Kursa kods ValoP304

Kredītpunkti 3

Profesionālā angļu valoda II

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Zinātnes apakšnozareLietišķā valodniecība

Kopējais stundu skaits kursā81

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums11.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātājs

author

Diana Svika

Mg. paed.

Priekšzināšanas

ValoP303, Profesionālā angļu valoda I

Kursa anotācija

Studiju kursā paredzēta studējošo svešvalodas (angļu) zināšanu un prasmju pilnveide, akcentējot ar ainavu arhitektūras un plānošanas specialitātes saistītu terminoloģiju, kas nepieciešama profesionālās un zinātniskās literatūras lasīšanai, uztverei, interpretēšanai un izvērtēšanai, procesu un parādību skaidrošanai un salīdzināšanai, informācijas izklāstīšanai, argumentētai diskusijai starptautiskā profesionālā un akadēmiskā vidē, kā arī saziņai ar ārvalstu studentiem, speciālistiem un docētājiem. Valodas prasmju līmenim jāatbilst vismaz B2 līmenim saskaņā ar Eiropas kopējām pamatnostādnēm valodu apguvē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas un izpratne par nozares terminoloģiju.
Studenti apguvuši terminus šādās jomās:
ilgtspējīga ainava, klimata izmaiņu ietekme uz vidi, augsne, tās loma ainavu veidošanā, ainavas degradācijas novēršana, likumdošana ainavu saglabāšanā un apsaimniekošanā (Kontroldarbs Nr.1);
terases, jumta dārzi, akmens dārzi, Anglijas un Japānas dārzi un parki, Rīgas un Latvijas muižu dārzi un parki (Kontroldarbs Nr.2);
bērnu rotaļu laukumi, memoriālie parki, kapsētas, inovatīvi ainavas plānošanas projekti (Kontroldarbs Nr.3),
Prasmes: Studenti prot formulēt jēdzienus, atlasīt profesionālo un zinātnisko informāciju, argumentēti diskutēt, kritiski izvērtēt un skaidrot procesus un parādības, pielietojot profesionālo terminoloģiju, komunikatīvās prasmes un zinātnisko valodu: rakstiski -lietišķajā sarakstē, esejās, kopsavilkumos; mutiski: diskusijās, veidojot dialogus, lomu spēlēs, uzstājoties ar prezentācijām.
Kompetence: studentiem ir pilnveidota speciālā lietojuma un zinātniskās angļu valodas kompetence, lai radoši lietotu angļu valodu mutvārdu un rakstveida komunikācijā starptautiskā vidē studentu mobilitātē, profesionālā un zinātniskā darbībā.
Vērtēšana pēc 10 ballu skalas.

Kursa saturs(kalendārs)

