Kursa kods ValoP310

Kredītpunkti 3

Profesionālā svešvaloda viesmīlībā (vācu valoda)

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Kopējais stundu skaits kursā81

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums20.03.2019

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Oksana Mališeva

Mg. philol.

Kursa anotācija

Studiju kurss paredzēts zināšanu un prasmju apguvei, lai topošie speciālisti varētu sekmīgi veidot savu profesionālo karjeru ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbības nozarē, attīstot lietišķo saskarsmi ar ārvalstu klientiem, kolēģiem un sadarbības partneriem vācu valodā. Tiek akcentēta profesionālās leksikas apguve, kas saistīta ar uzņēmumu saimnieciskās darbības raksturojumu, starpkultūru komunikācijas īpatnību izzināšanu, citu valstu nacionālās virtuves iepazīšanu. Vācu valodas apguvē tiek izmantota satura un valodas integrētās apguves pieeja.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par vācu valodas lietojumu profesionālajā jomā A2-B2 līmenī. Tūrisma, ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbības terminoloģija, kas saistīta ar šīs nozares uzņēmumu saimniecisko darbību, klientu vajadzību izpēti un analīzi, starpkultūru komunikāciju. Prasmes - iegūtās zināšanas studenti prot izmantot profesionālajā darbībā ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbības nozarē. Komunikatīvās prasmes, kas ietver lasīšanu, runāšanu, klausīšanos un rakstīšanu, prot izmantot, piedaloties diskusijās, veidojot dialogus, veicot grupu darbu, uzstājoties ar prezentācijām. Prot izmantot dažādus izteicienus, uzņemot klientus, sniedzot viņiem precīzu informāciju par uzņēmuma pakalpojumiem, noskaidrojot klientu vajadzības, iesakot pakalpojumus, risinot problēmsituācijas. Kompetence - pilnveidota profesionālās svešvalodas komunikatīvā kompetence, sociālā un starpkultūru kompetence. Profesionālajā vidē mutvārdu un rakstveida lietišķo komunikāciju spēj veidot patstāvīgi un mērķtiecīgi. Vērtēšana – terminoloģijas pārbaudes darbi; rakstveida - kopsavilkumi, vēstules; mutiski – dialogi, lomu spēles, runāt prasmes pilnveide nodarbībās; prezentācija; mājas lasīšanas analīze. Vērtēšana pēc 10 ballu skalas.

Kursa saturs(kalendārs)

1.Viesnīca. Tūristu uzņemšana viesnīcā.
2. Viesnīcu pakalpojumi.
3. Viesnīcu klasifikācija.
4. Dažādu veidlapu aizpildīšana.
5. Pārtikas produktu nosaukumi.
6. Ēdienkartes, ēdienkartes veidi.
7. Ēdienkartes veidošana.
8. Restorānu klasifikācija.
9. Restorānu aprīkojums un ierīces.
10. Ēdināšanas biznesa uzsākšana.
11. Galda apkalpošana.
12. Tūrisma veidi.
13. Ceļojumu leksika.
14. Vācijas, Austrijas, Šveices virtuves.
15. Pasaules virtuves.
16. Studentu patstāvīgi izstrādāto darbu prezentācijas.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Vērtējums: Ieskaite ar atzīmi. To veido kumulatīvais vērtējums.
Sekmīgi uzrakstīti 2 pārbaudes darbi, izstrādāti semestra individuālie darbi (mājas lasīšana ~5 000 rakstzīmes, prezentācija), iesniegti mājas darbi. 80% apmeklēto nodarbību skaits.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. 2 pārbaudes darbi par terminoloģiju.
2. Izstrādāts individuālais darbs. Patstāvīgi izvēlēts profesionālais teksts – 5 000 rakstu zīmes. Rakstveidā sagatavots kopsavilkums, 10 terminu tulkojums, 10 terminu skaidrojums; mutiski atsevišķu teksta daļu tulkojums, ~ 4-5 minūšu gara prezentācija.
Pāru un grupu darba prezentācija saistībā ar nodarbības tēmu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kumulējošais vērtējums ieskaitē veidojas no: pārbaudes darbi (40%) + individuālie darbi (20%) + mājas lasīšana (40%).
Students sekmīgu atzīmi par kontroldarbu var iegūt ja vismaz 70% atbilžu ir pareizas. Mājas darbiem ir jābūt ieskaitītiem.

Piezīmes

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība