Kursa kods Vete3025

Kredītpunkti 4.50

Bakterioloģija, mikoloģija, virusoloģija III

Zinātnes nozareVeterinārmedicīna zinātne

Zinātnes apakšnozareInfekcijas slimības un mikrobioloģija

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits30

Semināru un praktisko darbu stundu skaits30

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits60

Kursa apstiprinājuma datums07.04.2021

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas un vides higiēnas institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Anda Valdovska

Dr. med. vet.

author doc.

Gundega Gulbe

Dr. med. vet.

author viesdoc.

Vilnis Šķipars

Dr. silv.

author pasn.

Andris Bāliņš

Mg. agr.

Priekšzināšanas

Vete2024, Bakterioloģija, mikoloģija, virusoloģija II

Kursa anotācija

Studiju kursa apgūšanas laikā studenti iepazīstas ar dažādu sugu dzīvnieku infekcijas slimību ierosinātāju – vīrusu un sēņu uzbūvi, morfoloģiskajām, bioloģiskajām īpašībām, vairošanos, sistemātiku. Iepazīst patogēno sēņu un vīrusu ierosināto infekciju patoģenēzi uzņēmīgā makroorganismā, to izraisīto slimību klīnisko izpausmi un diagnostiku. Studenti apgūst patogēno sēņu un vīrusu noteikšanas laboratoriskās metodes.
Molekulārās bioloģijas sadaļā studenti iepazīstas ar ģenētiskā materiāla uzbūvi un struktūru, tā izpētes vēsturi, galvenajiem molekulārās bioloģijas procesiem, galvenajām molekulārās bioloģijas metodēm un pielietojumiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par dzīvnieku infekcijas slimību ierosinātāju morfoloģiju, bioķīmiskajām īpašībām, augšanu un vispārējo bakterioloģisko diagnostiku. Zināšanas par infekciju patoģenēzi uzņēmīgā makroorganismā, to klīnisko izpausmi.
Zināšanas par ģenētiskā materiāla veidiem, uzbūvi un struktūru. Izpratne par galvenajiem molekulārās bioloģijas procesiem un metodēm. Pamatzināšanas par galvenajām molekulārās bioloģijas laboratorijas metodēm un pielietojumiem. 3 kontroldarbi.
Prasmes patstāvīgi diagnosticēt nosacīti patogēno sēņu izraisītu infekcijas slimību ierosinātājus laboratoriski, analizējot un interpretējot iegūtos rezultātus.
Prasme pielietot iegūtās zināšanas par genomu un ģenētiskās informācijas realizācijas procesiem mutāciju ietekmes izvērtēšanā. praktiskie darbi.
Kompetence izvērtēt virusoloģijā un mikoloģijā laboratoriski iegūtos rezultātus, spēt tos izskaidrot parauga iesūtītājam.
Kompetence saistīt noteiktas šūnu attīstības stadijas vai norises šūnās ar molekulārās bioloģijas procesiem.
KEGA darbs (bakterioloģijas vai mikoloģijas jomā).

Kursa saturs(kalendārs)

