Kursa kods Vete3047

Kredītpunkti 3

Patoloģiju laboratoriskā diagnostika

Zinātnes nozareVeterinārmedicīna zinātne

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits41

Kursa apstiprinājuma datums16.10.2022

Atbildīgā struktūrvienībaPreklīniskais institūts

Kursa izstrādātājs

author vad.pētn.

Inese Bērziņa

Dr. med. vet.

Priekšzināšanas

Vete3026, Speciālā patoloģija un tiesu veterinārmedicīna II

Vete4019, Klīniskā un laboratoriskā diagnostika III

Vete4037, Vispārīgā patoloģija II

Vete4078, Iekšķīgās slimības, ganāmpulka veselība I

Vete4098, Mazo dzīvnieku iekšķīgās slimības I

Vete4100, Dzīvnieku patologanatomiskās sekcijas

Vete6023, Fizioloģija II

Kursa anotācija

Starpdisciplinārs kurss, kura mēŗkis ir iepriekš, citos studiju kursos apgūto zināšanu apvienošana ar mērķi nostiprināt teorētiskās zināšanas un uzlabot laboratoriskajā medicīnā nepieciešamās praktiskās iemaņas. Kursā studenti apgūs praktiskās iemaņas veterinārajā klīniskajā patoloģijā. Kursa ietvaros paredzēts apgūt arī ar dažādām patoloģijām saistītu datu iegūšanu, to kritisku analīzi, kā arī praktizēt laboratorijas izmeklējumu rezultātu interpretāciju, analizējot dažādu patoloģiju klīniskos gadījumus. Kurss balstīts uz mīļdzīvnieku patoloģiju izmeklēšanu, bet tiks analizēti arī lauksaimniecības dzīvnieku un eksotisko dzīvnieku gadījumi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Sekmīgi apgūstot studiju kursu, studentiem ir padziļinātas zināšanas laboratoriskajā diagnostikā (hematoloģija, bioķīmija, citoloģija u.c.), kā arī laboratorijas testu pielietošanā praktiskajā darbā. Studenti spēj interpretēt rezultātus saistībā ar klīniskās izmeklēšanas un anamnēzes datiem. Zināšanas tiks novērtētas balstoties uz gadījumu analīzi.
• Sekmīgi apgūstot studiju kursu, studenti spēj analizēt laboratorisko analīžu rezultātus kontekstā ar dažādām patoloģiskām izmaiņām. Studenti spēj patstāvīgi noteikt vairākas citoloģiskās un hematoloģiskās diagnozes, balstoties uz materiāla mikroskopisku izmeklēšanu. Prasmu kontrole - studenti mokroskopē paraugus un integrē rezultātus klīniskā gadījumā analīzē.
• Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti spēj patstāvīgi veikt dažādu paraugu laboratoriskos izmeklējumus, integrēt to rezultātus, sastādīt diferenciāldiagnožu sarakstu, to pamatot un izvēlēties turpmāko rīcību.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Asins paraugu izmeklēšanas metodes, iegūto rezultātu izvērtēšana, interpretācija (lekcijas) 6 h
2. Hematoloģija – asins uztriepju mikroskopiska izmeklēšana (laboratorijas darbi) 8h
3. Kaulu smadzenes un hematopoēzes traucējumi (lekcija) 2h
4. Jaunveidojumu laboratoriska diagnostika – plūsmas citometrija, PARR u.c. metodes (lekcija) 1h
5. Citoloģija – audu citoloģisko paraugu mikroskopiska izmeklēšana (praktiskie darbi) 8h
6. Bioķīmisko testu diagnostiskā nozīme aknu, gastriontestinālā trakta nieru un citu orgānu patoloģiju noteikšanā (lekcijas) 7 h
7. Bioķīmijas izmeklējumu un klīnisko gadījumu analīze (praktiskie darbi) 8h
8. Patstāvīgais darbs 20 h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lai iegūtu kredītpunktus, nepieciešams apmeklēt vismaz 80% nodarbību. Par kavētajām nodarbībām jāiesniedz konkrēta gadījuma analīze. Ja neattaisnoti kavēti vairāk nekā 20% nodarbību un ja nav iesniegta gadījumu analīze, kurss jāapgūst no jauna.
Kursa noslēgumā ieskaite ar atzīmi - sagatavots konkrētas patoloģijas gadījuma apraksts (pēc kursa sākumā izsniegtas shēmas) un tas rakstiskā formātā iesniegts noteiktajā termiņā.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Gadījuma apraksta mērķis ir iemācīties interpretēt dažādu patoloģiju laboratoriskās izmeklēšanas rezultātus un analizēt individuālus gadījums – izveidot diferenciāldiagnožu sarakstu, plānot turpmāko diagnostikas darbu.
Darba sākumā studentam tiek izsniegta informācija par konkrētu patoloģijas gadījumu (anamnēze, laboratorisko izmeklējumu rezultāti, analizatora izdrukas, mikroskopa attēli u.c.). Studentam jāatpazīst saņemtajos attēlos un izdrukās konstatējamās novirzes no normas, jāsaista tās ar konkrētu patoloģiju un/vai anamnēzes datiem, jāraksturo to atbilstība vai neatbilstība normai, jāspēj atpazīt artefakti. Ņemot vērā anamnēzes datus un attēlos iegūto informāciju, jāizveido diferenciāldiagnožu saraksts, jāizanalizē to atbilstība konkrētajam gadījumam, jāizvirza tālāki ieteikumi precīzas diagnozes uzstādīšanai, jāsastāda tālākās rīcības plāns. Gadījuma apraksts jāsagatavo pēc kursa ietvaros izsniegta plāna. Ja aprakstā konstatētas būtiskas neatbilstības, tad studentam tas jāuzlabo un jāiesūta atkārtoti. Rakstiska gadījuma analīze jāiesniedz atbildīgajam mācībspēkam noteiktajā termiņā.

Gadījuma analīzes vērtēšana balstīta uz sekojošiem kritērijiem:
1. Gadījuma analīze.
2. Noteikumiem atbilstoša rakstiska gadījuma analīze pēc kursā norādītā parauga.
3. Laicīga gadījuma analīzes iesniegšana.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaite ar atzīmi

Obligātā literatūra

1. Latimer K.S. Duncan and Prasse’s Veterinary Laboratory Medicine: Clinical Pathology. , Fifth edition. , 2011.
2. Raskin R. E., Meyer D. J. , Canine and Feline Cytology. , Third edition. , Canada: Elsevier, 2016.
3. Cowell R. L., Tyler R. D. , Diagnostic Cytology and Hematology of the horse. , Second edition. , Mosby, 2002.

Papildliteratūra

1. Villiers E., Ristic J. BSAVA Manual of Canine and Feline Clinical Pathology. Third Edition. United Kingdom: BSAVA, 2016. 614 p.
2. Stockham S. L., Scott M. A. Fundamentals of veterinary clinical pathology. 2nd ed. Ames, Iowa; Oxford: Blackwell Publishing, 2008. 908 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. eclinpath.com
eClinPath. | A Resource for Veterinary Clinical Pathology. Pieejams: https://eclinpath.com/
2. Wiley Online Library. Pieejams: https://onlinelibrary.wiley.com/journal/1939165x

Piezīmes

VMF 2. līmeņa profesionālās studiju programmas “Veterinārmedicīna”