Kursa kods Vete4023

Kredītpunkti 3

Mazo dzīvnieku ķirurģija I

Zinātnes nozareVeterinārmedicīna zinātne

Zinātnes apakšnozareĶirurģija(Vet)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits41

Kursa apstiprinājuma datums22.11.2017

Atbildīgā struktūrvienībaKlīniskais institūts

Kursa izstrādātāji

author

Jekaterina Plaksina

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības(līm.)

author pasn.

Oskars Kozinda

Dr. med. vet.

Priekšzināšanas

Vete2013, Mājdzīvnieku anatomija I

Vete2014, Mājdzīvnieku anatomija II

Vete2015, Mājdzīvnieku anatomija III

Vete4105, Farmakoloģija, farmakoterapija un toksikoloģija I

Vete4110, Klīniskā un laboratoriskā diagnostika I

Vete4111, Klīniskā un laboratoriskā diagnostika II

Vete4112, Operatīvā ķirurģija un topogrāfiskā anatomija I

Vete4113, Operatīvā ķirurģija un topogrāfiskā anatomija II

Kursa anotācija

Mazo dzīvnieku ķirurģija apskata biežāk sastopamo mīksto audu un ortopēdisko ķirurģisko slimību etioloģiju, patoģenēzi, diagnostiku, diferenciāldiagnostiku un ārstēšanas paņēmienus. Kursa pirmajā daļā apgūst anestēzijas līdzekļus, brūču dzīšanu, trūču veidus, visbiežāk sastopamas elpošanas, gremošanas, urīnizvadorgānu un dzimumorgānu sistēmas slimību ķirurģisko ārstēšanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: raksturot elpošanas, gremošanas, urīnizvadorgānu un dzimumorgānu sistēmas slimību, kā arī trūču un brūču ķirurģiskās ārstēšanas iespējas – 2 kontroldarbi.
Prasmes: veikt dzīvnieku izmeklēšanu, diagnozes uzstādīšanu, patoloģisko procesu izskaidrošanu un nozīmēt atbilstošu ārstēšanu; izrēķināt anestēzijas līdzekļus; sagatavot dzīvnieku operācijai; veikt dzīvnieka monitorēšanu operācijas laikā – praktiskie darbi.

Kompetence: saskaņā ar gūtajām zināšanām un prasmēm patstāvīgi un grupās analizēt konkrētus ķirurģiskus gadījumus.- praktiskie darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Anestēzijas līdzekļi. 1 h lekcija un 2 h praktiskie darbi
2. Brūces, ārstēšanas metodes. Asiņošana. Asiņošanas apturēšanas metodes. 1 h lekcija un 2 h praktiskie darbi
3. Auss operācijas. 1 h lekcija un 2 h praktiskie darbi
4. Acs operācijas. 1 h lekcija un 2 h praktiskie darbi
5. Laparotomija. 1 h lekcija un 2 h praktiskie darbi
6. Hernijas. 1 h lekcija un 2 h praktiskie darbi
7. Svešķermeņi kuņģī un zarnu traktā. Zarnu invaginācija. Taisnās zarnas izkritums. 1 h lekcija un 2 h praktiskie darbi
8. Kuņģa sagriešanās. 1 h lekcija un 2 h praktiskie darbi
9. Kontroldarbs par izņemtajām tēmām.
10. Kastrācijas. 1 h lekcija un 2 h praktiskie darbi
11. Piometra. Ķeizargrieziens. 1 h lekcija un 2 h praktiskie darbi
12. Vaginālā hiperplāzija. Prostatas slimības. 1 h lekcija un 2 h praktiskie darbi
13. Nefrektomija. Urīnpūšļa un uretras ķirurģiskās slimības. 1 h lekcija un 2 h praktiskie darbi
14. Ādas un piena dziedzeru jaunveidojumi. Biopsijas. 1 h lekcija un 2 h praktiskie darbi
15. Brahiocefaliskais sindroms. 1 h lekcija un 2 h praktiskie darbi
16. Kontroldarbs par izņemtajām tēmām.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi nokārtoti divi kontroldarbi (bez atzīmes). Lekciju un praktisko darbu kavējumi nav vairāk kā 30% no kopējā nodarbību daudzuma. Ja neattaisnotie kavējumi ir vairāk kā 30% no kopējā nodarbību daudzuma, tad kurss ir jāapgūst no jauna.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Informācijas apgūšana. Mājas darbu uzdevumus novērtē saskaņā ar praktiskajos darbos noteiktajiem uzdevumiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studentu prasmes tiek vērtētas atbilstoši praktiskajos darbos uzdoto uzdevumu noteiktajai kārtībai.
Studiju kursa kontroldarbi tiek vērtēti ar vērtējumu sekmīgs vai nesekmīgs. Sekmīgs vērtējums tiek iegūts, ja pareizi atbildēti vismaz 60% no jautājumiem.
Lai iegūtu studiju kursa gala vērtējumu “ieskaitīts”, visiem kontroldarbiem ir jābūt novērtētiem ar vērtējumu „sekmīgs”.

Obligātā literatūra

1. Fossum T. Small Animal Surgery. 4th Edition. Mosby: Elsevier Saunders, 2013. 1619 p.
2. Eric Monnet.Small Animal Soft Tissue Surgery. Willey-Blackwell., 2013. 849 p.
3. Tobias K.M., Spencer A.J. Veterinary Surgery Small Animal. Canada: Elsiever Saunders, 2012. Vol.1-11. 2128 p.

4. Tobias K.M. Manual of Small Animal Soft Tissue Surgery. Wiley-Blackwell, 2010. 492 p.

Papildliteratūra

1. Hand M., Thatcher C., Remillard R., Roudebush P. Small Animal Clinical Nutrition. 4th ed. Missouri: Mark Moris Institute, 2000. 1192 p.
2. Shaw D., Ihle S. Small Animal Internal Medicine. Blackwell Publishing, 2006. 630 p.

3. Brūveris Z. Mājdzīvnieku anatomija. Rīga: SIA Medicīnas apgāds, 2007. 783 lpp

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal of the American Veterinary Medical Association. J Am Vet Med Assoc; JAVMA. 2000-2011. USA: American Medical Assoc. ISSN 0003-1488.
2. Compedium on Continuing Education for the Practicing Veterinarian. Comp Cont Educ Pract. 2000-2011. USA: Veterinary Learning Sistem. ISSN 0193-1903.

3. Journal of Small Animal Practice. J Small Anim Pract. 2000-2011. UK: British Small Animal Veterinarian Association. ISSN 0022-4510.

Piezīmes

Obligāts kurss 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā Veterinārmedicīna 7.semestrī. Praktiskie darbi notiek mazajās grupās (5-6 cilv.).