Kursa kods Vete3049

Kredītpunkti 3

Dzīvnieku gerontoloģija un geriatrija

Zinātnes nozareVeterinārmedicīna zinātne

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Laboratorijas darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits41

Kursa apstiprinājuma datums16.11.2022

Atbildīgā struktūrvienībaPreklīniskais institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Līga Kovaļčuka

Dr. med. vet.

author prof.

Aija Ilgaža

Dr. med. vet.

Priekšzināšanas

Vete2015, Mājdzīvnieku anatomija III

Vete3026, Speciālā patoloģija un tiesu veterinārmedicīna II

Vete4023, Mazo dzīvnieku ķirurģija I

Vete4037, Vispārīgā patoloģija II

Vete4098, Mazo dzīvnieku iekšķīgās slimības I

Vete4111, Klīniskā un laboratoriskā diagnostika II

Vete6023, Fizioloģija II

Kursa anotācija

Gerontoloģija ir medicīnas un bioloģijas zinātne, kas pēta dzīvu organismu novecošanas cēloņus, likumsakarības un iespējamās sekas un iespējas pagarināt kvalitatīvas dzīves ilgumu.
Studiju kursa mērķis ir sniegt studentiem ne tikai kompleksas, padziļinātas zināšanas un izpratni par novecošanas procesiem dzīvnieku organismā, bet arī padziļinātas zināšanas geriatrijā – mācībā par klīniskajām izmaiņām un to interpretāciju seniora vecuma dzīvniekiem, par biežākām ar vecumu saistītām slimībām tādās nozarēs kā oftalmoloģijā, kardioloģijā, endokrinoloģijā, ortopēdijā lolojumdzīvnieku, kā arī zirgu medicīnā, kā arī sniegs ieskatu par terapijas principiem un profilakses pasākumiem geriatrijas pacientiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

● Studenti zina par novecošanas procesiem dzīvnieku organismā, par dažādu orgānu funkcionalitātes spēju izmaiņām, par geriatrisko slimību attīstību, diagnostiku un ārstēšanu un to terapeitisku kontroli.
● Studenti spēj apkopot informāciju un ņemt vērā geriatrisko pacientu fizioloģisko procesu īpatnības, atpazīt biežākās ar vecumu saistītas saslimšanas, sastādīt tālāk veicamo manipulāciju un ārstēšanas plānu.
● Studenti prot ne tikai diagnosticēt un ārstēt, bet arī izskaidrot šo slimību specifisko patoģenēzi, analizēt cēloņu sakarības, kā arī piedāvāt risinājumus, kā mazināt šo izmaiņu negatīvās sekas, saglabājot dzīves kvalitāti pēc iespējas augstākā, sugai raksturīgā līmenī.

Vērtēšana notiek atbilstoši LBTU izstrādātajai vērtēšanas sistēmai.

Kursa saturs(kalendārs)

Pirmās Gerontoloģijas daļas tēmu apguvei plānotas lekcijas un laboratorijas darbi:
1. tēma. Ievads gerontoloģijā (īsa vēsture, uzdevumi, pētījumu virzieni, aktualitāte). Novecošanas procesi gremošanas un vielmaiņas sistēmu orgānos. (lekcija 1. st.)
Organisma novecošanas ietekme uz barības uzņemšanas procesiem (lab.darbs 2. st.)
2. tēma. Balsta un kustību aparāta fizioloģiskā novecošana. (lekcija 1. st.)
Iespējas ietekmēt šos procesus, lai saglabātu dzīves kvalitāti. (lab.darbs 1. st.)
3. tēma. Gerontoloģiskie procesi iekšējos orgānos, dziedzeros, nervu sistēmas (t.sk. CNS) audos (lekcija 1. st.) un risinājumi, lai mazinātu ar šiem procesiem saistītās izmaiņas organismā. (lab.darbs 2. st.)
4. tēma. Novecošanas procesi dzīvnieku sensoro sistēmu orgānos. (lekcija 1. st.)
Risinājumi sensoro sistēmu orgānu novecošanas gadījumā dzīves kvalitātes saglabāšanai. (lab.darbs 1. st.)
5. . tēma. Gerontoloģisko procesu īpatnības dažādu sugu dzīvnieku organismos (lekcija 1. st.) un šo procesu iespējamā ietekme uz dzīvnieku labturību (turēšanas apstākļiem, barību un barības piedevām u.c.). (lab.darbs 2. st.)
6. tēma. Lolojumdzīvnieku ikgadējās dzīves kvalitātes izvērtēšanas un profilaktiskā veselības pārbaudes nozīme gerontoloģisko procesu gaitas izvērtēšanā. (lekcija 1. st.).
Dzīves kvalitātes izvērtējums un iespējamo problēmu risinājumu plāna izveide (klīniski veseliem) lolojumdzīvniekiem senioriem. (lab.darbs 1. st.)
7. tēma. Geriatriskā aprūpe un labturība zirgiem senioriem. (lekcija l. st.)
Dzīves kvalitātes izvērtējums un iespējamo problēmu risinājumu plāna izveide veciem (klīniski veseliem) zirgiem. (lab.darbs 2. st.)
8. tēma. Gerontoloģija un praktiskā veterinārmedicīna (vieslektors) (lekcija 1. st.). Studentu individuālo patstāvīgo darbu prezentācija. Noslēguma diskusija. (lab.darbs 1. st.)

