Kursa kods Vete4019

Kredītpunkti 1.50

Klīniskā un laboratoriskā diagnostika III

Zinātnes nozareVeterinārmedicīna zinātne

Zinātnes apakšnozareIekšķīgās slimības

Kopējais stundu skaits kursā40

Lekciju stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits20

Kursa apstiprinājuma datums22.11.2017

Atbildīgā struktūrvienībaKlīniskais institūts

Kursa izstrādātājs

author vad.pētn.

Ilmārs Dūrītis

Dr. med. vet.

Priekšzināšanas

Ķīmi3016, Organiskā ķīmija

Vete2013, Mājdzīvnieku anatomija I

Vete2014, Mājdzīvnieku anatomija II

Vete2015, Mājdzīvnieku anatomija III

Vete4036, Vispārīgā patoloģija I

Vete4037, Vispārīgā patoloģija II

Vete4110, Klīniskā un laboratoriskā diagnostika I

Vete4111, Klīniskā un laboratoriskā diagnostika II

Vete6022, Fizioloģija I

Vete6023, Fizioloģija II

Aizstātais kurss

VeteB030 [GVETB030] Klīniskā un laboratoriskā diagnostika III

Kursa anotācija

Klīniskā un laboratoriskā diagnostika III veltīta laboratoriskās diagnostikas apguvei un šis kurss papildina informāciju visu klīnisko priekšmetu pamatjautājumos, t.i., dod metodi, kā precizēt diagnozi un veikt diferenciāldiagnostiku iekšķīgo nelipīgo, lipīgo, ginekoloģisko u.c. slimību gadījumos.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par: bioloģisko substrātu (asiņu, urīna, fekāliju, krēpu, punktātu) izmeklēšanā iegūto datu interpretāciju. Kolokviji (2)
Prasmes: metodiski pareizi iegūt bioloģisko substrātu paraugus un sagatavot tos nosūtīšanai uz laboratoriju. Laboratorijas darbi.
Kompetence: spēja atrast, saskatīt atsevišķus slimību simptomus un sakarības starp tiem; spēja adekvāti novērtēt izmeklēšanā iegūtos rezultātus un izvēlēties atbilstošas papildus diagnostikas metodes diagnozes precizēšanai; atrasto simptomu analīzes rezultātā spēja uzstādīt pirmatnējo klīnisko diagnozi; novērtēt kopējo dzīvnieka veselības stāvokli vadoties no klīniskajā un papildus (arī laboratoriskajā) izmeklēšanā iegūtajiem rezultātiem. Laboratorijas darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Biosubstrātu (asiņu, urīna u.c.) noņemšanas, konservēšanas un uzglabāšanas metodes. (2,5 h)
2. Minerālvielu maiņas traucējumu diagnostika. Endokrīno slimību diagnostika. (2,5 h)
3. Aknu slimību diagnostika. Aizkuņģa dziedzera slimību diagnostika. (2,5 h)
4. Gastrointestinālo slimību diagnostika. (2,5 h)
5. Akūtās un hroniskās nieru mazspējas diagnostika. (2,5 h)
6. Urīnanalīzes nozīme slimību diagnostikā. Dobumu efūziju izmeklēšana. (2,5 h)
7. Anēmiju klasifikācija un diagnostika. (2,5 h)
8. Leikocitārās formulas izmaiņu klīniskais novērtējums. (2,5 h)
Kopā: 8 lekcijas un 12 laboratorijas darbi

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Praktisko darbu kavējumi nav vairāk kā 30% no kopējā nodarbību daudzuma. Ja neattaisnotie kavējumi ir vairāk kā 30% no kopējā nodarbību daudzuma, tad kurss ir jāapgūst no jauna.
Gala vērtējumu “ieskaite ar atzīmi” iegūst, ja sekmīgi nokārtoti visi pārbaudes darbi (kolokviji/kontroldarbi).

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studentiem tiek nodrošināta piekļuve e-studiju materiāliem. Visa semestra garumā tiek organizētas studentu dežūras veterinārajā klīnikā, tādējādi nodrošinot teorētisko zināšanu nostiprināšanu praksē, nodrošinot praktisku klīniskās izmeklēšanas apguvi.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studentu zināšanas un prasmes tiek vērtētas atbilstoši praktiskajos darbos uzdoto uzdevumu noteiktajai kārtībai, atbilstoši LLU Studiju nolikumā norādītājiem 10 ballu sistēmas skalas kritērijiem.
Studiju kursa gala vērtējumi veido visu sekmīgi nokārtotu kolokviju vidējā atzīme.

Obligātā literatūra

1. Willard M.D., Tvedten H., Turnvald G.H. Small Animal Clinical Diagnosis by Laboratory Methods. Philadelphia: W. B. Saunders Company, 1994. 377 p. 2. Latimer K.S., Mahaffey E.A., Prasse K.W. Veterinary Laboratory Medicine. Clinical pathology. 4th Edition. USA: Blackwell, 2003. 450 p. 3. Dhanotiya R.S. Textbook of veterinary biochemistry. 2-nd ed. New Delhi: Jaypee Brothers, 2004. 455 p. 4. Liepa L. Asiņu bioķīmisko rādītāju klīniskā interpretācija govīm. Jelgava: LLU, 2000. 44 lpp.

Papildliteratūra

1. Kahn M.C., Line S. The Merck Veterinary Manual. 2010 2. Meyer D., Harvey J.W. Veterinary Laboratory Medicine: Interpretation and Diagnosis. 3rd ed. 2004. 532 p 3. Baumgartner W. Klinische Propadeutik der Haus- und Heimtiere. Parey, 2009. 525 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal of Veterinary Internal Medicine. Wiley Blackwel. ISSN: 1939-1676 2. The Veterinary Journal. ISSN 1090-0233

Piezīmes

Obligātais kurss 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā Veterinārmedicīna.