Kursa kods Vete3043

Kredītpunkti 4.50

Dzīvnieku labturība, vides higiēna II

Zinātnes nozareVeterinārmedicīna zinātne

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits36

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits60

Kursa apstiprinājuma datums21.10.2020

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas un vides higiēnas institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Iveta Kociņa

Dr. med. vet.

Priekšzināšanas

Vete3042, Dzīvnieku labturība, vides higiēna I

Aizstātais kurss

VeteB014 [GVETB014] Dzīvnieku labturība, vides higiēna II

Kursa anotācija

Studenti apgūst zināšanas par dzīvnieku labturību, vides higiēnu un biodrošības pasākumiem. Tiek apskatīti dažādu dzīvnieku sugu turēšanas un aprūpes veidi, analizēta to atbilstība dzīvnieku fizioloģiskām un etoloģiskām vajadzībām.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par dzīvnieku turēšanas (izmitināšanas) vietu/ mītņu iekārtojumu, aprīkojumu, barošanas, dzirdināšanas sistēmām, mikroklimatu – to ietekme uz dzīvnieku fizioloģiju, etoloģiju. Dzīvnieku dzīves vides bagātināšanas nozīme labturības un higiēnas nodrošinājumā. Tests par Piecu Brīvību un sugām specifisko labturības prasību nodrošinājumu. Prasmes strādāt ar dzīvnieku aizsardzību un labturību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un labturības kvalitātes izvērtēšanas protokoliem “Welfare Quality®
Assessment protocol” dzīvnieku sugu ietvaros – praktiskie darbi. Kompetence novērtēt dzīvnieku labturības kritērijus un indikatorus dažādu sugu dzīvnieku turēšanas vietās (atkarībā no dzīvnieku izmantošanas virziena) - KEGA.

Kursa saturs(kalendārs)

