Kursa kods Vete3008

Kredītpunkti 3

Imunoloģija

Zinātnes nozareVeterinārmedicīna zinātne

Zinātnes apakšnozareInfekcijas slimības un mikrobioloģija

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits41

Kursa apstiprinājuma datums07.04.2021

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas un vides higiēnas institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Ivars Lūsis

Ph.D.

Priekšzināšanas

Ķīmi3004, Bioķīmija

Vete2013, Mājdzīvnieku anatomija I

Vete2014, Mājdzīvnieku anatomija II

Vete2015, Mājdzīvnieku anatomija III

Vete4034, Citoloģija, histoloģija, embrioloģija II

Vete4035, Citoloģija, histoloģija, embrioloģija I

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir iegūst zināšanas par tiem dzīvnieka organisma reaktivitātes mehānismiem, kas veido aizsardzību pret infekcijas slimību ierosinātājiem, galvenokārt – baktērijām un vīrusiem, kā arī iegūt izpratni par reaktivitātes nevēlamām izmaiņām: alerģiju, toleranci, autoimūnslimību. Kursā apgūst dzīvnieku imunizācijas teorētiskos pamatus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: izprot nespecifiskas (iedzimtas) un specifiskas (adaptīvas) aizsardzības procesus dzīvnieka organismā – 3 kontroldarbi;
Prasmes: prot argumentēti izskaidrot un diskutēt par imunoloģijas pamatjautājumiem gan ar speciālistiem, gan nespeciālistiem, kā arī interpretēt seroloģiskās testēšanas rezultātus (komplementa saistīšanas reakcija) un veikt dzīvnieku slimību alerģisko diagnostiku (piem., tuberkulinizāciju); Kompetence: spēj izvērtēt individuāla dzīvnieka vai dzīvnieku grupas gatavību vakcinācijai, izskaidrot dzīvnieka īpašniekam jautājumus par imunizācijas nozīmi, priekšnosacījumiem un iespējamiem traucējumiem - eksāmens.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātienes studijas (40 h).
1. Imunoloģijas attīstības vēsture. Antigēns. 3 h.
2. Adaptīvā (specifikā) un iedzimtā (nespecifiskā) aizsardzība. Organisma barjeras un mieloīdās sistēmas šūnas. 3 h.
3. Imūnglobulīni un to veidošanās plazmocītos. 4 h.
4. Komplementa sistēma. Imūnkomplekss. Komplementa saistīšanas reakcija. 2 h. Kontroldarbs.
5. T un B limfocīti. Antigēna receptori. Citokīni. Humorālā un celulārā imunitāte. 3 h.
6. Makrofāgi. Dendrītiskās šūnas. Antigēna prezentācija. Superantigēni. 3 h.
7. Galvenais audu saderības komplekss MHC. 1 h.
8. Imūnsistēmas audi un orgāni. Imūnsistēmas veidošanās embrionālās attīstības laikā. Imūnsistēma piedzimšanas brīdī. Dabiskā pasīvā imunitāte. Jaunpiens. 5 h.
9. Aktīva imunizācija. Vakcinācija. 3 h.
10. Parenterāla un lokāla vakcīnu ievadīšana. Imūnaizsardzības ilgums. Revakcinācija. 2 h. Kontroldarbs.
11. Imunitātes reakcija pret audu un orgānu transplantāciju. Imūnatbildes regulācija. Tolerance. 1 h.
12. Pirmā tipa alerģija. Anafilakse. 3 h.
13. Otrā tipa alerģija. Eritrocītu antigēni un asinsgrupas. Reakcija uz nesaderīgu asiņu pārliešanu. 1 h.
14. Trešā tipa alerģija. Imūnkompleksu slimība. Sēruma slimība. 1 h.
15. Ceturtā tipa alerģija. Tuberkulinizācija. 3 h.
16. Autoimunitāte. Primārs un sekundārs imūndeficīts. 2 h. Kontroldarbs.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Darbs ar literatūru kontroldarbu un eksāmena nokārtošanai.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Semestrī 3 kontroldarbi daudzu izvēļu testa formā. Kontroldarbs tiek uzskatīts par sekmīgi nokārtotu, ja pareizi atbildēti vismaz 60% no jautājumiem. Kurss noslēdzas ar eksāmenu. Eksāmena kārtošanai pielaisti studenti, kas nostrādājuši visus praktiskos darbus un kuriem sekmīgi nokārtoti visi kontroldarbi. Lai iegūtu akumulējošu eksāmena atzīmi, jāapmeklē vismaz 80% kontaktstundu, jānostrādā visi praktiskie darbi un visos kontroldarbos ar pirmo reizi jāiegūst vismaz 8 balles no 10 iespējamām ballēm.

Obligātā literatūra

Day M.J., Schultz R.D. (2014) Veterinary Immunology: principles and practice. 2nd ed. Taylor & Francis Group, LLC. 317 p.

Papildliteratūra

Tizard I. (2016) Veterinary Immunology. Saunders, 552 p.
Tizard, I.R. (2020) Vaccines for veterinarians. Elsevier - Health Sciences Division, 336 p.

Piezīmes

Obligātais kurss otrā cikla profesionālās augstākās izglītības studiju programmā Veterinārmedicīna