Kursa kods Vete4024

Kredītpunkti 3

Mazo dzīvnieku ķirurģija II

Zinātnes nozareVeterinārmedicīna zinātne

Zinātnes apakšnozareĶirurģija(Vet)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits28

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits41

Kursa apstiprinājuma datums22.11.2017

Atbildīgā struktūrvienībaKlīniskais institūts

Kursa izstrādātāji

author

Jekaterina Plaksina

Pirmā cikla profesionālā(līm.)

author pasn.

Oskars Kozinda

Dr. med. vet.

Priekšzināšanas

Vete2013, Mājdzīvnieku anatomija I

Vete2014, Mājdzīvnieku anatomija II

Vete2015, Mājdzīvnieku anatomija III

Vete4105, Farmakoloģija, farmakoterapija un toksikoloģija I

Vete4110, Klīniskā un laboratoriskā diagnostika I

Vete4111, Klīniskā un laboratoriskā diagnostika II

Vete4112, Operatīvā ķirurģija un topogrāfiskā anatomija I

Vete4113, Operatīvā ķirurģija un topogrāfiskā anatomija II

Kursa anotācija

Mazo dzīvnieku ķirurģija apskata biežāk sastopamo mīksto audu un ortopēdisko ķirurģisko slimību etioloģiju, patoģenēzi, diagnostiku, diferenciāldiagnostiku un ārstēšanas paņēmienus. Kursa otrajā daļā apgūst ortopēdisko un neiroloģisko izmeklēšanu, kaulu lūzumu un visbiežāk sastopamas skeleta – muskuļu sistēmas slimību ķirurģisko ārstēšanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: raksturot skeleta-muskuļu sistēmas slimību, kā arī kaulu lūzumu ķirurģiskās ārstēšanas iespējas – praktiskie darbi.
Prasmes: veikt dzīvnieku izmeklēšanu, diagnozes uzstādīšanu, patoloģisko procesu izskaidrošanu un nozīmēt atbilstošu ārstēšanu; izrēķināt anestēzijas līdzekļus; sagatavot dzīvnieku operācijai; veikt dzīvnieka monitorēšanu operācijas laikā – praktiskie darbi.

Kompetence: saskaņā ar gūtajām zināšanām un prasmēm patstāvīgi un grupās analizēt konkrētus ķirurģiskus gadījumus – praktiskie darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ortopēdiskā izmeklēšana. 1 h lekcija un 2 h praktiskie darbi
2. Kaulu lūzumi. 1 h lekcija un 2 h praktiskie darbi
3. Osteosintēzes metodes. 1 h lekcija un 2 h praktiskie darbi
4. Bursīts. Panosteīts. OCD. 1 h lekcija un 2 h praktiskie darbi
5. Elkoņa locītavas izmežģījums. Gūžu locītavas izmežģījums. 1 h lekcija un 2 h praktiskie darbi
6. Ceļa locītavas izmežģījums. Ceļa kaula izmežģījums. Tarsālās locītavas izmežģījums. 1 h lekcija un 2 h praktiskie darbi
7. Gūžu locītavu displāzija. 1 h lekcija un 2 h praktiskie darbi
8. Elkonu locītavu displāzija. 1 h lekcija un 2 h praktiskie darbi
9. Legg-Perteša slimība. 1 h lekcija un 2 h praktiskie darbi
10. Kraniālās krusteniskās saites plīsums. 1 h lekcija un 2 h praktiskie darbi
11. Amputācijas. 1 h lekcija un 2 h praktiskie darbi
12. Neiroloģiskā izmeklēšana. Neiroloģiskās slimības. 1 h lekcija un 2 h praktiskie darbi.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi nokārtots eksāmens.
Lekciju un praktisko darbu kavējumi nav vairāk kā 30% no kopējā nodarbību daudzuma. Ja neattaisnotie kavējumi ir vairāk kā 30% no kopējā nodarbību daudzuma, tad kurss ir jāapgūst no jauna.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Jaunākās informācijas studēšana. Mājas darbu uzdevumus novērtē saskaņā ar praktiskajos darbos noteiktajiem uzdevumiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studentu prasmes tiek vērtētas atbilstoši praktiskajos darbos uzdoto uzdevumu noteiktajai kārtībai.
Eksāmens tiek organizēts kā rakstisks tests ar 100 jautājumiem, kas tiek vērtēts 10 baļļu sistēmā, zemākā sekmīgā atzīme tiek piešķirta, ja ir pareizi atbildēti vizmas 70% no visiem jautājumiem.

Obligātā literatūra

1. Fossum T. Small Animal Surgery. 4th Edition. Mosby: Elsevier Saunders, 2013. 1619 p.
2. Eric Monnet.Small Animal Soft Tissue Surgery. Willey-Blackwell., 2013. 849 p.
3. Tobias K.M., Spencer A.J. Veterinary Surgery Small Animal. Canada: Elsiever Saunders, 2012. Vol.1-11. 2128 p.
4. Tobias K.M. Manual of Small Animal Soft Tissue Surgery. Wiley-Blackwell, 2010. 492 p.

Papildliteratūra

1. Hand M., Thatcher C., Remillard R., Roudebush P. Small Animal Clinical Nutrition. 4th ed. Missouri: Mark Moris Institute, 2000. 1192 p.
2. Shaw D., Ihle S. Small Animal Internal Medicine. Blackwell Publishing, 2006. 630 p.

3. Brūveris Z. Mājdzīvnieku anatomija. Rīga: SIA Medicīnas apgāds, 2007. 783 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal of the American Veterinary Medical Association. J Am Vet Med Assoc; JAVMA. 2000-2011. USA : American Medical Assoc. ISSN 0003-1488.
2. Compedium on Continuing Education for the Practicing Veterinarian. Comp Cont Educ Pract. 2000-2011. USA: Veterinary Learning Sistem. ISSN 0193-1903.

3. Journal of Small Animal Practice. J Small Anim Pract. 2000-2011. UK: British Small Animal Veterinarian Association. ISSN 0022-4510.

Piezīmes

Obl.: studiju kurss iekļauts VMF otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Veterinārmedicīna” 8.semestrī. Praktiskie darbi notiek mazajās grupās (5-6 cilv.).