Kursa kods Vete3042

Kredītpunkti 1.50

Dzīvnieku labturība, vides higiēna I

Zinātnes nozareVeterinārmedicīna zinātne

Kopējais stundu skaits kursā40

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits20

Kursa apstiprinājuma datums21.10.2020

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas un vides higiēnas institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Iveta Kociņa

Dr. med. vet.

Priekšzināšanas

Biol1019, Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija I

Biol1020, Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija II

Biol1021, Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija III

LauZ1019, Barības ražošana un dzīvnieku ēdināšana I

LauZ2028, Barības ražošana un dzīvnieku ēdināšana II

LauZ3141, Lopkopība I

LauZ3142, Lopkopība II

Vete2016, Dzīvnieku, vides higiēna I

Vete6022, Fizioloģija I

Vete6023, Fizioloģija II

Aizstātais kurss

VeteB018 [GVETB018] Dzīvnieku labturība, vides higiēna I

Kursa anotācija

Studenti gūst zināšanas un izpratni par dzīvnieku labturību, vides higiēnu, dažādiem labturības aspektiem un konceptiem, to saistību ar dzīvnieku veselību un produktivitāti; mācās izvērtēt dzīvnieku turēšanas un aprūpes kvalitāti ‘Piecu Brīvību’ kontekstā, izmantojot dzīvnieka indikatorus (fizioloģiskie un uzvedības mērījumi) un dzīvniekam nodrošinātos vides resursus; apgūst labturības menedžmenta un gradācijas pamatprincipus,, piedāvājuma-pieprasījuma (tirgus) ietekmi uz dzīvnieku labturību.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: par dzīvnieku labturību un vides higiēnu, kā pasākumu kopumu dzīvnieku fizioloģisko un etoloģisko vajadzību nodrošināšanai.
Prasmes:
• izprast un pamatot labturības un vides higiēnas ietekmi uz dzīvnieku veselību un produktivitāti;
• pielietot reglamentējošos normatīvos aktus, zinātniskos rakstus, kā arī neformālus izglītības resursus situāciju/ gadījumu analīzei un labturības kritēriju/indikatoru interpretācijai,
Kompetence: spēt iegūtās zināšanas un atziņas izmantot praksē dzīvnieku veselības un labturības veicināšanai
Vērtēšana:
Zinātnisko rakstu/publikāciju (2gb) analīze secinājumu formulēšana un prezentāciju sagatavošana par tēmu “Dzīvnieku turēšanas un aprūpes ietekme uz dzīvnieku veselību, produktivitāti, reprodukciju.
Gadījumu analīze secinājumu un priekšlikumu formulēšana, prezentāciju sagatavošana par tēmu “Piecu brīvību nodrošinājums dzīvniekam (iem)”.
Ieskaite – tests: zināšanu pārbaude par studiju kursā apgūtajām tēmām.

Kursa saturs(kalendārs)

1) Dzīvnieku labturība un vides higiēna: Ievads (1h)
■ Definīcijas un terminoloģija
■ Vides higiēna – dzīvnieku labturības komponente
■ Dzīvnieku vajadzību koncepts
■ Dzīvnieku iedalījums pēc to izmantošanas veida
■ Dzīvnieku labturība no zinātnes, ētikas un likumdošanas skatu punkta
Praktiskie darbi (1h)
2) Ievads dzīvnieku labturības ētikā (2h)
■ Dzīvnieku morālas statuss un Ētikas teorijas
■ Dzīvnieku justspēja
■ Dzīvnieku labturība v/s dzīvnieku tiesībām
■ Dzīvnieku labturības saistība ar cilvēku labklājību
■ Dzīvnieku labturība un vides faktori
Praktiskie darbi (1h)
3) Dzīvnieku labturības/aizsardzības likumdošana (1h)
■ Dažādi likumdošanas modeļi un normatīvo aktu veidi
■ Reglamentēto prasību izpildes nosacījumi
■ Iemesli kāpēc likumdošanā noteiktās normas praksē dažkārt ir neefektīvas
Praktiskie darbi (1h)
4) Labturības izvērtēšana un “Piecas Brīvības” (Five Freedoms) (2h)
■ Ievads zinātnes metodoloģijā
■ Izvērtēšana, izmantojot “Piecas Brīvības”
Praktiskie darbi (1h)
5) Labturības fizioloģiskie mērījumi (1h)
■ Labas/sliktas labturības fizioloģiskie mērījumi; autonomā nervu sistēma (ANS), neiroendokrīnā sistēma
Praktiskie darbi (1h)
6) Labturība, slimības un produktivitāte (2h)
■ Sakarība starp dzīvnieku labturību un slimībām
■ Sakarība starp dzīvnieku labturību un produktivitāti
■ Biodrošiba
Praktiskie darbi (1h)
7. Uzvedības mērījumi labturības izvērtēšanā (1h)
■ Labas/sliktas labturības uzvedības mērījumi; motivācija un izvēles
■ Abnormālas uzvedības pazīmes, indikatori un cēloņu identificēšana
Praktiskie darbi (1h)
8. Labturības menedžments (1h)
■ Labturības izvērtējums dzīvnieku grupu/ganāmpulku līmenī
■ Novērtēšanas pamatprincipi un metodes
■ Veselības uin labturības menedžments grupu turēšanas sistēmās
■ Laba un slikta labturība - gradācijas
Praktiskie darbi (1h)
9. Tirgus ietekme uz dzīvnieku labturību (1h)
■ Vietējā tirgus ietekme
■ Patērētāju izvēle
■ Lopkopības intensifikācija
■ Globālo un nacionālo tirgotāju loma

