Kursa kods Vete2022

Kredītpunkti 3

Dzīvnieku fizioloģija

Zinātnes nozareVeterinārmedicīna zinātne

Zinātnes apakšnozareFizioloģija

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums19.06.2018

Atbildīgā struktūrvienībaPreklīniskais institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Aija Ilgaža

Dr. med. vet.

author

Gita Ozola

Profesionālā augstākā izglītība(līm.)

author

Silva Grīnblate

Profesionālā augstākā izglītība(līm.)

Kursa anotācija

Dzīvnieku fizioloģija ir bioloģijas zinātne, kas pēta dzīvības norises dzīvnieku organismā, atsevišķos orgānos un orgānu sistēmās, kā arī funkciju regulācijas principus un mehānismus. Studenti iegūs zināšanas par procesiem, kādi notiek organismā, ievērojot un kādi pārkāpjot dzīvnieku labturības noteikumus un kā šie procesi ietekmē dzīvnieku uzvedību un produktivitāti.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc studiju kursu pabeigšanas studentiem būs:
• Zināšanas par dzīvnieka organismā notiekošajiem fizioloģiskajiem procesiem un šo procesu vadības mehānismiem. Vērtēšana: 5 rakstiskas ieskaites.
• Prasmes lietot iegūtās zināšanas dzīvnieku turēšanas un ekspluatācijas apstākļu izvērtēšanā. Vērtēšana: praktisko darbu protokolu aizstāvēšana semestra beigās.
• Kompetence jautājumos par orgānu darbības pamatmehānismiem, par to, kā darbojas sensorā sistēma un kā viss iepriekš minētais ietekmē dzīvnieka izturēšanos un produktivitāti kopumā. Vērtēšana: patstāvīgais darbs un tā prezentācija.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievads fizioloģijā. Vēsture. Dzīvnieku izmantošana pētījumos. Dzīvs, vesels organisms.
2. Iekšējās vides nemainība – homeostāze.
3. Iedalījums: šūnas, audi, orgāni. Bioloģisko membrānu nozīme.
4. Uzbudināmo audu fizioloģija. Muskuļu darbības principi.
5. Nervu un smadzeņu darbības pamatprincipi.
6. Regulācijas mehānismi organismā, veidi, darbības pamatprincipi. Apkārtējās vides ietekmējošie faktori un organisma atbildes reakcija.
7. Asinis, to sastāvs un funkcijas. Vakcinācijas pamatprincipi. Asins grupas.
8. Asinsrites fizioloģijas pamati.
9. Elpošanas fizioloģijas pamati.
10. Gremošanas fizioloģijas pamati dažādu sugu dzīvniekiem.
11. Izvadprocesi organismā un tos ietekmējošie faktori.
12. Vielmaiņas pamatprincipi. Fizioloģisko faktoru iespaids uz vielmaiņas intensitāti.
13. Ārējo sensoru sistēmu fizioloģija.
14. Iekšējo sensoru sistēmu fizioloģija.
15. Dzīvnieku uzvedību ietekmējošie faktori (stress, meklēšanās, fiziskā slodze u.c.).

16. Dzīvnieku uzvedības modeļi, tipi. Dzīvnieku uzvedības valoda.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lai saņemtu kredītpunktu, jābūt:
1. Apmeklētas vismaz 85% lekcijas. Tas nozīmē, ka kavēts var būt ne vairāk kā 3 lekcijas.
2. Jāpiedalās grupu darbā un laboratorijas darbos, ko apliecina ar aizpildītiem un aizstāvētiem darbu protokoliem. Visas kavētās nodarbības jāatstrādā.
3. Sekmīgi nokārtotas 5 ieskaites. Semestra beigās tiek aprēķināta ieskaišu vidējā atzīme.
Ja semestrim noslēdzoties ir izpildīti visi trīs iepriekš minētie noteikumi, “ieskaiti ar atzīmi” students saņem automātiski. Šīs ieskaites gala atzīme tiek aprēķināta kā vidējā piecu kontroldarbu atzīme.
Ja students nav izpildījis kādu no trim noteikumiem, automātiska “ieskaite ar atzīmi” saņemšana nav iespējama.
Pēc parādu atstrādāšanas un nokārtošanas, studentam sekmīgi jānokārto t.s. Noslēguma ieskaite, kurā ir apkopotas visas studiju kursā apskatītās tēmas. Saņemot pozitīvu novērtējumu , noslēguma ieskaites atzīme ir “Ieskaites ar atzīmi” vērtējums.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

LLU bibliotēkā un VMF informācijas centrā students iepazīstas ar speciālo literatūru. Pēc norādītajiem literatūras avotiem un izdales materiāliem students patstāvīgi apgūst atsevišķas studiju priekšmeta nodaļas: Audu un šūnu veidi, to funkcijas; Dzīvnieku uzvedības modeļi; Apkārtējās vides ietekme dzīvnieku uzvedību un veselības stāvokli. Vienu no tēmām students aizstāv, prezentējot grupas biedriem un docētajiem.
Students patstāvīgi apstrādā laboratorijas darbu rezultātus, noformē protokolus (aizstāvēšana semestra beigās), gatavojas ieskaitēm.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaites ir paredzētas gan kā testi, gan kā rakstiski kontroldarbi, tāpēc pirms katras ieskaites studenti tiek informēti par sekmīga vērtējuma saņemšanas prasībām.

Obligātā literatūra

1. VALTNERIS A. Cilvēka fizioloģija. Rokasgrāmata. Otrais izdevums. Rīga, Zvaigzne ABC, 2009., 252 lpp..
2. GARANČS A. Cilvēka un dzīvnieku fizioloģija jautājumos un atbildēs. Rīga, 2006., 340 lpp.
3. CUNNINGHAM J. (ed) Textbook of veterinary physiology. USA, Philadelphia: W.B.Saunders company, 2006., pp. 621.
4. WILLIAM O.REECE (ed) Duke’s Physiology of Domestic Animals, USA, Wiley Blackwol, 2015,
pp 760.

Papildliteratūra

1. MELFI V., Hosey G., Pankhurst S. Zoo Animals: Behaviour, Management and Welfare. ISBN-13: 9780199233069, ISBN-10: 0199233063; Oxford University Press. 2009, pp. 661.
2. DENBOW M. D., Akers R. M. Anatomy and Physiology of Domestic Animals illustrated edition. ISBN-13: 9780813803296, ISBN-10: 0813803292; Iowa State University Press, 2009, pp. 654.
3. СМИРНОВ В.М., Будылина С.М. Физиология сенсорных систем и высшая нервная деятельность. Москва. 2004. - 303 стр.
4. LEJNIECE S. Klīniskā hematoloģija.- Rīga, Nacionālais apgāds, 2005.- 324 lpp.
5. DANILĀNS A. Gastroenteroloģija.- Rīga, Nacionālais apgāds, 2005.- 126 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

“Agro Tops”, „Latvijas Lopkopis”, “Lauku avīze”

Piezīmes

Kurss iekļauts LF studiju programmas "Lauksaimniecība" obligātajā daļā,
pamatstudiju kurss akadēmiskā bakalaura studiju programmas “Ilgtspējīga lauksaimniecība” 1. kursa 2. semestrī pilna un nepilna laika studijās obligātajā daļā.