Kursa kods Vete3008

Kredītpunkti 2

Imunoloģija

Zinātnes nozareVeterinārmedicīna zinātne

Zinātnes apakšnozareInfekcijas slimības un mikrobioloģija

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits40

Kursa apstiprinājuma datums07.04.2021

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas un vides higiēnas institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Ivars Lūsis

Augstākā izglītība(līm.)

Priekšzināšanas

Ķīmi3004, Bioķīmija

LauZ2017, Ģenētika

Vete2013, Mājdzīvnieku anatomija I

Vete2014, Mājdzīvnieku anatomija II

Vete2015, Mājdzīvnieku anatomija III

Vete4034, Citoloģija, histoloģija, embrioloģija II

Vete4035, Citoloģija, histoloģija, embrioloģija I

Kursa anotācija

Studiju kursā veterinārmedicīnas studenti iegūst zināšanas par tiem dzīvnieka organisma reaktivitātes mehānismiem, kas veido aizsardzību pret infekcijas slimību ierosinātājiem, galvenokārt – baktērijām un vīrusiem. Iegūst izpratni par reaktivitātes nevēlamām izmaiņām: alerģiju, toleranci, autoimūnslimību. Kursā ietverts arī dzīvnieku imunizācijas teorētisku un praktisku jautājumu pamatojums.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zina/ Pārzina, izprot nespecifiskas aizsardzības un imunitātes procesus dzīvnieka organismā – 3 kontroldarbi;
Prot argumentēti izskaidrot un diskutēt par imunoloģijas pamatjautājumiem gan ar speciālistiem, gan nespeciālistiem, nolasīt un interpretēt seroloģiskās testēšanas rezultātus (komplementa saistīšanas reakcija), veikt dzīvnieku slimību alerģisko diagnostiku (piem., tuberkulinizāciju) – praktiskie darbi;
Spēj izvērtēt individuāla dzīvnieka vai dzīvnieku grupas gatavību vakcinācijai, izskaidrot dzīvnieka īpašniekam jautājumus par imunizācijas nozīmi, priekšnosacījumiem un iespējamiem traucējumiem - eksāmens.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Imunoloģijas attīstības vēsture. Adaptīvā imunitāte un iedzimtā (nespecifiskā) aizsardzība. 1 h lekcija un 2 h praktiskie darbi.
2. Antigēns. Mieloīdās sistēmas šūnas. 1 h lekcija un 2 h praktiskie darbi.
3. Imūnglobulīni un to veidošanās plazmocītos. 1 h lekcija un 2 h praktiskie darbi.
4. Komplementa sistēma. Imūnkomplekss. Komplementa saistīšanas reakcija. 1 h lekcija un 2 h praktiskie darbi. 1.kontroldarbs.
5. T un B limfocīti. Antigēna receptori. Citokīni. Humorālā un celulārā imunitāte. 1 h lekcija un 2 h praktiskie darbi.
6. Makrofāgi. Dendrītiskās šūnas. Antigēna prezentācija. Superantigēni. 1 h lekcija un 2 h praktiskie darbi.
7. Galvenais audu saderības komplekss MHC. 1 h lekcija un 2 h praktiskie darbi.
8. Imūnsistēmas audi un orgāni. Imūnsistēmas veidošanās embrionālās attīstības laikā. Imūnsistēma piedzimšanas brīdī. Dabiskā pasīvā imunitāte. Jaunpiens. 1 h lekcija un 2 h praktiskie darbi.
9. Aktīva imunizācija. Vakcinācija. 1 h lekcija un 2 h praktiskie darbi.
10. Parenterāla un lokāla vakcīnu ievadīšana. Imūnaizsardzības ilgums. Revakcinācija. 1 h lekcija un 2 h praktiskie darbi. 2.kontroldarbs.
11. Imunitātes reakcija pret audu un orgānu transplantāciju. Imūnatbildes regulācija. Tolerance. 1 h lekcija un 2 h praktiskie darbi.
12. Pirmā tipa alerģija. Anafilakse. 1 h lekcija un 2 h praktiskie darbi.
13. Otrā tipa alerģija. Eritrocītu antigēni un asinsgrupas. Reakcija uz nesaderīgu asiņu pārliešanu. 1 h lekcija un 2 h praktiskie darbi.
14. Trešā tipa alerģija. Imūnkompleksu slimība. Sēruma slimība. 1 h lekcija un 2 h praktiskie darbi.
15. Ceturtā tipa alerģija. Tuberkulinizācija. 1 h lekcija un 2 h praktiskie darbi. 3.kontroldarbs.
16. Autoimunitāte. Primārs un sekundārs imūndeficīts. 1 h lekcija un 2 h praktiskie darbi.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Darbs ar literatūru kontroldarbu un eksāmena nokārtošanai.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Semestrī 3 kontroldarbi daudzu izvēļu testa formā. Kontroldarbs tiek uzskatīts par sekmīgi nokārtotu, ja pareizi atbildēti vismaz 60% no jautājumiem. Kurss noslēdzas ar eksāmenu. Eksāmena kārtošanai pielaisti studenti, kas nostrādājuši visus praktiskos darbus un kuriem sekmīgi nokārtoti visi kontroldarbi. Lai iegūtu akumulējošu eksāmena atzīmi, jāapmeklē vismaz 80% kontaktstundu, jānostrādā visi praktiskie darbi un visos kontroldarbos ar pirmo reizi jāiegūst vismaz 8 balles no 10 iespējamām ballēm.

Obligātā literatūra

1. Day M.J., Schultz R.D. Veterinary Immunology: principles and practice. Manson Publishing Ltd, 2011. 256 p.
2. Tizard I. Veterinary Immunology: An Introduction. St. Louis, Mo.: Elsevier/Saunders, 2012. 574 p.

Papildliteratūra

1. Ройт А., Бростофф Д., Мейл Д. Иммунология. Москва: Мир, 2000. 581 с.

Piezīmes

Obligātais kurss 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā Veterinārmedicīna.