Kursa kods Vete3020

Kredītpunkti 6

Speciālā patoloģija un tiesu veterinārmedicīna I

Kursa papildus materiāli Vete3020_St.k apakšpr.Speciālā patoloģija izvērsts saturs.pdf

Zinātnes nozareVeterinārmedicīna zinātne

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits48

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits82

Kursa apstiprinājuma datums06.04.2016

Atbildīgā struktūrvienībaPreklīniskais institūts

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Dace Gorbačevska

Dr. med. vet.

author pasn.

Dace Stankeviča

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības(līm.)

Priekšzināšanas

Vete2013, Mājdzīvnieku anatomija I

Vete2014, Mājdzīvnieku anatomija II

Vete2015, Mājdzīvnieku anatomija III

Vete4034, Citoloģija, histoloģija, embrioloģija II

Vete4035, Citoloģija, histoloģija, embrioloģija I

Vete4036, Vispārīgā patoloģija I

Vete6022, Fizioloģija I

Vete6023, Fizioloģija II

Kursa anotācija

Speciālās patoloģijas kurss apskata dzīvnieku orgānu sistēmu patoloģisko fizioloģiju un morfoloģiju makroskopiskā un mikroskopiskā līmenī. Kursa pirmajā daļā apgūst kardiovaskulārās, elpošanas, gremošanas, urīnizvadorgānusistēmas patoloģiju morfoloģiju un fizioloģiju, to cēloņus, attīstības mehānismus, makro- un mikromorfoloģiju, patoloģisko diagnožu formulēšanas principus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: raksturot kardiovaskulārās, elpošanas, gremošanas kanāla, gremošanas dziedzeru, urīnizvadorgānusistēmas patoloģiju cēloņus, attīstības mehānismus, to patoloģiski morfoloģisko ainu un pazīt orgānu patofizioloģiskos procesus – 5 kontroldarbi.
Prasmes: pazīt un aprakstīt audu pārmaiņas sekciju preparātos un makroskopiskajos attēlos, atpazīt patoloģiskos procesus makroskopiskajos un histoloģiskos preparātos, formulēt morfoloģisko diagnozi pēc pārmaiņu veida; aprakstīt orgānu patofizioloģiskos procesus – praktiskie darbi.
Kompetence: saskaņā ar gūtajām zināšanām un prasmēm patstāvīgi un grupās analizēt konkrētus patoloģiskos gadījumus, lietojot piemērotu terminoloģiju, izskaidrojot pārmaiņu rašanās patoģenēzi, iespējamos cēloņus un prognozi – patstāvīgais darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Kardiovaskulārās sistēmas patoloģija – 8 h lekcijas un 12 h praktiskie darbi
1.kontroldarbsKardiovaskulārās sistēmas patoloģija
2. Elpošanas sistēmas patoloģija – 6 h lekcijas un 9 h praktiskie darbi
2.kontroldarbs – Elpošanas sistēmas patoloģija
3. Gremošanas kanāla patoloģija – 6 h lekcijas un 9 h praktiskie darbi
3.kontroldarbs – Gremošanas kanāla patoloģija
4. Gremošanas dziedzeru patoloģija – 6 h lekcijas un 9 h praktiskie darbi
4.kontroldarbs – Gremošanas dziedzeru patoloģija
5. Urīnizvadorgānu sistēmas patoloģija– 6 h lekcijas un 9 h praktiskie darbi
5.kontroldarbs – Urīnizvadorgānu sistēmas patoloģija

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi nokārtoti pieci kontroldarbi. Lekciju un praktisko darbu kavējumi nav vairāk kā 30% no kopējā nodarbību daudzuma. Ja neattaisnotie kavējumi ir vairāk kā 30% no kopējā nodarbību daudzuma, tad kurss ir jāapgūst no jauna.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Mājas darbu uzdevumus, tādus kā patoloģisko gadījumu, zinātnisko publikāciju un pētījumu analīzes, novērtē saskaņā ar praktiskajos darbos noteiktajiem uzdevumiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studentu prasmes tiek vērtētas atbilstoši praktiskajos darbos uzdoto uzdevumu noteiktajai kārtībai.
Studiju kursa kontroldarbi tiek vērtēti atbilstoši LLU Studiju nolikumā norādītājiem 10 ballu sistēmas skalas kritērijiem. Lai iegūtu studiju kursa gala vērtējumu “ieskaitīts”, visiem kontroldarbiem ir jābūt novērtētiem ar sekmīgu atzīmi.

Obligātā literatūra

1. Zachary J. Pathologic Basis of Veterinary Disease 6th ed. St. Louis, Missouri: Elsevier, 2017. 1394 p.
2. Jubb, Kennedy and Palmer's Pathology of Domestic Animals. 6th ed. Vol. 1.,2.,3. Elsevier, 2016, vol.1 798 p., vol.2 654 p., vol.3, 572 p.
3. Dunlop R.H., Malbert RC.H Veterinary Pathophysiology. Blackwell publishing, 2004. 530 p.
4. Parčinskis O. Lauksaimniecības dzīvnieku slimību morfoloģiskās diagnostikas pamati. Rīga: Zvaigzne, 1988. 164 lpp.

Papildliteratūra

1. Dijk van J. E., Gruys E., Mouwen J. M. V. M. Color Atlas of Veterinary Pathology. 2nd ed. Elsevier Saunders. 2007. 216 p.
2. Meuten D.J. Tumors in Domestic Animals. 5th ed. Blackwell publishing, 2020. 1000 p.
3. Buergelt D. C., Piero Del F. Color Atlas of Equine Pathology. Wiley-Blackwell. 2014. 552 p.
4. Rooney J., Robertson J. Equine Pathology. Iowa State University Press Ames. 1996. 482 p.
5. Buergelt D. C., Clark G. E., Piero Del F. Bovine Pathology: A Text and Color Atlas. CABI. 2018. 352 p.
6. Schmidt R.E., Reavill D.R., Phalen D.N. Pathology of Pet and Aviary Birds. 2nd ed. Blackwell publishing. 2015. 312 p.
7. Terio A. K.., McAloose D., Leger St. J. Pathology of Wildlife and Zoo Animals. 1st ed., 2018 1136 p.
8. Murphy G.B., Bell M. C., Soukup W. J. Veterinary Oral and Maxillofacial Pathology. Wiley-Blackwell. 2019. 272 p.
9. Vandevelde M., Higgins R., Oevermann A. Veterinary Neuropathology: Essentials of Theory and Practice. Wiley-Blackwell. 2012. 210 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal of Veterinary Pathology. ISSN: 0300-9858
2. Journal of Comparative Pathology. ISSN 0021-9975
3. Journal of Veterinary Internal Medicine. ISSN 1939-1676
4. The Veterinary Journal. ISSN 1090-0233
5. Journal of Veterinary Science. pISSN 1229-845X, eISSN 1976-555X
6. https://www.askjpc.org/vspo/
7. http://www.fmv.ulisboa.pt/atlas/atlas_ing.htm
8. http://www.cldavis.org/

Piezīmes

Obligātais kurss 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā Veterinārmedicīna