Otrās Geriatrijas daļas tēmu apguvei plānotas lekcijas un semināra nodarbības:
1. tēma. Laboratorisko izmeklējumu profilu izvēle un analīžu interpretācija geriatrijas pacientiem (kaķiem un suņiem). (lekcija 1. st.)
Laboratorisko izmeklējumu analīze. (seminārs 2. st)
2. tēma. Ar novecošanu saistītās oftalmoloģiskās saslimšanas. (lekcija 1. st.)
Klīnisko gadījumu analīze, ārstēšanas plāna izstrāde. (seminārs 1. st)
3. tēma. Ar novecošanos saistītas sirds - asinsvadu sistēmas patoloģijas. (lekcija 1. st)
Sirds mazspējas ārstēšanas taktika polimorbīdam pacientam. (seminārs 2. st)
4. tēma. Ortopediskās problēmas veciem suņiem un kaķiem. (lekcija 1. st.)
Klīnisko gadījumu analīze, ārstēšanas plāna izstrāde. (seminārs 1. st)
5. tēma. Audzēju diagnostika, lokāla un sistēmiska ietekme uz organismu. (lekcija 1. st.)
Klīnisko gadījumu analīze. (seminārs 2st.)
6. tēma. Ārstēšanas iespējas onkoloģiskam pacientam. (lekcija 1. st.)
Paliatīva aprūpe pacientam terminālā audzēja stadijā, dzīves kvalitātes novērtēšana. (seminārs 1. st.)
7. tēma. Anestēzijas īpatnības geriatriskiem suņiem un kaķiem. (lekcija 1. st.)
Hroniskas sāpes geriatriskam pacientam. (seminārs 2. st.)
8. tēma. Biežāk sastopamās slimības, to uzraudzība un profilakse zirgiem. (lekcija 1. st.)
Klīnisko gadījumu analīze, ārstēšanas plāna izstrāde. (seminārs 1. st.)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lai iegūtu kredītpunktus, nepieciešams apmeklēt lekcijas un praktiskos darbus vismaz 80% apmērā. Par kavētajām lekcijām, semināriem, jāiesniedz tēmas referāts. Ja neattaisnoti kavēti ne vairāk kā 20% lekciju, semināru un nav iesniegts kavēto nodarbību referāts, kurss jāapgūst no jauna.
Kursa noslēgumā ieskaite. Ieskaiti iegūst pilnvērtīgi apmeklējot lekcijas un seminārus un iegūstot ieskaitītu vērtējumu par individuālo patstāvīgo darbu un uzdotajiem četriem mājas darbiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Apgūstot studiju kursu, pirmajā - Gerontoloģijas daļā
(1.- 8. semestra nedēļā) studenti individuāli izstrādā un aizstāv vienu patstāvīgo darbu. Darba tēmu students izvēlas atbilstoši savām interesēm, pirms tam saskaņojot to ar mācībspēku.
Otrajā - Geriatrijas daļā (9.-16. semestra nedēļā) studentiem tiek izstrādāti un izsniegti četri mājas darbi, kas jāiesniedz LLU e-studiju sistēmā. Atbilstošās tēmas mācībspēks tos izskata un novērtē ar vērtējumu ieskaitīts vai neieskaitīts. Neieskaitītu vērtējumu ir iespēja labot.
Mājas darbi tiks uzdoti par tēmām: laboratoriskās analīzes interpretācija, oftalmoloģija, kardioloģija, anestezioloģija
Mājas darbā tiek izsniegti klīniskā gadījuma attēli, laboratorisko analīžu rezultāti, video materiāli, īsa anamnēze. Studentam jāizanalizē saņemtajos datus, jāraksturo tā atbilstība vai neatbilstība normai, jāspēj atpazīt patoloģiskas izmaiņas, jāizveido diferenciāldiagnožu sarakstu, jāizanalizē to atbilstība konkrētajam gadījumam, jāizvirza tālāki ieteikumi precīzas diagnozes uzstādīšanai, jāsastāda rīcības plāns dzīvnieka tālākai izmeklēšanai, ārstēšanas metodēm. Ja aprakstā konstatētas būtiskas neatbilstības, tad studentam tas jāuzlabo un jāiesūta atkārtoti. Pēc pilnā apraksta sagatavošanas, tas elektroniski jāiesūta atbildīgajam mācībspēkam vai e-studijās. Rakstiska mājas darba vai klīniskā gadījuma analīze jāiesniedz atbildīgajam mācībspēkam noteiktajā termiņā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Individuālais patstāvīgais darbs un 4 mājas darbi tiek vērtēti ar ieskaitīts/neieskaitīts.
Individuļais patstāvīgais darba vērtēšana tiek balstīta uz tā kvalitāti, laicīgu iesniegšanu un aizstāvēšanu.
Mājas darba vērtēšana balstīta uz sekojošiem kritērijiem:
1. Klīniskā gadījuma analīzes kvalitāte.
2. Laicīga klīniskā gadījuma analīzes iesniegšana

