Kursa kods ValoP311

Kredītpunkti 2

Profesionālā svešvaloda viesmīlībā (angļu valoda)

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Kopējais stundu skaits kursā80

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums20.03.2019

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Baiba Pušinska

Mg. paed.

Kursa anotācija

Studiju kurss paredzēts zināšanu un prasmju apguvei, lai topošie speciālisti varētu sekmīgi veidot savu profesionālo karjeru ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbības nozarē, attīstot lietišķo saskarsmi ar ārvalstu klientiem, kolēģiem un sadarbības partneriem angļu valodā. Tiek akcentēta profesionālās leksikas apguve, kas saistīta ar uzņēmumu saimnieciskās darbības raksturojumu, starpkultūru komunikācijas īpatnību izzināšanu, citu valstu nacionālās virtuves iepazīšanu. Angļu valodas apguvē tiek izmantota satura un valodas integrētās apguves pieeja.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas un izpratne par nozares terminoloģiju. Studenti apguvuši terminus šādā jomās:
- viesnīcu, naktsmītņu veidi un to darbība; viesnīcas personāla pienākumi viesmīlības jomā, profesionālās karjeras veidošana (Kontroldarbs Nr. 1);
- ēdināšanas uzņēmumu un restorānu darbība; Michelin restorāni, ēdienu un dzērienu serviss; pasaules populārākie vīni un sieri (Kontroldarbs Nr. 2).
Zināšanas par zinātniskās valodas stila lietojumu.
- Sagatavots ziņojums par sava kursa projekta pētījuma veikšanu un rezultātiem.
Prasmes: studenti spēj formulēt jēdzienus, atlasīt profesionālo un zinātnisko informāciju, argumentēti diskutēt, kritiski izvērtēt un skaidrot procesus, pielietojot profesionālo terminoloģiju, komunikatīvās prasmes un zinātnisko valodu: rakstiski – esejā, lietišķās vēstulēs, mutiski ¬¬– diskusijās, veidojot dialogus, lomu spēlēs, prezentējot zinātnisko pētījumu, piedaloties diskusijā.
Kompetence: studentiem ir pilnveidota speciālā lietojuma un profesionālās angļu valodas kompetence, lai radoši lietotu angļu valodu mutvārdu un rakstveida komunikācijā starptautiskā vidē, studentu mobilitātē, profesionālā un zinātniskā darbībā.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Mācības Latvijas Lauksaimniecības Universitātē. Pārtikas tehnoloģijas fakultāte. Ievads specialitātē, profesionālā angļu valoda.2h
2. Viesnīcu un naktsmītņu veidi, raksturojums. Viesu uzņemšana un apkalpošana viesnīcā. 2h
3. Viesnīcu pakalpojumi, to raksturojums, pakalpojumu sniegšana.2h
4. Viesnīcu klasifikācija un apraksti; viesnīcas personāls un pienākumi.2h
5. Nodarbinātība viesmīlības jomā. Motivācijas vēstule, CV, profesionālais Linkedin profils, klientu apmierinātības noskaidrošana.2h
6. Ēdināšanas uzņēmumu raksturojums un darbība. (Kontroldarbs Nr. 1).2h
7. Ēdienkartes veidošana, kārtība, saturs. Pārtikas produktu / ēdienu veidi un to raksturojums.2h
8. Restorānu klasifikācija un Michelin zvaigznes. 2h
9. Restorānu aprīkojums un ierīces; trauki un galda piederumi.2h
10. Darba drošība, pārtikas drošība, klienta drošība.2h
11. Ēdināšanas biznesa uzsākšana. Personāls un vadības funkcijas.2h
12. Viesu apkalpošana, problēmu risināšana. Bāra darbība. Ēdienu, dzērienu pasniegšana.2h
13. Populārākie pasaules vīni, vīnogu šķirnes. Vīnu pasniegšana. Zināmākie pasaules sieri, gatavošana.2h
14. Eiropas un pasaules virtuve.2h
15. Starpkultūru komunikācijas aspekti viesmīlībā. (Kontroldarbs Nr. 2).2h
16. Studentu patstāvīgo projekta darbu prezentācijas.2h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Vērtējums: Ieskaite ar atzīmi. To veido kumulatīvais vērtējums.
Sekmīgi uzrakstīti 2 pārbaudes darbi, izstrādāti semestra individuālie darbi (mājas lasīšana ~5 000 rakstzīmes, prezentācija), iesniegti mājas darbi. 80% apmeklēto nodarbību skaits.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Izstrādāts individuālais darbs:
1. patstāvīgi izvēlēts teksts profesionālās jomas kontekstā (apjoms – 5 000 rakstu zīmes);
2. sagatavota PPoint prezentācija un sniegta 7 – 10 minūšu gara prezentācija par izvēlēto tēmu;
3. iesniegts glosārijs (terminu vārdnīca) ar 30 profesionālās jomas terminu tulkojumu un 20 terminu skaidrojumu.
4. Studenti spēj izklāstīt izlasīto informāciju, sastādīt ziņojumu, salīdzināt situācijas, formulēt domas, loģiski secināt un atbildēt uz jautājumiem par izlasīto materiālu, piedalīties zinātniskā diskusijā par pētniecisko darbu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kumulējošais vērtējums ieskaitē veidojas no: pārbaudes darbi (40%) + individuālie darbi (20%) + mājas lasīšana (40%).
Students sekmīgu atzīmi par kontroldarbu var iegūt ja vismaz 70% atbilžu ir pareizas. Mājas darbiem ir jābūt ieskaitītiem.

Obligātā literatūra

1. Stott T., Revell R. Highly Recommended 1. Oxford: Oxford University Press, 2014. 111 p. ISBN 978-019-4574655
2.Stott T., Pohl A. Highly Recommended 2. Oxford: Oxford University Press, 2014. 111 p. ISBN 978-019-457463 -1
2.Evans V., Dooley J., Garza V. Hotels & Catering. Express Publishing, 2018. 130 p. ISBN 978-0-85777-608-2
3.Walker R., Harding K. Tourism 1. Oxford: Oxford University Press, 2009. 143 p. ISBN 978-019-455103 -8. 4.Walker R., Harding K. Tourism 2. Oxford: Oxford: University Press, 2009. 143 p. ISBN 978-019-455103 -8.

Papildliteratūra

1.Gairns R., Redman S. Oxford Word Skills. Intermediate. Oxford: Oxford University Press, 2012. 254 p. ISBN 978 -019-462004 8.
2.Pētersons R., Plinta R. Angļu – latviešu tūrisma terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga: Apgāds “Daugava”, 2002. 300 lpp. ISBN 9984-741-02-08.
3.Tūrisma un viesmīlības terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga: LR Ekonomikas ministrija, 2008. 460 lpp. ISBN 978-9984-9370-8-3.

Periodika un citi informācijas avoti

1.Pasaules tūrisma organizācija [tiešsaiste] [skatīts 1.06.2020.] Pieejams: https://www.unwto.org/
2.Tūrisma informācija [tiešsaiste] [skatīts 1.06.2020.] Pieejams: https://www.tripadvisor.com/ ; http://www.elitetravelandtours.com/ ,
3.Viesnīcu rezervēšana [tiešsaiste] [skatīts 1.06.2020.] Pieejams: https://www.booking.com/
4. Restorānu un viesmīlības jomas apskate, kritika, analīze. Michelin zvaigžņu restorāni, to vēsture un attīstība. [tiešsaiste] [skatīts 1.06.2020.] Pieejams: https://www.andyhayler.com/

Piezīmes

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība studijas