10. Lauksaimniecības dzīvnieku labturība un vides higiēna (sugu ietvaros), tās nodrošinājuma kritiskie aspekti (7h)
■ Lauksaimniecības dzīvnieku vispārīgās un sugām specifiskās labturības prasības
■ Sliktas labturības cēloņi
■ Labturības izvērtējums lauksaimniecības dzīvnieku novietnēs. Dzīvnieku un vides (dzīvnieku turēšanas vides) indikatori.
Praktiskie darbi (8h)
■ Dažādas lopkopības sistēmas un to labturības potenciāls
■ Būtiskākie labturības jautājumi, ar tiem saistītie dzīvnieku veselības riski
■ Dzīvnieku izkropļošana, neārstniecisko operāciju veikšana, indikācijas
Praktiskie darbi (8h)
11. Lauksaimniecības dzīvnieku transports un tirdzniecība (2h)
■ Dzīvnieku pārvadāšana: kritiskie labturības un veselības aspekti
■ Tirgus. Dzīvnieku tirdzniecība: kritiskie labturības un veselības aspekti
Praktiskie darbi (2h)
12. Lauksaimniecības dzīvnieku nokaušana, nogalināšana (2h)
■ Dzīvnieku nokaušanas, nogalināšanas nosacījumu, atļautās metodes
■ Rituālā nokaušana, saskaņā ar reliģisko kopienu tradīcijām
■ Likumdošanas efektivitāte labturības nodrošināšanā
Praktiskie darbi (2h)
13. Mājas (istabas) dzīvnieku labturība, klaiņojošie dzīvnieki (4h)
■ Dzīvnieku īpašnieku pienākumi un atbildība
■ Dzīvnieku izkropļošana, neārstniecisko, izskatu pāveidojošo operāciju veikšana, indikācijas
■ Dzīvnieku identificēšana, apzīmēšana un reģistrācija
■ Klaiņojoši dzīvnieki, populācijas kontroles stratēģijas
■ Dzīvnieku patversmes un to funkcijas
Praktiskie darbi (2h)
■ Dzīvnieku tirdzniecības kontrole
■ Šķirnes dzīvnieku audzēšana un dalība izstādēs
■ Bīstami (agresīvi) suņi
Praktiskie darbi (2h)
14. Dzīvnieku eitanāzija (1h)
■ Eitanāzijas kritēriji, humānas metodes un apsvērumi
■ Eitanāzijas juridiskie aspekti
■ Komunikācija ar klientiem, dzīvnieku īpašniekiem
■ Eitanāzija slimību kontroles programmu ietvaros
Praktiskie darbi (2h)
15. Izmēģinājumos izmantojamo dzīvnieku labturība, 3Rs koncepts zinātnē un izglītībā (2h)
■ Izmēģinājumu dzīvnieki, to izmantošana pētījumos, diagnostikā un izglītības ieguvē
■ Ētiski apsvērumi par dzīvnieku izmantošanu
■ Labturības nosacījumi un būtiskākie jautājumi
■ 3Rs un alternatīvās metodes
■ Valsts uzraudzība un kontrole
Praktiskie darbi (2h)
16. Darba un atrakciju dzīvnieki (2h)
■ Darba dzīvnieki, to ekspluatācijas nosacījumi
■ Dzīvnieku turēšanas un aprūpes veidi
■ Koncepts par dzīvniekiem - izklaidētājiem
■ Saistošie labturības jautājumi
■ Likumdošana, tās efektivitāte labturības sekmēšanā
Praktiskie darbi (2h)
17. Vides bagātināšana - uzlabošana un dažādošana (2h)
■ Vides bagātināšanas veidi un pamatprincipi
■ Vides bagātināšana un barošanas sistēmas
■ Sugai raksturīgas uzvedības nodrošināšana – vides bagātināšanas pamatideja
Praktiskie darbi (3h)
18. Veterinārārstu loma dzīvnieku labturībā (1h)
■ Dzīvnieku labturības un ētika jautājumu izpratne, izmantošana praksē
■ Ētiska lēmumu pieņemšana veterinārmedicīnas praksē
Praktiskie darbi (1h)
19. Humāna izglītība & izglītība dzīvnieku labturībā (1h)
■ Humānu mērķu sasniegšana izglītībā
■ Veterinārārstu loma attieksmes pret dzīvniekiem mainīšanā
■ Mācību programmu un neformālu izglītības resursu izmantošana
Praktiskie darbi (2h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāta un aizstāvēta klīniskā un epidemioloģiskā gadījuma analīze (KEGA). Sekmīgi nokārtots eksāmens.
Lekciju un praktisko darbu apmeklējums ne mazāks par 70% no kopējā nodarbību daudzuma, obligāta dalība mācību prakses braucienos.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Klīnisko un epidemioloģisko gadījumu analīzes (KEGA) darbam, studenti pēc individuālām vēlmēm vai priekšmeta vadītāja ieteikumiem izvēlas kādu no dzīvnieku novietnēm (lauksaimniecības dzīvnieki) vai citu sugu dzīvnieku turēšanas vietām, kurā ir vairāk par 5 dzīvniekiem.
Tiek izstrādāts un labturības izvērtēšanas laikā aizpildīts Labturības kvalitātes izvērtēšanas protokols, uzrakstīts kopsavilkums ar secinājumiem un ieteikumiem. KEGA ietver sekojošas sadaļas:
Ievads: īss literatūras pārskats par konkrētās tēmas aktualitāti, t.sk. izvēlētajai dzīvnieku sugai;
Vērtēšanas metodika: kas un kādā veidā darba ietvaros tiek vērtēts, norādīti vērtēšanas kritēriji/vērtējuma gradācija;
Rezultāti: Labturības nodrošinājums - novietnes/dzīvnieku turēšanas vietas un saimniekošanas veida apraksts, labturības indikatoru identificēšana, izvērtēšana, pārbaudes protokola aizpildīšana;
Secinājumi un ieteikumi – iegūto rezultātu analīze, secinājumi par labturības nodrošinājumu konkrētajā turēšanas vietā, ieteikumi un priekšlikumi. Pielikumā jāpievieno protokols, pēc kura veikts labturības izvērtējums. Pēc darba elektroniskās formas iesniegšanas, studentiem jāsagatavo 5-7min PowerPoint prezentācija par savu KEGA darbu, tā rezultātiem. Darbs jāiesniedz un jāaizstāv kursa vadītāja noteiktajā termiņā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa kontroldarbi un KEGA darbs tiek vērtēti atbilstoši LLU Studiju nolikumā norādītājiem 10 ballu sistēmas skalas kritērijiem.
Lai iegūtu studiju kursa gala vērtējumu “ieskaitīts”, visiem kontroldarbiem un KEGA darbam ir jābūt novērtētiem ar sekmīgu atzīmi.