Izpildot studiju kursa apmeklējuma prasības un saņemot pozitīvu vērtējumu (ieskaitīts) par individuālo patstāvīgo darbu un katru no četriem mājas darbiem, students iegūst studiju kursa izpildes gala vērtējumu – ieskaitīts.

Obligātā literatūra

1. Davies M. Canine and Feline Geriatrics. , Wiley, 1996. , 188 p.
2. Dodman N.H., Good Old Dog: Expert Advice for Keeping Your Aging Dog Happy, Healthy, and Comfortable. , Mariner books, 2012. , 288 p.
3. Hoskins J.D., Geriatrics and Gerontology of the Dog and Cat. 2nd Edition, 2003. , 432 p.
4. Bertone J. Equine geriatric medicine and surgery. St. Louis, Missouri: Saunders Elsevier, 2006. 263 p.
5. Ed. Maxie G. M. Jubb, Kennedy, and Palmer's Pathology of Domestic Animals. Vol 1, Vol 2, Vol 3. ,6th ed. , Saunders Ltd, 2016. , 2456 pp.
6. Clarke K.W., Trim C.M., Hall L.W. “Veterinary anaesthesia”. 11th edition. , Edinburgh: Saunders/Elsevier,Saunders, 2014.
7. Duke-Novakovski T., De Vries M., Seymour C., BSAVA Manual of Canine and Feline “Anaesthesia and Analgesia”. third edition. , BSAVA, 2016. Pieejams e-grāmatu datubāzē eBook Collection (EBSCOhost) https://search-ebscohost-com.ezproxy.llu.lv/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=1398266&site=ehost-live&scope=site

Papildliteratūra

1. Gardner M. It's never long enough: A practical guide to caring for your geriatric (senior) dog, Rolled Toe Publishing, 2022. , 516 p.
2. Ireland J. L., Clegg P. D., McGowan C. M., McKane S. A., Chandler K. J., Pinchbeck G. L. Disease prevalence in geriatric horses in the United Kingdom:Veterinary clinical assessment of 200 cases. Equine Veterinary Journal, 4, 2012.

Periodika un citi informācijas avoti

1. The Veterinary Journal. ISSN 1090-0233
2. Journal of the American Veterinary Medical Association. ISSN: 00031488, 1943569X
3. Annual Review of Animal Biosciences. ISSN: 2165-8102 (print); 2165-8110 (web)
4. Journal of Veterinary Internal Medicine. ISSN: 19391676, 08916640
5. Journal of Veterinary Pathology, ISSN: 0300-9858.
6. Journal of Comparative Pathology, ISSN 0021-9975.
7. Clinician's Brief provides relevant diagnostic and treatment information for small animal practitioners. Pieejams: http://cliniciansbrief.com
8. Datubāze PubMed. Pieejams: http://pubmed.com

Piezīmes

Otrā līmeņa profesionālā programma “Veterinārmedicīna”