Kursa kods Vete2009

Kredītpunkti 4.50

Bakterioloģija, mikoloģija, virusoloģija I

Zinātnes nozareVeterinārmedicīna zinātne

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits30

Laboratorijas darbu stundu skaits30

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits60

Kursa apstiprinājuma datums07.04.2021

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas un vides higiēnas institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Anda Valdovska

Dr. med. vet.

author doc.

Daiga Gāliņa

Ph.D.

Priekšzināšanas

Vete4035, Citoloģija, histoloģija, embrioloģija I

Kursa anotācija

Studiju kursa apgūšanas laikā studenti iepazīstas ar dažādu sugu dzīvnieku infekcijas slimību ierosinātāju - mikroorganismu strukturālo uzbūvi, morfoloģiskajām, bioķīmiskajām, bioloģiskajām īpašībām, vairošanos, sistemātiku un to saistību dažādos aprites procesos dabā. Studenti apgūst baktēriju noteikšanas vispārējās laboratoriskās metodes.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pārzina dažādu dzīvnieku infekcijas slimību ierosinātāju morfoloģiju, bioķīmiskās īpašības, augšanu un vispārējo bakterioloģisko diagnostiku. 3 teorētiskie kontroldarbi.
Prot patstāvīgi diagnosticēt nosacīti patogēnos infekcijas slimību ierosinātājus laboratoriski, analizējot un interpretējot iegūtos rezultātus. Praktiskie darbi.
Spēj izvērtēt mācību procesā veiktā izmeklējuma rezultātus un sniegt skaidrojumu par rīcību konkrētajā situācijā. 3 praktiskie kontroldarbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievads. Mikrobioloģijas vēsture. Baktēriju klasifikācija un nomenklatūra. Lekcija 2 h; / Mikrobioloģijas nodarbību norises plāns. Darba drošības noteikumi mikrobioloģijas laboratorijā. Mikroskops un mikroskopija. Prakt. d. 2 h;
2. Baktēriju formas un izmēri, baktēriju šūnas uzbūve Lekcija 2 h / Uztriepju pagatavošana un to vienkāršā krāsošana; Prakt.d. 2 h;
3. Baktēriju metabolisms un vairošanās. Lekcija 2 h / Grama krāsošanas metode.; Prakt. d. 2 h;
4. Baktēriju kultivēšana. Lekcija 2 h / Baktēriju kustību noteikšana. Prakt. d. 2 h.
5. 1.KONTROLDRABS. Izmeklējamais materiāls. Lekcija 2 h / Skābju izturīgo baktēriju, kapsulu un sporu krāsošana. Prakt. d. 2 h;
6. Bakterioloģiskā materiāla izmeklēšana. Lekcija 2 h / Baktēriju primārā izolēšana no izmeklējamā materiāla. Pavadraksts. Prakt.d. 2 h;
7. Fizikālo faktoru ietekme uz baktēriju augšanu. Lekcija 2 h / Baktēriju tīrkultūras izdalīšana. Prakt.d. 2 h;
8. Ķīmisko faktoru ietekme uz baktēriju augšanu. Lekcija 2 h / Sterilizācija un dezinfekcija. Prakt.d. 2 h;
9. Kompleksie bioķīmiskie testi un to vērtēšana. Lekcija 2 h / Prakt.d. 2 h;
10. 2. KONTROLDARS. Bioloģiskie mikroorganismu kontroles faktori. Lekcija 2 h / Baktēriju augšanas raksturs. Prakt.d. 2 h;
11. Baktēriju rezistence pret antibiotikām, to mehānismi. Lekcija 2 h / Antibiogramma. Prakt.d. 2 h
12. Baktēriju patogenitāte un virulence. Lekcija 2 h / Antibiogrammas iegūto rezultātu novērtēšana un interpretācija. Prakt.d. 2 h
13. Biomembrānas un dzīvnieku normālā mikrobiota. Lekcija 2h / Gaisa un vides mikrobiālā piesārņojuma noteikšana. Roku, mutes mikrofloras noteikšana. Prakt.d. 2h;
14. Parauga izmeklēšanas kopējā shēma. Lekcija 2h; Roku, mutes, gaisa un vides mikrofloras izmeklējumu rezultātu izvērtēšana. Prakt.d. 2h;
15. 3.KONTROLDARBS. Infekciozo aģentu pārnešanas faktori un biodrošība. Lekcija 2h; Prakt.d. 2h.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lekciju apmeklējums nav obligāts.
Nostrādāti vismaz 90% praktiskie darbi, nokārtoti un ieskaitīti 3 teorētiskie un 3 praktiskie kontroldarbi.
Kavēto praktisko darbu atstrādāšana institūtā divu nedēļu laikā, mācībspēka noteiktajā laikā. Ja divu nedēļu termiņš nav ievērots, tad students papildus gatavo arī mācībspēka noteiktu teorētisko materiālu par kavētās nodarbības tēmu.
Neieskaitīti kontroldarbi jāatbild līdz nākamā kontroldarba norisei.
Ja paredzētie kontroldarbi netiek nokārtoti līdz kursa noslēguma pārbaudījumam viena gada laikā, tad studiju kursa visi kontroldarbi ir jākārto atkārtoti.
Gala pārbaudījums – ieskaite bez atzīmes.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Literatūras, lekciju un praktisko darbu pierakstu studijas, praktisko darbu rezultātu izpēte

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studentu prasmes tiek vērtētas atbilstoši praktiskos darbos uzdoto uzdevumu noteiktajai kārtībai.
Studiju kursa kontroldarbi tiek vērtēti atbilstoši LLU Studiju nolikumā norādītājiem 10 ballu sistēmas skalas kritērijiem.
Lai iegūtu studiju kursa gala vērtējumu (ieskaiti) ar “ieskaitīts”, visiem kontroldarbiem ir jābūt novērtētiem ar sekmīgu atzīmi.

Obligātā literatūra

1. Songer J.G., Post K. W. Veterinary Microbiology: Bacterial and Fungal Agents of Animal Disease. Missouri: Elsevier Saunders, 2005. 448 p.
2. Harvey R.A., Champe P.C. Microbiology. 2nd ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2007. 438 p.
3. Clinical veterinary microbiology. B. Markey, F. Leonard, M. Archambault, A. Cullinane, D. Maguire. 2nd ed. USA: Mosby-Elsevier, 2013. 915 p.
4. Scott McVey D., Kennedy M., Chengappa M.M. Veterinary Microbiology. Oxford: Wiley-Blackwell, 2013. 648 p.
5. Veterinary microbiology and microbial diseases. P.J. Quinn, B.K. Markey, F.C. Leonard, P.E.S. Fitz, S. Fanning, P.J. Hartigan. Oxford: Wiley-Blackwell, 2011. 656 p.

Papildliteratūra

Leboffe M.J., Pierce B.E. A Photographic Atlas for the Microbiology laboratory. 4th ed. Morton Pub., 2011. 266 p.
Pieejams: http://www.uobabylon.edu.iq/eprints/publication_12_24710_198.pdf

Periodika un citi informācijas avoti

1. Videokasete “Baktēriju vairošanās”.

Piezīmes

Obligātais kurss VMF 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmai „Veterinārmedicīna” 3.semestrī