Obligātā literatūra

1. Guidelines for humane handling, transport and slaughter of livestock. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). 2001. Pieejams: http://www.fao.org/3/a-x6909e.pdf
2.Livestock Handling and Transport. Ed. T.Grandin. Oxon: CABI Publishing, 2000. 449 p.
3. Guide to good dairy farming practice. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), International Dairy Federation. Rome, 2011. Animal Production and Health Guidelines, No. 8. Pieejams: http://www.fao.org/docrep/014/ba0027e/ba0027e00.htm
4. Yeates J. Animal Welfare in Veterinary Practice. Wiley-Blackwell, 2013, 206 p.
5. Young R.J. Environmental Enrichment for Captive Animals. Oxford: Blackwell, 2003.
6. Labas lauksaimniecības prakses nosacījumi Latvijā. Latvijas Republikas Zemkopības ministrija. Jelgava, 2008. 56 lpp.
7. Latvijas Republikas tiesību akti: https://likumi.lv/
8. Green M. Dairy Herd Health. University of Nottingham, UK. 2012.
9. Oltenacu T., Algers B. Selection for increased production and the welfare of dairy cows: are new breeding goals needed? Ambio, No. 34, 2005, p. 311-315.
10. Veterinary & Animal Ethics. C. M.Wathes, S. A. Corr, S. A. May, S. P. McCulloch, M. C. Whiting. Wiley-Blckwell, 2013. 315 p.
11. Tucker C.B., Weary D.M. Stall design: enhancing cow comfort. Advances in Dairy Technology, No. 13, 2001, p. 154-167.

Papildliteratūra

1. Arey D., Brooke P. Animal Welfare Aspects of Good Agricultural Practice: pig production. Compassion in World Farming, Petersfield. 2006.
2. Beck A.M. The ecology of stray dogs: a study of free ranging urban animals. Ashland, USA: Purdue University Press, 2002.
3. Herlin A.H. Comparison of lying area surfaces for dairy cows by preference, hygiene, and lying down behaviour. Swedish Journal of Agricultural Research, No. 27, 1997, p. 189-196.
4. Korte S.M., Olivier B., Koolhaas J.M. A new animal welfare concept based on allostasis. Physiology and Behaviour, No. 92(3), 2007, p. 422-228.
5. Management. RSPCA, 2000: Stranded Cetaceans – Guidelines for Veterinary Surgeons.
6.Mouttotou N., Hatchell F.M., Green L.E. Adventitious bursitis of the hock in finishing pigs: prevalence, distribution and association with floor type and foot lesions. Veterinary Record, No. 142, 1998, p. 109-114.
7. Warriss P.D., Bevis E.A., Brown S.N., Edwards J.E. Longer journeys to processing plants are associated with higher mortality in broiler chickens. British Poultry Science, No. 33, 1992, p. 201-206.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Animal Traction websites: http://www.animaltraction.com
2. Compassion in World Farming website. Available from: http://www.ciwf.co.uk
3. Farm Animal Welfare Council (FAWC) reports on website. Available from: https://www.gov.uk/government/groups/farm-animal-welfare-committee-fawc
4. COUNCIL REGULATION EC 1/2005 on the protection of animals during transport and related operations. Available from: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/en/oj/2005/l_003/l_00320050105en0001004 4.pdf
5. Journal of the American Veterinary Medical Association (J Am Vet Med Assoc), No.218, 2000, p. 669-696. Humane Slaughter Available online at: www.avma.org/issues/animal_welfare/euthanasia.pdf
6. Humane Slaughter Association. Website. Available from: http://www.hsa.org.uk/
7. League Against Cruel Sports. Available from: http://www.league.org.uk/
8. Captive Animals’ Protection Society. Available from: http://www.captiveanimals.org
9.Grandin T. Dr Temple Grandin’s Web page. Livestock Behaviour, Design of Facilities and Humane Slaughter. Available from: http://www.grandin.com/
10. Welfare Quality Network. Available from: http://www.welfarequalitynetwork.net/en-us/reports/assessment-protocols/
11. World Organization for animal health. Available from: http://www.oie.int/

Piezīmes

Obligātais kurss 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā Veterinārmedicīna