Kursa kods Vete3046

Kredītpunkti 3

Mazo dzīvnieku diagnostiskā ultrasonogrāfija

Zinātnes nozareVeterinārmedicīna zinātne

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits41

Kursa apstiprinājuma datums08.11.2021

Atbildīgā struktūrvienībaKlīniskais institūts

Kursa izstrādātāji

author pasn.

Madara Lāce

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības(līm.)

author pasn.

Ilze Dūzena

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības(līm.)

Priekšzināšanas

Vete2015, Mājdzīvnieku anatomija III

Vete3026, Speciālā patoloģija un tiesu veterinārmedicīna II

Vete4024, Mazo dzīvnieku ķirurģija II

Vete4037, Vispārīgā patoloģija II

Vete4099, Mazo dzīvnieku iekšķīgās slimības II

Vete4101, Radioloģija II

Vete4111, Klīniskā un laboratoriskā diagnostika II

Vete6023, Fizioloģija II

Kursa anotācija

Mazo dzīvnieku ultrasonogrāfijas kursa ietvaros studenti apgūst padziļinātas zināšanas par ultrasonogrāfijas attēla veidošanos, iekārtu, iestatījumiem, dzīvnieka sagatavošanu izmeklējumam, normālu orgānu uzbūvi un lokalizāciju, biežāk sastopamās patoloģiskās pārmaiņas dažādās orgānu sistēmās, AFAST un TFAST tehniku, kā arī pamat zināšanas invazīvu procedūru veikšanai ultrasonogrāfijas kontrolē (citoloģija, biopsija).

