Vete4036

Kredītpunkti 2.25

Vispārīgā patoloģija I

Kursa papildus materiāli Vete4036_ St.k.pr Vispārīgā patologija izvērsts saturs.pdf

Zinātnes nozareVeterinārmedicīna zinātne

Zinātnes apakšnozarePatoloģija(vet)

Kopējais stundu skaits kursā60

Lekciju stundu skaits14

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits30

Kursa apstiprinājuma datums16.06.2013

Atbildīgā struktūrvienībaPreklīniskais institūts

Kursa izstrādātājs

author

Inga Pigiņka-Vjačeslavova

Dr. med. vet.

Priekšzināšanas

Vete2013, Mājdzīvnieku anatomija I

Vete2014, Mājdzīvnieku anatomija II

Vete2015, Mājdzīvnieku anatomija III

Vete4034, Citoloģija, histoloģija, embrioloģija II

Vete4035, Citoloģija, histoloģija, embrioloģija I

Vete6022, Fizioloģija I

Kursa anotācija

Vispārīgas patoloģijas kurss sniegt izpratni par dzīvnieku organisma tipveida reakcijām uz audu bojājumiem apskatot šo procesu patoģenēzi, etioloģiju, makroskopisko un mikroskopisko izskatu. Vispārīgas patoloģijas I kursa iegūst zināšanas par profesionālās terminoloģijas principiem, nāves procesiem, pēcnāves pārmaiņu veidiem, iekaisuma veidiem, atgriezeniskiem un neatgriezeniskiem šūnu bojājumiem, to morfoloģiju un patofizioloģiju, cēloņiem, attīstības mehānismiem, makro- un mikropārmaiņām.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: jāizprot un jāprot izskaidrot sekojošus patoloģiskos procesus: slimība un nāve, postmortālas pārmaiņas, iekaisuma veidi, drudzis, šūnu deģenerācija, šūnu nekroze un apoptoze– 2 kontroldarbi. Prasmes: jāprot atpazīt un aprakstīt audu pārmaiņas sekciju preparātos un makroskopiskajos attēlos un, spriežot pēc pārmaiņu veida, formulēt morfoloģisko diagnozi; jāprot atpazīt tipveida procesi audu mikroskopiskos un makroskopiskos preparātos – laboratorijas darbi. Kompetence: saskaņā ar gūtajām zināšanām un prasmēm patstāvīgi un grupās analizēt konkrētus patoloģiskos gadījumus, lietojot piemērotu terminoloģiju, izskaidrojot pārmaiņu rašanās patoģenēzi, iespējamos cēloņus un prognozi –KEGA darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1.tēma.Audu pārmaiņas veidi. Šūnu atgriezeniski un neatgriezeniski bojājumi – 7 h lekcijas un 7 h laboratorijasdarbi:
• Ievads patoloģijā.
• Organisma slimība un nāve.
• Postmortālas pārmaiņas.
• Šūnu atgriezeniski un neatgriezeniski bojājumi molekulārā, mikroskopiskā un makroskopiskā līmenī.
• 1.kontroldarbspar 1.tēmu.
2.tēma.Iekaisums – 6 h lekcijas un 6 h laboratorijasdarbi:
• Iekaisuma veidi, to cēloni, makroskopiskās un mikroskopiskās pazīmes.
• Iekaisuma šūnas audos un asinīs.
• Iekaisuma mediatori.
• Sistēmiskās iekaisuma reakcijas. Drudzis, tā patoģenēze.
• 2.kontroldarbspar 2.tēmu.
3.tēma. Cirkulācijas traucējumi – 2 h lekcijas un 2 h laboratorijasdarbi:
• Tūska, hiperēmija un asins stāze.
• Išēmija, tromboze, embols, infarkts.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite bez atzīmes, var iegūt ja: 1. Sekmīgi nokārtoti divi kontroldarbi un viens Klīnisko un epidemioloģisko gadījumu analīzes (KEGA) darbs. 2. Savākti vismaz 70% no maksimāli iespējamā punktu skaita. Kopējo punktu skaitu šajā semestrī veido: • 2 kontroldarbu punktu skaits (30 p. par katru kontroldarbu), • lekciju un laboratorijas darbu apmeklējums (30 p.), • KEGA darbs un prezentācija (15 p.), • mājas darbi (punktu skaits variabls). 3. Ja kopējais punktu skaits < 70%, studentam jākārto pārbaudes darbs par visa semestra materiālu. 4. Laboratorijas darbu apmeklējums ir obligāts, bez attaisnojuma var kavēt tikai 1 laboratorijas darbu. Kavēto nodarbību attaisnojušais iemesls ir tikai slimības lapa.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Klīnisko un epidemioloģisko gadījumu analīzes (KEGA) darbs par vienu dzīvnieku slimību, kuras ietvaros studentam jāveic padziļināta literatūras analīze. Darbs sastāv no nodaļām: Slimības etioloģija; Slimības patoģenēze; Slimības morfoloģija – makroskopiskās un mikroskopiskās pārmaiņas; Izmantotās literatūras saraksts. Darbā obligāti jāizmanto vismaz viena grāmata angļu vai vācu valodā un vismaz 4 zinātniskās publikācijas. Apjoms vismaz 10 lpp. Pēc darba rakstiskās formas iesniegšanas tas noslēgumā mutiski jāprezentē ar 5 – 7min ilgu, ilustrētu PowerPoint prezentāciju, paužot būtiskāko informāciju par savu tēmu, atbildot uz jautājumiem un pamatojot sniegto informāciju.Darbs jāiesniedz un jāaizstāv kursa vadītāja noteiktajā termiņā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Pārbaudījumi jākārto noteiktajā laikā. Attaisnojošs kavējums ir tikai slimības dēļ. Ja slimības (vai citu iemeslu) dēļ nav iespējams nokārtot pārbaudi noteiktajā laikā, tad tā jānokārto 1nedēļas laikā. Pirmā kontroldarbu kārtošanas reizē, kontroldarbs tiek vērtēts maksimāli ar 30 punktiem. Otrā kontroldarbu kārtošanas reizē (jeb 2.kārtošanas nedēļā pēc nozīmēta kontroldarba datuma), kontroldarbs tiek vērtēts maksimāli ar 25 punktiem. Trešā kontroldarbu kārtošanas reizē (jeb 3.kārtošanas nedēļā pēc nozīmēta kontroldarba datuma), kontroldarbs tiek vērtēts maksimāli ar 20 punktiem. Ceturto un vairāk reizi kontroldarbu kārtošanas reizē (jeb 4. un vairāk kārtošanas nedēļā pēc nozīmēta kontroldarba datuma), kontroldarbs tiek vērtēts maksimāli ar 15 punktiem. Lai kolokvijs būtu ieskaitīts, jāsavāc vismaz 15 punkti (t.i. 4 baļļu ekvivalents). Tekošais kolokvijs jānokārto pirms nākošā kolokvija. Studentam nav atļauts piedalīties pārbaudes darbos, ja, 1.kontroldarba nozīmēta, datumā nav apgūti kursi no sadaļas “Priekšzināšanas”.
Studentu mājas darbi tiek vērtētas atbilstoši laboratorijas darbos uzdoto uzdevumu noteiktajai kārtībai.
KEGA darbs tiek vērtēti atbilstoši LLU Studiju nolikumā norādītājiem 10 ballu sistēmas skalas kritērijiem.

