Kursa kods Vete3036

Kredītpunkti 4.50

Parazitoloģija un invāzijas slimības I

Zinātnes nozareVeterinārmedicīna zinātne

Zinātnes apakšnozareParazitoloģija

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits36

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits60

Kursa apstiprinājuma datums07.04.2021

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas un vides higiēnas institūts

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Dace Keidāne

Dr. med. vet.

author pasn.

Alīna Kļaviņa

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības(līm.)

Priekšzināšanas

Biol1021, Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija III

Vete2015, Mājdzīvnieku anatomija III

Vete6023, Fizioloģija II

VeteB041, Patoloģija un tiesu veterinārmedicīna II

Aizstātais kurss

VeteB025 [GVETB025] Parazitoloģija un invāzijas slimības I

Kursa anotācija

Kursa mērķis ir iepazīstināt ar dzīvnieku parazītu vietu zooloģiskajā sistēmā, to morfoloģiju, bioloģiju, dzīvesveidu, attiecībām ar saimnieka organismu un apkārtējo vidi, kā arī ar to izraisītām dzīvnieku invāzijas slimībām – attīstības cikli, patoģenēze, klīniskā izpausme un patoloģiski anatomiskās izmaiņas, diagnostika, ārstēšana un profilakse.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par cilvēku, dzīvnieku un parazītu savstarpējām attiecībām ekosistēmā. - četri kontroldarbi.
Prasme – rast izskaidrojumu parazitofaunas izvērtēšanā;
analizēt un diskutēt par invāziju slimību izplatību, parazitožu ierosinātāju diagnostikas metodēm;
pastāvīgi diagnosticēt slimību ierosinātājus, noteikt ārstēšanu un profilaksi - praktiskie darbi.
Kompetence – prast analizēt un izskaidrot helmintu un parazitāro vienšūņu kaitīgo ietekmi saimnieku mugurkaulnieku – govju, aitu, kazu, zirgu, cūku, suņu, kaķu, meža un citos dzīvniekos – praktiskie darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Pilna laika klātienes studijās: Ievaddaļa parazitoloģijā (parazitoloģijas uzdevumi, attīstības vēsture, parazitožu vispārējais raksturojums, metodes) – 4h
2. Trematodes, to ierosinātas invāzijas slimības 1.kontroldarbs Trematožu ierosinātas invāzijas slimības – 12h
3. Cestodes, to ierosinātas invāzijas slimības. 2.kontroldarbs – Cestožu ierosinātas invāzijas slimības – 15h
4. Nematodes, to ierosinātas invāzijas slimības. 3.kontroldarbs – Nematožu ierosinātas invāzijas slimība – 35h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studiju kurss noslēdzas ar ieskaiti. Lai saņemtu ieskaiti ir jābūt sekmīgi nokārtotiem četriem kontroldarbiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgi jāstudē mācībspēka norādītie jaunākie zinātniskie raksti par attiecīgo tēmu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studentu prasmes tiek vērtētas atbilstoši praktiskajos darbos uzdoto uzdevumu noteiktajai kārtībai.
Studiju kursa kontroldarbi tiek vērtēti atbilstoši LBTU Studiju nolikumā norādītājiem 10 ballu sistēmas skalas kritērijiem.

Obligātā literatūra

1. Taylor M.A., Coop R.L. Veterinary parasitology 4th edition. Wiley-Blackwell, 2016. 1006 p.
2.Heinz M. Animal parasites. Diagnosis, Treatment, Prevention. Springer, 2016. 719 p.
3.Bowman D. Georgis` Parasitology for Veterinarians 10th edition. Elsevier, 2014. 496 p.
4.Keidāns P., Krūklīte A. Mājdzīvnieku parazitāro slimību diagnostika. Jelgava, LLU izdevniecība, 2008. 136.lpp

Papildliteratūra

1. Eckert J., Friedhoff K. et al. Lehrbuch der Parasitologiefur die Tiermedizin. MVS Medizinverlage Stuttgart GmbH&Co.KG, 2005, 575 S.
2.Zajac A.M., Conboy G.A. Veterinary clinical parasitology 8th edition. Wiley-Blackwell. 2012. 368 p.
3.Hendrix C.M., Robinson E. Diagnostic Parasitology for Veterinary Technicians 3rd edition. Mosby. 2006. 285 p.
4.Plumb D.C. Plumb`s Veterinary Drug Handbook 9th edition. Wiley-Blackwell. 2018. 1456 p.
5.William Quick editor. Anthelmintics Clinical Pharmacology uses in veterinary medicine and efficacy. Veterinary Sciences and Medicine NOVA, 2014. 188 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal of Veterinary Parasitology, ISSN 0304-4017
2.Acta Parasitologica, ISSN 1896-1851
3.Journal of helminthology, ISSN 1475-2697
4.International Journal of Parasitology: Parasites and Wildlife, ISSN 2213-2244

Piezīmes

Obligātais kurss otrā cikla profesionālās augstākās izglītības studiju programmā Veterinārmedicīna