Ilgtspējīga ainava. Klimata izmaiņas ietekme uz vidi. 2h
2. Augsne, tās loma ainavas veidošanā. Degradētas ainavas un to revitalizācija 4h
3. Likumdošana ainavu aizsardzībā un apsaimniekošanā. 2h
4. 1. kontroldarbs (terminoloģija). 1h
5. Reljefa veidotāji. Terases. Jumta dārzi un akmeņdārzi. 2h
6. Dārzu un parku mākslas tradīcijas Anglijā. Japāņu dārzi. 2h
7. Rīgas dārzu un parku vēsture. Apstādījumos izmantotie augi. 2h
8. G.Kufalta un A. Zeidaka ieguldījums Rīgas parku veidošanā. 2h
9. Latvijas muižu dārzi un parki. 2h
10. 2. kontroldarbs (terminoloģija). 1h
11. Bērnu rotaļlaukumu plānošana. Drošības prasību ievērošana, projektējot rotaļlaukumus. 2h
12. Memoriālie parki. Kapsētas. 2h
13. Inovatīvi pilsētainavas projekti. Vertikālā ainavu plānošana. Ekoloģiskā arhitektūra. 2h
14. Latvijas ainavu arhitektu inovatīvi projekti. 2h
15. 3.kontroldarbs (terminoloģija). 1h
16. Seminārs:patstāvīgā darba -prezentāciju sniegšana par izvēlētu tematu specialitātē. Diskusija. 3h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Vērtējums: Eksāmens.
Eksāmena uzdevumu veido:
terminu tests,
patstāvīgā darba prezentācija.
Students var kārtot eksāmenu, ja ir:
sekmīgi uzrakstīti 3 pārbaudes darbi; sastādīta semestra laikā apgūto tekstu terminu vārdnīca, savlaicīgi iesniegti un ieskaitīti mājas darbi, izstrādāti semestra patstāvīgie darbi (profesionālās literatūras lasīšana, sagatavota PPoint prezentācija par izvēlēto tēmu, terminu vārdnīca). Kontroldarbiem un mājas darbiem jābūt ieskaitītiem. Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20%.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Izstrādāts patstāvīgais darbs:
1. patstāvīgi izvēlēts teksts profesionālās jomas kontekstā (apjoms – 20 000 rakstu zīmes);
2. sagatavota PPoint prezentācija un sniegta 8 – 10 minūšu gara prezentācija par izvēlēto tekstu;
3. iesniegts glosārijs (terminu vārdnīca) ar 30 profesionālās jomas terminu tulkojumu un 20 terminu definīcijām/skaidrojumiem.
4. Studenti spēj izklāstīt izlasīto informāciju, sastādīt kopsavilkumu, salīdzināt situācijas, formulēt domas, loģiski secināt un atbildēt uz jautājumiem par izlasīto materiālu, kā arī mutvārdos tulkot izvēlētā teksta fragmentus

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kumulatīvais studiju kursa vērtējums ir atkarīgs no eksāmena vērtējuma. Eksāmena atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no eksāmena uzdevumiem un abos semestros veiktā darba vērtējumiem.
Students sekmīgu atzīmi eksāmenā var iegūt, ja terminu testā vismaz 70% atbilžu ir pareizas.

Obligātā literatūra

1. Evans V., Dooley J., Blum E. Career Paths Environment Science. Express Publishing. 2016, 42 p..ISBN 978-1- 78098-669-2
2. Designing our Future: Sustainable Landscapes [tiešsaiste] [skatīts 10.03.2021]. Pieejams: https://www.asla.org/sustainablelandscapes/videos.html
3. Thompson J.W, Sorvig K. Sustainable Landscape Construction. A Guide to Green Building Outdoors. Washington DC: Island Press, 2008. 155 p. ISBN: 978-59726-1425l

Papildliteratūra

1. European Landscape Convention [tiešsaiste] [skatīts 10.03.2021]. Pieejams: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/236096/8413.pdf
2. An exciting journey around palace and manor parks. Zemgale, Northern Lithuania. Zemgale planning region, 2019, 55p., ISBN 978-9934-8887-4-8

3. Preserving Heritage Landscapes [tiešsaiste] (skatīts 10.03.2021) Pieejams:
https://www.youtube.com/watch?v=hXea5kgdQi4
4. Building a Park out of Waste [tiešsaiste] (skatīts 10.03.2021) Pieejams:

Periodika un citi informācijas avoti

1. Underwood S., Dooley J. Career Paths: Landscaping.Express Publishing, 2017, 39 p. ISBN: 978-1-4715-6057-6
2. Landscape Research Journal [tiešsaiste] [skatīts 10.03.2021]. Pieejams: http://www.landscaperesearch.org/ ISSN: 0142-6397 Landscape Research. Published by Taylor and Francis Group. ISSN (printed): 0142-6397. ISSN (electronic): 1469-9710. Pieejams: http://www.tandfonline.com/toc/clar20/current

Piezīmes

Kurss iekļauts VBF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Ainavu arhitektūra un plānošana ” obligātajā daļā.