1. Lekcija: Mikroskopisko sēņu bioloģija, morfoloģija, diferenciācija. Praktiskā nodarbība: Biodrošība mikoloģijas laboratorijā. Uztriepju pagatavošana. / Lekcija 2 h, Prakt.d. 2 h
2. Lekcija: Aspergillus, Penicilium spp. Zigomicētes. Praktiskā nodarbība: Aspergillus, Penicilium spp. un zigomicētu laboratoriskā diagnostika. / Lekcija 2 h, Prakt.d. 2 h
3. Lekcija: Patogēnie raugi. Praktiskā nodarbība: Dimorfās sēnītes un to laboratoriskā diagnostika. / Lekcija 2 h, Prakt.d. 2 h
4. Lekcija: Dermatofīti, Praktiskā nodarbība: Dermatofītu laboratoriskā diagnostika. / Lekcija 2h, Prakt.d. 2 h
5. 1.KONTROLDARBS. Lekcija: Vīrusu īpašības, taksonomija, viriona morfoloģija un uzbūve. Praktiskā nodarbība: Biodrošība virusoloģijas laboratorijā, virusoloģiskās izmeklēšanas metodes, suspensijas pagatavošana / Lekcija 2 h, Prakt.d. 2 h
6. Lekcija: Vīrusu reprodukcija. Praktiskā nodarbība: vīrusu mikroskopijas metodes, ieslēgumu veidošanās. / Lekcija 2 h, Prakt.d. 2 h
7. Lekcija: vīrusu dzimtu raksturojums (1-4). Praktiskā nodarbība: Šūnu kultūru izmantošana virusoloģijā. / Lekcija 2 h, Prakt.d. 2 h
8. Lekcija: vīrusu dzimtu raksturojums (5-6). Praktiskā nodarbība: Seroloģiskās reakcijas. / Lekcija 2 h, Prakt.d. 2 h
9. Lekcija: Vīrusu izturība pret fizikāli-ķīmiskiem faktoriem; Vīrusslimību ķīmijterapija. Praktiskā nodarbība: 2. KONTROLDARBS. / Lekcija 2 h, Prakt.d. 2 h
10. Lekcija: Molekulārās bioloģijas vēsture un nozīmīgākie atklājumi. Molekulārās bioloģijas metožu pielietojums. / Lekcija 2 h, Prakt.d. 2 h
11. Lekcija: Ģenētiskais materiāls. Uzbūve un telpiskā struktūra. Praktiskā nodarbība: kodols, hromosomas (mikroskopija); / Lekcija 2 h, Prakt.d. 2 h
12. Lekcija: Proteīnu sintēze. Praktiskā nodarbība: šūnu dalīšanās (mikroskopija). / Lekcija 2 h, Prakt.d. 2 h
13. Lekcija: Šūnu dalīšanās, šūnas cikls, apoptoze. Praktiskā nodarbība: gametoģenēze (mikroskopija) / Lekcija 2 h, Prakt.d. 2 h
14. Lekcija: Vielu transports, signālceļi. Praktiskā nodarbība: osmoze (mikroskopija) /. Lekcija 2 h, Prakt.d. 2 h
15. Lekcija: Molekulārās bioloģijas metodes. Detalizēts nozīmīgāko metožu apskats, pielietojuma piemēri. Praktiskā nodarbība: PCR un elektroforēze. 3.KONTROLDARBS / Lekcija 2 h, Prakt.d. 2 h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nostrādāti vismaz 90% praktiskie darbi, nokārtoti un ieskaitīti 3 kontroldarbi. Izstrādāts viens KEGA (Klīnisko un Epidemioloģisko Gadījumu analīze) darbs.
Lekciju apmeklējums nav obligāts.
Kavēto praktisko darbu atstrādāšana institūtā divu nedēļu laikā, mācībspēka noteiktajā laikā. Neieskaitīti kontroldarbi jāatbild līdz nākamā kontroldarba norisei.
Ja paredzētie kontroldarbi netiek nokārtoti līdz kursa noslēguma pārbaudījumam viena gada laikā, tad studiju kursa visi kontroldarbi ir jākārto atkārtoti.
Gala pārbaudījums – rakstisks eksāmens ar atzīmi.
Eksāmenu students paredzētajā sesijā drīkst kārtot, ja ir nokārtoti visi kontroldarbi un ieskaitīts KEGA darbs līdz individuālo studiju un pārbaudījumu perioda (sesijas) sākumam.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Literatūras, lekciju un praktisko darbu pierakstu studijas, praktisko darbu rezultātu izpēte.
Klīnisko un epidemioloģisko gadījumu analīzes (KEGA) darbs ir apgūt teorētisko zināšanu pielietošanu praksē, pierādot prasmi sastādīt parauga mikrobioloģiskās izmeklēšanas plānu, izolēt un identificēt baktērijas un nosacīti patogēnās mikroskopiskās sēnes no izmeklējamā parauga.
Darba pamatā ir parauga pavadrakstā norādītās informācijas interpretācija, veicamo darbību sastādīšana un pamatojums izmeklēšanas gaitas plānā, kā arī parauga izmeklēšana, aizpildot un atbilstoši prasībām noformējot protokolu.
KEGA darbu (identifikācijas protokolu un parauga pavadrakstu) studentam ir jāiesniedz 3 nedēļu laikā no parauga izmeklēšanas uzsākšanas, bet ne vēlāk kā 3 nedēļas pirms semestra beigām.
KEGA darbu students aizstāv mutiskā formā individuāli klātienē ar studiju kursa mācībspēku.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studentu prasmes tiek vērtētas atbilstoši praktiskajos darbos uzdoto uzdevumu noteiktajai kārtībai.
Lai pielaistu eksāmenam, jābūt sekmīgi nokārtotiem visiem kontroldarbiem un KEGA darbam jāsaņem vērtējums “ieskaitīts”.
Studiju kursa kontroldarbi un eksāmens tiek vērtēti atbilstoši LLU Studiju nolikumā norādītājiem 10 ballu sistēmas skalas kritērijiem.
Eksāmens tiek organizēts rakstiski – testa veidā (100 jautājumi ar dotiem atbilžu variantiem).

Obligātā literatūra

1. Songer J.G., Post K.W. Veterinary Microbiology: Bacterial and Fungal Agents of Animal Disease. Missouri: Elsevier Saunders, 2005. 448 p.
2. Harvey R. A., Champe P.C. Microbiolgy. 2nd ed. Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins, 2007. 438 p.
3. Clinical veterinary microbiology. B. Markey, F. Leonard, M. Archambault, A. Cullinane, D. Maguire. 2nd ed. USA: Mosby-Elsevier, 2013. 915 p.
4. Scott McVey D., Kennedy M., Chengappa M. M. Veterinary Microbiology. Oxford: Wiley-Blackwell, 2013. 648 p.
5. Veterinary microbiology and microbial diseases. P.J. Quinn, B.K. Markey, F.C. Leonard, P.E.S. Fitz, S. Fanning, P.J. Hartigan. Oxford: Wiley-Blackwell, 2011. 656 p.

Piezīmes

Obligātais kurss 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā Veterinārmedicīna