Kursa kods Vete2023

Kredītpunkti 4.50

Dzīvnieku anatomija un fizioloģija

Zinātnes nozareVeterinārmedicīna zinātne

Zinātnes apakšnozareFizioloģija

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Laboratorijas darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums19.06.2018

Atbildīgā struktūrvienībaPreklīniskais institūts

Kursa izstrādātājs

author

Gita Ozola

Profesionālā augstākā izglītība(līm.)

Priekšzināšanas

Vete2022, Dzīvnieku fizioloģija

Aizstātais kurss

VeteB051 [GVETB051] Dzīvnieku anatomija un fizioloģija

Kursa anotācija

Dzīvnieku anatomija un fizioloģija ir fundamentālas bioloģijas zinātnes, kas pēta dzīvības norises organismā, atsevišķos orgānos, audos un šūnās, kā arī funkciju regulācijas principus un mehānismus. Studenti iegūs zināšanas par dzīvnieku orgānu anatomisko uzbūvi, kā arī par procesiem kādi notiek organismā un kā šie procesi ietekmē dzīvnieku uzvedību.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc studiju kursu pabeigšanas studentiem būs:
• Zināšanas par dzīvnieka organisma anatomisko uzbūvi, no tiekošajiem fizioloģiskajiem
procesiem un šo procesu vadības mehānismiem;
Vērtēšana: 6 kontroldarbi;
• Prasmes lietot iegūtās zināšanas dzīvnieku turēšanas un ekspluatācijas apstākļu izvērtēšanā. Vērtēšana: prasmju pielietošana VMF Lauksaimniecības stacionārā;
• Kompetence jautājumos, kas attieksies par mājdzīvnieku labturību, ņemot vērā dzīvnieku anatomisko uzbūvi un fizioloģiskās īpatnības. Vērtēšana: patstāvīgais darbs un tā prezentācija.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievads. Labturības pamatprincipi. Dzīvnieku produktivitāti ietekmējošie faktori. Jēdziens par dzīvnieka orgāniem, orgānu sistēmām un aparātiem. 2 lekcijas, 2 laboratorijas darbi
2. Ķermeņa daļas, apvidi, virzieni. Mācība par kauliem. Ass skelets (mugurkauls, galvaskauss un krūškurvi veidojošie kauli). Perifēriskais skelets (priekškājas, pakaļkājas kauli, gūžas dobumu veidojošie kauli). 2 lekcijas, 2 laboratorijas darbi
3. Kustību aparāta komponentes: kauli, locītavas, saites, muskuļi. Dzīvnieku eksterjers un to ietekmējošie faktori. 2 lekcijas, 2 laboratorijas darbi. 2 lekcijas, 2 laboratorijas darbi
4. Sirds anatomija un darbības pamatprincipi. Asinsrites sistēmas orgānu anatomiskais iedalījums un šo daļu darbības pamatprincipi. Asinsrites sistēmas darbību regulējošie un ietekmējošie faktori. Fizioloģiskās izmeklēšanas pamatmetodes. 4 lekcijas, 4 laboratorijas darbi
5. Elpošanas orgānu anatomija un darbības pamatprincipi. Elpošanas gāzu apmaiņas process plaušās un audos, šos procesus regulējošie un ietekmējošie faktori. Elpošanas orgānu funkcionālās proves (plaušu vitālā kapacitāte, elpošanas tilpums, u.c.) un izmeklēšana. Labturības prasību ievērošanas un neievērošanas ietekme uz asinsrites un elpošanas orgānu darbību. 4 lekcijas, 4 laboratorijas darbi
6. Gremošanas kanāla (mutes dobums, kuņģis, tievā, resnā zarna) anatomija un darbības pamatprincipi.
Gremošanas procesā iesaistīto orgānu anatomija un darbības pamatprincipi (siekalu dz., aknas, aizkuņģa dz. u.c.). Gremošanas sulas. Barības šķelšana un uzsūkšanas procesi gremošanas kanālā. Atgremotājdzīvnieku gremošanas orgānu anatomiskās un fizioloģiskās īpatnības. Labturības prasību ievērošanas (ēdināšana, turēšanas apstākļi) un neievērošanas ietekme uz gremošanas orgānu darbību un vielmaiņu. 6 lekcijas, 6 laboratorijas darbi
7. Vīrišķo dzīvnieku vairošanās orgānu anatomija un fizioloģiskās darbības pamatprincipi. Sievišķo dzīvnieku vairošanās orgānu anatomija un fizioloģiskās darbības pamatprincipi. Dzimumcikla norise, tā regulācijas iespējas. Meklēšanās sinhronizācijas pamatprincipi. Labturības prasību ievērošanas un neievērošanas ietekme uz vairošanās orgānu darbību. 2 lekcijas, 2 laboratorijas darbi
8. Tesmeņa anatomija un darbības pamatprincipi. Dažādu sugu dzīvnieku tesmeņa anatomiskās īpatnības.
Laktācijas fizioloģija: piena veidošanās un izdalīšanās ietekmējošie faktori, sastāvs, sastāva izmaiņas laktācijas laikā. Labturības prasību ievērošanas ietekme uz laktācijas kvalitatīvajiem un kvantitatīvajiem rādītājiem. Stresa ietekme uz dzīves kvalitāti, veselību un produktivitāti. Principa “piecas dzīvnieku brīvības” ieviešana lopkopībā. 2 lekcijas, 2 laboratorijas darbi