Obligātā literatūra

1. Maxie G. M. Jubb, Kennedy, and Palmer's Pathology of Domestic Animals, Volume 3. 6th ed. Saunders Ltd, 2016. 2456 pp. 2. Zachary J. F., McGavin M. D. Pathological basis of veterinary disease. 5th ed. USA: Elsevier, 2012. 1344 p. 3. Parčinskis O. Lauksaimniecības dzīvnieku slimību morfoloģiskās diagnostikas pamati. Rīga: Zvaigzne, 1988. 164 lpp.

Papildliteratūra

1. Taibo A. Veterinary Medical Terminology Guide and Workbook. USA: Wiley-Blackwell, 2019. 712 p. 2. von Douglas J. Weiss, K. Jane Wardrop. Schalm's Veterinary Hematology. 6th ed. EU:Wiley-Blackwell. 2011. 1232 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal of Veterinary Pathology. ISSN: 0300-9858. 2. Journal of Comparative Pathology. ISSN 0021-9975. 3. Amerikas veterināro patologu asociācijas interneta lapa. Pieejams: http://www.acvp.org/. 4. Eiropas veterināro patologu asociācijas interneta lapa. Pieejams: https://www.esvp.eu, sadaļa “Histology slide database”

Piezīmes

Obligātais kurss 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā Veterinārmedicīna