■ PTO ietekme

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi nokārtots tests semestra beigās un 2 zinātnisko rakstu analīze un prezentācija. Lekciju un praktisko darbu apmeklējums ne mazāks par 70% no kopējā nodarbību daudzuma.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studentam patstāvīgi jāatrod un jāizanalizē 2 zinātniskie raksti, par dzīvnieku labturību un ar to saistītajām tēmām, jāformulē un jāprezentē atziņas, viedoklis, priekšlikumi.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studentu prasmes tiek vērtētas atbilstoši praktiskajos darbos uzdoto uzdevumu noteiktajai kārtībai.
Studiju kurss tiek vērtēti atbilstoši LLU Studiju nolikumā norādītājiem 10 ballu sistēmas skalas kritērijiem.
Lai iegūtu studiju kursa gala vērtējumu “ieskaitīts”, pārbaudes testā ir jāsaņem sekmīgu atzīmi un ir jābūt izanalizētiem un prezentētiem 2 zinātniskajiem rakstiem.

Obligātā literatūra

1. Anon 1992. Farm Animal Welfare Council updates the Five Freedoms. Vet Record 131: 357 http://www.fawec.org
2. Baldock N.M, Sibley R.M (1990) Effects of handling and transportation on the heart rate and behaviour of sheep. In: Encyclopedia of animal rights and animal welfare. Ed.:M.Bekoff, C.A.Meaney. 2nd edition. 2010.
3. Broom D.M, Johnson K.G. Stress and Animal Welfare: key issues in the biology of humans and other animals Second edition. Cham: Springer Nature Switzerland. 230 p.
4. Baldock N.M., Sibly R.M. Effects of handling and transportation on the heart rate and behaviour of sheep. Animal Behaviour Science, No. 28, 1990, p. 15-39
5. Gregory N.G. Physiology and Behaviour of Animal Suffering. Oxford: Blackwell, 2004, p.12-21.
6. Hemsworth P.H. Human-animal interactions in livestock production. Applied Animal Behaviour Science, No. 81, 2003, p. 185-198.
7. Hurnik J.F., Webster A.B., Siegel P.B. Dictionary of Farm Animal Behaviour. 2nd ed. Iowa State University Press, 1985.
8. Mellor D.J. The Sciences of Animal Welfare. Oxford, UK: Wiley-Blackwell, 2009.
9. Duncan I.J.D. Welfare is to do with what animals feel. Journal of Agricultural and Environmental Ethics. Special Suppl. No. 2, 1993, p. 8-14
10. Khoshen, H. (2013). Enrichment and wellbeing of mammals in captivity. A handbook for Central and South America.
Environmental Enrichment and Well-Being of Captive LATAM Mammals
11. Stereotypic Animal Behaviour. G.Mason, J. Rushen (Eds). 2nd edition: Fundamentals and Applications to Welfare, Wallingford, UK: CABI, 2006. Nav liel. b-kās
12. Rollin B. Animal welfare, science and value. J Agric Environ Ethics Journal of Agricultural and Environmental Ethics. Special Suppl. No. 2, p. 8-14
13. Webster J. Animal Welfare: A Cool Eye towards Eden. Oxford: Blackwell Science, 1995.
14. Webster J. Animal Welfare. Limping towards Eden. Oxford: Blackwell, 2005.
15. Veterinary & Animal ethics. Wathes C. M., Corr S. A., May S. A., McCulloch S. P., Whiting M. C. Wiley-Blckwell, 2013. 315 p.