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Sekmīgi apgūstot studiju kursu, studenti pārzina ultrasonogrāfijas attēla veidošanos un iekārtas uzstādījumus, lai iegūtu kvalitatīvu attēlu. Apgūst normālu orgānu uzbūvi un lokalizāciju, izmantojot ultrasonogrāfijas iekārtu. Zināšanas tiks novērtētas ieskaites darbā - klīniskā gadījuma aprakstā.
• Sekmīgi apgūstot studiju kursu, studenti spēj atpazīt un lokalizēt dažādus orgānus, kā arī aprakstīt to morfoloģisko uzbūvi ultrasonogrāfijas attēlos. Kursa ietvaros apgūst prasmes aprakstīt patoloģiskās pārmaiņas dažādās orgānu sistēmās. Gūst pamata prasmes invazīvu procedūru veikšanai ultrasonogrāfijas kontrolē. Prasmes tiks novērtētas ieskaites darbā - klīniskā gadījuma aprakstā.
• Sekmīgi apgūstot studiju kursu, studenti pārzina un prot atpazīt un aprakstīt patoloģiskās pārmaiņas dažādās orgānu sistēmās, kā arī, pamatojoties uz izmeklējuma rezultātiem, uzstādīt diferenciāldiagnozes un sastādīt tālāk veicamo manipulāciju plānu. Kompetences tiks novērtētas ieskaites darbā - klīniskā gadījuma aprakstā.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ultrasonogrāfijas attēla veidošanās padziļināta apguve (lekcija)1h
2. Ultrasonogrāfijas iekārtas uzbūve un tās iestatījumi (lekcija) 1h
3. Terminoloģija un artefakti (lekcija) 2h
4. Telpas, dzīvnieka sagatavošana ultrasonogrāfijas veikšanai, procedūra, attēlu arhivēšana (lekcija) 1h
5. Vēdera dobuma orgānu ultrasonogrāfija (orgānu lokalizācija, kvadranti) (lekcija) 4h
6. Vēdera dobuma orgānu uzbūve (lekcija) 3h
6. Vēdera dobuma ultrasonogrāfija (praktiskie darbi) 8h
7. AFAST, TFAST (lekcija) 2h
8. Klīnisko gadījumu analīze (praktiskie darbi) 12h
9. Biopsijas, citoloģijas, centēzes veikšana ultrasonogrāfijas kontrolē (lekcija) 1h
10. Biopsija, citoloģija ultrasonogrāfijas kontrolē (praktiskie darbi) 4h
11. Doppler pamatprincipi (lekcija) 1h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lai iegūtu kredītpunktus, nepieciešams apmeklēt lekcijas un praktiskos darbus vismaz 80% apmērā. Par kavētajām lekcijām jāiesniedz tēmas referāts, par praktiskajiem darbiem – klīnisko gadījumu analīze. Ja neattaisnoti kavēti vairāk kā 20% lekciju, praktisko darbu un nav iesniegts kavēto nodarbību referāts un/vai klīnisko gadījumu analīze, kurss jāapgūst no jauna.
Kursa noslēgumā ieskaite ar atzīmi - sagatavots klīniskā gadījuma apraksts (pēc mācībspēka norādīta parauga) un tas rakstiskā formātā iesniegts noteiktajā termiņā.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Klīniskā gadījuma apraksta mērķis ir iemācīties interpretēt, diagnosticēt un analizēt individuālu ultrasonogrāfijas klīnisko gadījumu.
Darba sākumā studentam tiek izsniegti klīniskā gadījuma attēli, video materiāli, īsa anamnēze. Studentam jāatpazīst saņemtajos attēlos un video materiālos uzņemtais orgāns, jāraksturo tā atbilstība vai neatbilstība normālai uzbūvei, jāspēj atpazīt artefakti. Ņemot vērā anamnēzes datus un attēlos iegūto informāciju, jāizveido diferenciāldiagnožu sarakstu, jāizanalizē to atbilstība konkrētajam gadījumam, jāizvirza tālāki ieteikumi precīzas diagnozes uzstādīšanai, jāsastāda rīcības plāns dzīvnieka tālākai izmeklēšanai, ārstēšanas metodēm. Klīniskā gadījuma apraksts jāsagatavo pēc LLU Veterinārās klīnikas izstrādātā aprakstu protokola. Ja aprakstā konstatētas būtiskas neatbilstības, tad studentam tas jāuzlabo un jāiesūta atkārtoti. Pēc pilnā apraksta sagatavošanas, tas elektroniski jāiesūta atbildīgajam mācībspēkam. Klīniskā gadījuma teorētiskā analīze metodiski jāsagatavo pēc LLU VMF Mācību metodiskās komisijas izstrādātajiem noteikumiem, pēc KEGA parauga.
Rakstiska klīniskā gadījuma analīze jāiesniedz atbildīgajam mācībspēkam noteiktajā termiņā.
Klīniskā gadījuma analīzes vērtēšana balstīta uz sekojošiem kritērijiem:
1. Klīniskā gadījuma analīze.
2. Noteikumiem atbilstoša rakstiska klīniskā gadījuma analīze pēc KEGA parauga.
3. Laicīga klīniskā gadījuma analīzes iesniegšana.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaite ar atzīmi

Obligātā literatūra

1.Penninck D., d’.Anjou M.A. Atlas of Small Animal Ultrasound. Second edition., Wiley Blackwell, 2015.
2.Focused ultrasound techniques for the small animal practitioner. Edited by G.R.Lisciandro. West Sussex: Wiley‐Blackwell, 2014. 360 p.
3. Mattoon J.S. Small Animal Diagnostic Ultrasound., Third edition., Canada: Elsevier, 2015. 667 p.

Papildliteratūra

Barr F., Gaschen L. BSAVA Manual of Canine and Feline Ultrasonography, 2011.

Periodika un citi informācijas avoti

1. IVUSS (International Veterinary Ultrasound Society) Imaging Protocol for Standard Abdominal Ultrasound Exam
2. SonoPath. Melding Veterinary Ultrasound Diagnostics. Pieejams: https://Sonopath.com
3. Small Animal Ultrasonography. Pieejams: https://smallanimalultrasonography.com/

Piezīmes

VMF 2. līmeņa profesionālās studiju programmas “Veterinārmedicīna”