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lai saņemtu kredītpunktu, jābūt:
1. Apmeklētas vismaz 85% lekcijas.
2. Jāpiedalās grupu darbā un laboratorijas darbos, ko apliecina ar aizpildītiem un aizstāvētiem darbu protokoliem. Visas kavētās nodarbības jāatstrādā.
3. Sekmīgi nokārtotas 6kontroldarbi. Semestra beigās tiek aprēķināta kontroldarbu vidējā atzīme.
Ja, semestrim noslēdzoties, ir izpildīti visi trīs iepriekš minētie noteikumi, students tiek pielaists pie mutiskā eksāmena.
Ja students nav izpildījis kādu no trim noteikumiem, pie eksāmena netiek pielaists.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

LLU bibliotēkā un VMF informācijas centrā students iepazīstas ar speciālo literatūru. Pēc norādītajiem literatūras avotiem un izdales materiāliem students patstāvīgi apgūst atsevišķas studiju priekšmeta nodaļas: labturības noteikumu anatomiskais un fizioloģiskais pamatojums dažādu sugu lauksaimniecības dzīvniekiem.
Students patstāvīgi apstrādā laboratorijas darbu rezultātus, noformē protokolus (aizstāvēšana semestra beigās), gatavojas ieskaitēm.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kontroldarbi ir paredzēti gan kā testi, gan kā rakstiski kontroldarbi, tāpēc pirms katras studenti tiek informēti par sekmīga vērtējuma saņemšanas prasībām.

Obligātā literatūra

1. VALTNERIS A. Cilvēka fizioloģija. Rokasgrāmata. Otrais izdevums. Rīga, Zvaigzne ABC, 2009., 252 lpp..
2. GARANČS A. Cilvēka un dzīvnieku fizioloģija jautājumos un atbildēs. Rīga, 2006., 340 lpp.
3. CUNNINGHAM J. (ed) Textbook of veterinary physiology. USA, Philadelphia: W.B.Saunders company, 2006., pp. 621.
4. WILLIAM O.REECE (ed) Duke’s Physiology of Domestic Animals, USA, Wiley Blackwol, 2015,
5. pp 760.

Papildliteratūra

1. MELFI V., Hosey G., Pankhurst S. Zoo Animals: Behaviour, Management and Welfare. ISBN-13: 9780199233069, ISBN-10: 0199233063; Oxford University Press. 2009, pp. 661.
2. DENBOW M. D., Akers R. M. Anatomy and Physiology of Domestic Animals illustrated edition. ISBN-13: 9780813803296, ISBN-10: 0813803292; Iowa State University Press, 2009, pp. 654.
3. СМИРНОВ В.М., Будылина С.М. Физиология сенсорных систем и высшая нервная деятельность. Москва. 2004. - 303 стр.
4. LEJNIECE S. Klīniskā hematoloģija.- Rīga, Nacionālais apgāds, 2005.- 324 lpp.
5. DANILĀNS A. Gastroenteroloģija.- Rīga, Nacionālais apgāds, 2005.- 126 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

“Agro Tops”, „Latvijas Lopkopis”, “Lauku Avīze”, LVB izdotais veterinārais žurnāls.

Piezīmes

Obl.: studiju kurss iekļauts LF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Lauksaimniecība", pamatstudiju kurss akadēmiskā bakalaura studiju programmas “Ilgtspējīga lauksaimniecība” 1. kursa 2. semestrī pilna un nepilna laika studijās obligātajā daļā.