Kursa kods ValoP305

Kredītpunkti 2

Profesionālā vācu valoda I

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Zinātnes apakšnozareLietišķā valodniecība

Kopējais stundu skaits kursā80

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums11.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātāji

author vieslekt.

Oksana Mališeva

Mg. philol.

author

Diana Svika

Mg. paed.

Kursa anotācija

Studiju kursā paredzēta studējošo svešvalodas (vācu) zināšanu un prasmju pilnveide, akcentējot ar ainavu arhitektūras un plānošanas saistītu terminoloģiju, kas nepieciešama profesionālās un zinātniskās literatūras lasīšanai, uztverei, interpretēšanai un izvērtēšanai, procesu un parādību skaidrošanai un salīdzināšanai, informācijas izklāstīšanai, argumentētai diskusijai starptautiskā, profesionālā un akadēmiskā vidē, kā arī saziņai ar ārvalstu studentiem, speciālistiem un docētājiem. Valodas prasmju līmenim jāatbilst vismaz B2 līmenim saskaņā ar Eiropas kopējām pamatnostādnēm valodu apguvē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas un izpratne par nozares terminoloģiju.
Studenti apguvuši terminus šādās jomās: universitātes izglītība, ainavu arhitekta profesijas aspekti, ainavas jēdziens, ainavas uztvere un tās veidotājelementi, ainava un dārzu māksla senajā Ēģiptē un Grieķijā; ainavas identitātes saglabāšana (Kontroldarbs Nr.1); ainavu plānošanas pamatprincipi (līdzsvars, harmonija, proporcija, u.c.), dārzi, parki – to funkcijas; apstādījumi tajos; baroka un renesanses dārzi (Kontroldarbs Nr.2).
Prasmes: studenti prot formulēt jēdzienus, atlasīt profesionālo un zinātnisko informāciju, argumentēti diskutēt, kritiski izvērtēt un skaidrot procesus un parādības, pielietojot profesionālo terminoloģiju, komunikatīvās prasmes un zinātnisko valodu: rakstiski – lietišķā sarakstē, eseju un kopsavilkumu rakstīšanā; mutiski: diskusijās, veidojot dialogus, lomu spēlēs, uzstājoties ar prezentācijām.
Kompetence: studentiem ir pilnveidota speciālā lietojuma un zinātniskās vācu valodas kompetence, lai radoši lietotu vācu valodu mutvārdu un rakstveida komunikācijā starptautiskā vidē studentu mobilitātē, profesionālā un zinātniskā darbībā.

Kursa saturs(kalendārs)

1. I. Ievads profesionālajā vācu valodā.2h
2. Ainavu arhitektūrā un plānošanā izmantojamās vārdnīcas un glosāriji.2h
3. LLU. Studijas Vides un būvzinātņu fakultātē. 2h
4. Ainavu arhitekta profesija un darba lauks šajā profesijā. 2h
5. Ainavas koncepcija. Ainavas uztvere. Ainavas veidi un tās veidotājelementi.2h
6. Ainavas identitātes saglabāšana. Latvijas ainava. Kopsavilkums. 2h
7. Ieskats senās Ēģiptes un Grieķijas arhitektūrā, ainavu un dārzu mākslā. 3h
8. Kontroldarbs Nr 1. Terminoloģija.1h
9. Pasaulslaveni ainavu arhitekti un viņu projekti. 2h
10. Ainavu plānošanas pamatprincipi. 2h
11. Harmonijas, proporcijas, simetrijas un asimetrijas panāķšana ainavas plānošnā. Krāsu aplis. 2h
12. Parki un to funkcijas. Augu izvēlēšanās dārzu un parku apstādījumiem. 2h
13. Baroka un renesanses dārzi un parki. A.le Notrs - viņa ieguldījums baroka parku veidošanā. 2h
14. Dekoratīvie elementi parkos and dārzos. Topiāriju māksla. 2h
15. Kontroldarbs Nr.2. 1h
16. Seminārs: patstāvīgā darba prezentēšana par izciliem ainavu arhitektiem un viņu projektiem. Diskusijas. 3h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Vērtējums: Ieskaite. To veido kumulatīvais vērtējums
Sekmīgi uzrakstīti 2 pārbaudes darbi, sastādīta semestra laikā apgūto tekstu terminu vārdnīca;
savlaicīgi iesniegti un ieskaitīti mājas darbi,
izstrādāti semestra individuālie darbi (profesionālās literatūras lasīšana, prezentācija par izvēlēto tēmu, terminu vārdnīca). Kontroldarbiem un mājas darbiem jābūt ieskaitītiem. Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20%.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Izstrādāts individuālais darbs:
1. patstāvīgi izvēlēts teksts profesionālās jomas kontekstā (apjoms – 10 000 rakstu zīmes);
2. sagatavota PPoint prezentācija un sniegta 8- – 10 minūšu gara prezentācija par izvēlēto tekstu;
3. iesniegts glosārijs (terminu vārdnīca) ar 30 profesionālās jomas terminu tulkojumu un 20 terminu skaidrojumu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kumulatīvais vērtējums ieskaitē veidojas no atsevišķiem vērtējumiem kontroldarbos, nodarbībās un semestra individuālā darba vērtējuma.
Students sekmīgu atzīmi par kontroldarbu var iegūt, ja vismaz 70% atbilžu ir pareizas. Mājas darbiem jābūt ieskaitītiem

Pamatliteratūra

1. Wilk S. Zeichenlehre für Landschaftsarchitekten. Handbuch und Planungshilfe. 1. Aufl. Verlag DOM publishers, 2015. 356 S. ISBN:978-3-86922-258-5.
2. Feldhoff St. Deutschlands letzte Paradiese: das Handbuch aller deutschen Natur- und Nationalparks. München: Bruckmann Verlag, 2014. 496 S. ISBN:978-3-7654-6771-4.
3. Gander M.Aussenraum Qualitäten – Aussenraum Realitäten. Gestaltungsprinzipien für Planung und Architektur. 1. Aufl. Vdf Hochschulverlag, 2015. 120 ISBN:978-3-7281-3669-5
4. Ruby S. Barockgarten Groβsedlitz. 1. Aufl. Verlag Edition Leipzig, 2013. 48 S. ISBN:978-3-361-00689-8.

Papildliteratūra

1. Borstell U., Hasselhorst Chr. Attraktive Terrassen und Sitzplätze. 100 Ideen für grüne Wohlfühlorte. 1. Aufl. Verlag DVA, 2015. 160 S. ISBN:978-3-421-03944-6.
2. Mertens E. Landschaftsarchitektur visualisieren. Funktionen, Konzepte, Strategien. 1. Aufl. Verlag Birkhäuser GmbH, 2009. 191 S. ISBN-10:3-7643-8788-2.
3. Rudolph A. Moderne Architektur. Entdeckungen an der Ostseeküste. 1. Aufl. Hinstorff Verlag, 2015. 224 S. ISBN: 978-3-356-01980-3.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Anthos [tiešsaiste] [skatīts 10.03.2021.]. Pieejams: http://www.anthos.ch
2. BOKU [tiešsaiste] [skatīts 10.03.2021]. Pieejams: http://www.boku.ac.at
3. RAUM [tiešsaiste] [skatīts 10.03.2021.]. Pieejams: http://www.oir.at/de/raum

Piezīmes

Kurss iekļauts VBF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Ainavu arhitektūra un plānošana ” obligātajā daļā.