Kursa kods Vete2024

Kredītpunkti 4.50

Bakterioloģija, mikoloģija, virusoloģija II

Zinātnes nozareVeterinārmedicīna zinātne

Zinātnes apakšnozareInfekcijas slimības un mikrobioloģija

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits28

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits60

Kursa apstiprinājuma datums07.04.2021

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas un vides higiēnas institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Anda Valdovska

Dr. med. vet.

author doc.

Gundega Gulbe

Dr. med. vet.

author pasn.

Madara Beāte Balode

Pirmā cikla profesionālā(līm.)

author doc.

Daiga Gāliņa

Ph.D.

Priekšzināšanas

Vete2009, Bakterioloģija, mikoloģija, virusoloģija I

Vete4034, Citoloģija, histoloģija, embrioloģija II

Vete4035, Citoloģija, histoloģija, embrioloģija I

Vete6022, Fizioloģija I

Kursa anotācija

Studiju kursa apgūšanas laikā studenti iepazīstas ar dažādu sugu dzīvnieku infekcijas slimību ierosinātājiem - ekstracelulāro, fakultatīvi intracelulāro, obligāti celulāro baktēriju ierosināto infekciju patoģenēzi uzņēmīgā makroorganismā, klīnisko izpausmi un diagnostiku. Studenti apgūst baktēriju noteikšanas laboratoriskās metodes.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zina/pārzina dažādu dzīvnieku infekcijas slimību ierosinātāju morfoloģiju, bioķīmiskās īpašības, augšanu un bakterioloģisko diagnostiku. Zina/pārzina infekciju patoģenēzi uzņēmīgā makroorganismā, to klīnisko izpausmi.
5 kontroldarbi.
Prot patstāvīgi diagnosticēt dažādu infekcijas slimību ierosinātājus laboratoriski, analizējot un interpretējot iegūtos rezultātus. Praktiskie darbi.
Spēj izvērtēt laboratoriski iegūtos rezultātus, izskaidrot tos parauga iesūtītājam un noteikt pamatotu antibakteriālo (antimikrobiālo) terapijas kursu. Praktiskie darbi

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievads. Stafilokoki un mikrokoki. 2 h lekcijas un 2.5 h praktiskie darbi.
2. Streptococcus, Enterococcus, Erysipelothrix. 2 h lekcijas un 2.5 h praktiskie darbi.
3. Listeria, Trueperella, Rhodococcus, Corynebacterium. 1.KONTROLDARBS. 2 h lekcijas un 2.5 h praktiskie darbi.
4. Bacillus. 2 h lekcijas un 2.5 h praktiskie darbi.
5. Clostridium. 2.KONTROLDARBS. 2 h lekcijas un 2.5 h praktiskie darbi.
6. E.coli. 2 h lekcijas un 2.5 h praktiskie darbi.
7. Salmonella, Yersinia. 2 h lekcijas un 2.5 h praktiskie darbi.
8. Campylobacter, Helicobacter. 3.KONTROLDARBS. 2 h lekcijas un 2.5 h praktiskie darbi.
9. Actinobacillus, Pasteurella, Mannheimia spp. 2 h lekcijas un 2.5 h praktiskie darbi.
10. Pseudomonas, Burkholderia, Brucella, Bordetella. 2 h lekcijas un 2.5 h praktiskie darbi.
11. Mycobacterium. 4.KONTROLDARBS. 2 h lekcijas un 2.5 h praktiskie darbi.
12. Leptospira, Brachispira. 2 h lekcijas un 2.5 h praktiskie darbi.
13. Lawsonia, Chlamydia, Rickettsia, Anaplasma, Ehrlichia. 2 h lekcijas un 2.5 h praktiskie darbi.
14. Mycoplasma. 5.KONTROLDARBS. 2 h lekcijas un 2.5 h praktiskie darbi.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lekciju apmeklējums nav obligāts.
Nostrādāti praktiskie darbi.
Semestra laikā katram studentam ir atļauta 3 nodarbību kavēšana (t.sk., divu nedēļu kavējumam jābūt attaisnotam). Ja tiek kavētas vairāk nodarbības, tad šis studiju kurss ir jāapgūst no jauna.
Kavēto praktisko darbu praktiska atstrādāšana ir atļauta tikai tās pašas nedēļas laikā, iepriekš to saskaņojot ar mācībspēku, bet teorētiska atstrādāšana atļauta divu nedēļu laikā. Ja divu nedēļu termiņš nav ievērots, tad students papildus gatavo arī mācībspēku noteiktu teorētisko materiālu par kavētās nodarbības tēmu.
Ieskaitīti 5 kontroldarbi.
Neieskaitīti kontroldarbi jāatbild līdz nākamā kontroldarba norisei. Nenokārtotos kontroldarbus students drīkst kārtot ne ilgāk kā 1 nedēļu pirms kursa plānotā eksāmena.
Katru kontroldarbu students drīkst kārtot ne vairāk kā 3 reizes – divas reizes rakstiski, trešā reize – ar komisiju. Ja students pieteicies nesekmīga kontroldarba pārkārtošanai, tad atteikties no pārkārtošanas reizes drīkst, ja līdz tās norisei ir palikušas vairāk kā 24 stundas. Ja līdz kontroldarba pārkārtošanas reizei palikušas mazāk kā 24 stundas, students drīkst atteikties no tās, ja tam ir attaisnojošs iemesls. Pretējā gadījumā kontroldarba pārkārtošanas pieteikums tiek uzskatīts kā viena pārkārtošanas reize.
Ja kontroldarbs netiek pārkārtots ar trešo reizi, šis studiju kurss ir jāapgūst no jauna.
Gala pārbaudījums – eksāmens ar atzīmi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Literatūras, lekciju un praktisko darbu pierakstu studijas, praktisko darbu rezultātu izpēte.
Studenti patstāvīgi prot sastādīt paraugu mikrobioloģiskās izmeklēšanas plānu, izolēt un identificēt nosacīti patogēnās baktērijas no izmeklējamā parauga.
Interpretē parauga pavadrakstā norādāmo informāciju, sastāda veicamo darbību plānu, kā arī nostiprina prasmes atbilstoši prasībām, aizpildot protokolu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studentu praktiskās iemaņas tiek vērtētas, balstoties uz spēju veikt laboratorijas darbos uzdoto uzdevumu.
Studiju kursa kontroldarbi un eksāmens tiek vērtēti atbilstoši LBTU Studiju nolikumā norādītājiem 10 ballu sistēmas skalas kritērijiem.
Eksāmenu students paredzētajā laikā drīkst kārtot, ja nokārtoti visi kontroldarbi.
Gala pārbaudījums – eksāmens ar atzīmi. Eksāmens tiek organizēts rakstiski. Eksāmens ir ieskaitīts ar vismaz 40% pareizām atbildēm (vērtējums 4).

Obligātā literatūra

1. Songer G.J., Post K.W. Veterinary Microbiology: Bacterial and Fungal Agents of Animal Disease. USA: Saunders, 2005. 448 p.
2. Harvey R. A., Champe P.C. Microbiolgy. 2nd ed. Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins, 2007. 438 p.
3. Clinical veterinary microbiology. B. Markey, F. Leonard, M. Archambault, A. Cullinane, D. Maguire. 2nd ed. USA: Mosby-Elsevier, 2013. 915 p.
4. Scott McVey D., Kennedy M., Chengappa M. M. Veterinary Microbiology. Oxford: Wiley-Blackwell, 2013. 648 p.
5. Veterinary microbiology and microbial diseases. P.J. Quinn, B.K. Markey, F.C. Leonard, P.E.S. Fitz, S. Fanning, P.J. Hartigan. Oxford: Wiley-Blackwell, 2011. 656 p.

Papildliteratūra

1. Trubka R. Mājdzīvnieku infekcijas slimības. I d. Rīga: 2000. 111 lpp. 2. Trubka R. Mājdzīvnieku infekcijas slimības. II d. Rīga: 2001. 214 lpp.

Piezīmes

Obligātais kurss otrā cikla profesionālās augstākās izglītības studiju programmai „Veterinārmedicīna”