Kursa kods Vete3036

Kredītpunkti 3

Parazitoloģija un invāzijas slimības I

Zinātnes nozareVeterinārmedicīna zinātne

Zinātnes apakšnozareParazitoloģija

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits36

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits60

Kursa apstiprinājuma datums07.04.2021

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas un vides higiēnas institūts

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Dace Keidāne

Dr. med. vet.

author pasn.

Anna Anita Krūklīte

Mg. med. vet.

Priekšzināšanas

Biol1019, Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija I

Biol1020, Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija II

Biol1021, Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija III

Vete2013, Mājdzīvnieku anatomija I

Vete2014, Mājdzīvnieku anatomija II

Vete2015, Mājdzīvnieku anatomija III

Vete6022, Fizioloģija I

Vete6023, Fizioloģija II

Kursa anotācija

Parazitoloģija, invāzijas slimības ir studiju kurss, kurā topošie veterinārārsti iepazīstas ar dzīvnieku parazītu vietu zooloģiskajā sistēmā, to morfoloģiju, bioloģiju, dzīvesveidu, attiecībām ar saimnieka organismu un apkārtējo vidi, kā arī ar to izraisītām dzīvnieku invāzijas slimībām. Tiek skaidrota šo slimību izcelšanās un izplatības likumsakarības, patoģenēze, klīniskā izpausme un patoloģiski anatomiskās izmaiņas, diagnostika, ārstēšana un profilakse.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par cilvēku, dzīvnieku un parazītu savstarpējām attiecībām ekosistēmā - četri kontroldarbi. Prasme – rast izskaidrojumu parazitofaunas izvērtēšanā; analizēt un diskutēt par invāziju slimību izplatību, parazitožu ierosinātāju diagnostikas metodēm; pastāvīgi diagnosticēt slimību ierosinātājus, noteikt ārstēšanu un profilaksi - praktiskie darbi.
Kompetence – prast analizēt un izskaidrot parazitāro vienšūņu, tārpu un posmkāju kaitīgo ietekmi saimnieku mugurkaulnieku – govju, aitu, kazu, zirgu, cūku, suņu, kaķu, meža un citos dzīvniekos - praktiskie darbi un patstāvīgais darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievaddaļa parazitoloģijā (parazitoloģijas uzdevumi, attīstības vēsture, parazitožu vispārējais raksturojums, metodes) – 6 h lekcijas un 9 h praktiskie darbi.
1.kontroldarbs - parazitoloģijas uzdevumi.
2. Insekti, to ierosinātas invāzijas slimības – 6 h lekcijas un 9 h praktiskie darbi.
2.kontroldarbs – Insektu ierosinātas invāzijas slimības.
3. Ērces, to ierosinātas invāzijas slimības – 6 h lekcijas un 9h praktiskie darbi.
3.kontroldarbs – Ērču ierosinātas invāzijas slimības.
4. Vienšūņi, to ierosinātas invāzijas slimības – 6 h lekcijas un 9 h praktiskie darbi.
4.kontroldarbs – Vienšūņu ierosinātas invāzijas slimības.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt nokārtotiem visiem četriem kontroldarbiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Uzsākt literatūras apkopošanu un izmeklējamā materiāla vākšanu klīnisko un epidemioloģisko gadījumu analīzes (KEGA) darbam.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studentu prasmes tiek vērtētas atbilstoši praktiskajos darbos uzdoto uzdevumu noteiktajai kārtībai.
Studiju kursa kontroldarbi tiek vērtēti atbilstoši LLU Studiju nolikumā norādītājiem 10 ballu sistēmas skalas kritērijiem.
Lai iegūtu studiju kursa gala vērtējumu “ieskaitīts”, visiem kontroldarbiem ir jābūt novērtētiem ar sekmīgu atzīmi.

Obligātā literatūra

1. Taylor M.A., Coop R.L., Wall R.L. Veterinary parasitology. 4th edition. Blackwell publishing, 2016. 1006 p.
2. Heinz M. Animal parasites. Diagnosis, Treatment, Prevention. Springer International Publishing, 2016. 719 p.
3. Bowman D. Georgis' Parasitology for Veterinarians. 10th Edition. Saunders, 2013. 496 p.
4. Keidāns P., Krūklīte A. Mājdzīvnieku parazitāro slimību diagnostika. Jelgava: LLU izdevniecība, 2008. 136 lpp.

Papildliteratūra

1. Lehrbuch der Parasitologiefur die Tiermedizin. J.Eckert, K.Friedhoff et al. MVS Medizinverlage Stuttgart GmbH&Co. KG, 2005. 575 S.
2. Zajac A.M., Conboy G.A. Veterinary clinical parasitology. 8th edition. Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell, 2012. 368 p.
3. Hendrix C.M., Robinson E. Diagnostic Parasitology for Veterinary Technicians. 3rd edition. St. Louis, Missouri: Mosby/ElsevierMosby, 2006. 285 p.
4. Mullen G.R., Durden L.A. Medical and veterinary entomology. 3rd edition. Amsterdam: AcademicAcademic Press Inc., 2018. 792 p.
5. Wall R., Shearer D. Veterinary ectoparasites: Biology, Pathology and Control. 2nd edition. Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell, 2001. 304 p.
6. Plumb D.C. Plumb`s Veterinary Drug Handbook. 9th edition. Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell, 2018. 1456 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal of Veterinary Parasitology. ISSN 0304-4017
2.Parasites & Vectors. ISSN 1756-3305
3.Acta Parasitologica. ISSN 1896-1851

Piezīmes

Obligātais kurss 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā Veterinārmedicīna.