16. Whay H.R., Main D.C., Green L.E., Webster A.J. Assessment of the welfare of dairy cattle using animal-based measurements: direct observations and investigation of farm records. Veterenary Record, No. 153, 2003, p. 197-202

Papildliteratūra

1. Herlin A.H. Comparison of lying area surfaces for dairy cows by preference, hygiene, and lying down behaviour. Swedish Journal of Agricultural Research, No. 27, 1997, p. 189-196.
2. Henry. J.P., Stephens-Larson P. Specific aspects of stress on disease processes. In: MOBERG Animal Stress. G. P. Moberg (Ed.). American Physiological Association. USA: Maryland, 1985.
3. Hosey G., Melfi V., Pankhurst S. Zoo animals: behaviour, management, and welfare. Second edition. Oxford University Press, 2013. Nav lielākajās b-kās
4. Klostermann L.L, Murai J.T., Siiteri P.K. Cortisol levels, binding and properties of corticosteroid-binding globulin in the serum of primates. Endocrinology, No. 118, 1986, p. 424-434.
5. Konarska M., Stewart R. E., McCarthy R. Habituation of sympathetic-adrenal medullary responses following exposure to chronic intermittent stress. Physiology and Behavior, No. 45, 1989, p. 255-261.
6. Korte S.M., Olivier B., Koolhaas J.M. A new animal welfare concept based on allostasis. Physiology & Behavior, No. 92(3), 2007, p. 422-228
7. Maple T.L., Perdue B.M. Zoo animal welfare. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 2013. Nav lielākajās b-kās
8. Mendl M, Zanella A.I., Broom D.M. Physiological and reproductive correlates of behavioural strategies in female domestic pigs. Animal Behaviour, No. 44, 1992, p. 1107-1121.
9.Mouttotou N., Hatchell F.M., Green L.E. Adventitious bursitis of the hock in finishing pigs: prevalence, distribution and association with floor type and foot lesions. Veterinary Record, No. 142, 1998, p. 109-114
10. Lawrence A.B., Petherick J.C. et al The effect of environment on behaviour, plasma cortisol and prolactin in parturient sows. Applied Animal Behaviour Science, No. 39, 1994, p. 313-330.
11.Lane J. Can non-invasive glucocorticoid measures be used as reliable indicators of stress in animals? Animal Welfare, No. 15, 2006, p. 331-342.
12. Ley S.J., Waterman A.E., Livingston A. A field study of the effect of lameness on mechanical nociceptive thresholds in sheep. Veterinary Record, No. 137, 1995, p. 85-87.
13. Stolba A., Wood-Gush D.G.M. The behaviour of pigs in a semi-natural environment. Animal Production, No. 48, 1989, p. 419-425
14. Tucker C.B., Weary D.M. Stall design: enhancing cow comfort. Advances in Dairy Technology, No. 13, 2001, p. 154-167. Available from:
https://wcds.ualberta.ca/wcds/wp-content/uploads/sites/57/wcds_archive/Archive/2001/Manuscripts/Chapter%2013%20Weary.pdf

15. Zanella A.J., Broom D.M., Hunter J.C., Mendl M.T. Brain opioid receptors in relation to stereotypies, inactivity, and housing in sows. Physiol Behav Physiology & Behavior, No.59, 1996, p. 769-775.

Periodika un citi informācijas avoti

1. https://likumi.lv/
2. https://www.zm.gov.lv/veterinarija/#jump
3. https://www.pvd.gov.lv/en/partikas-un-veterinarais-dienests/statiskas-lapas/startpage?nid=2913#jump
4. http://www.oie.int/
5. http://www.efsa.europa.eu/

Piezīmes

Obligātais kurss 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā Veterinārmedicīna