Kursa kods ValoP303

Kredītpunkti 3

Profesionālā angļu valoda I

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Zinātnes apakšnozareLietišķā valodniecība

Kopējais stundu skaits kursā81

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums11.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātājs

author

Diana Svika

Mg. paed.

Kursa anotācija

Studiju kursā paredzēta studējošo svešvalodas (angļu) zināšanu un prasmju pilnveide, akcentējot ar ainavu arhitektūras un plānošanas saistītu terminoloģiju, kas nepieciešama profesionālās un zinātniskās literatūras lasīšanai, uztverei, interpretēšanai un izvērtēšanai, procesu un parādību skaidrošanai un salīdzināšanai, informācijas izklāstīšanai, argumentētai diskusijai starptautiskā, profesionālā un akadēmiskā vidē, kā arī saziņai ar ārvalstu studentiem, speciālistiem un docētājiem. Valodas prasmju līmenim jāatbilst vismaz B2 līmenim saskaņā ar Eiropas kopējām pamatnostādnēm valodu apguvē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas un izpratne par nozares terminoloģiju.
Studenti apguvuši terminus šādās jomās: universitātes izglītība, ainavu arhitekta profesijas aspekti, ainavas jēdziens, ainavas uztvere un tās veidotājelementi, ainava un dārzu māksla senajā Ēģiptē un Grieķijā; ainavas identitātes saglabāšana (Kontroldarbs Nr.1); ainavu plānošanas pamatprincipi (līdzsvars, harmonija, proporcija, u.c.), dārzi, parki – to funkcijas; apstādījumi tajos; baroka un renesanses dārzi (Kontroldarbs Nr.2).
Prasmes: studenti prot formulēt jēdzienus, atlasīt profesionālo un zinātnisko informāciju, argumentēti diskutēt, kritiski izvērtēt un skaidrot procesus un parādības, pielietojot profesionālo terminoloģiju, komunikatīvās prasmes un zinātnisko valodu: rakstiski – lietišķā sarakstē, eseju un kopsavilkumu rakstīšanā; mutiski: diskusijās, veidojot dialogus, lomu spēlēs, uzstājoties ar prezentācijām.
Kompetence: studentiem ir pilnveidota speciālā lietojuma un zinātniskās angļu valodas kompetence, lai radoši lietotu angļu valodu mutvārdu un rakstveida komunikācijā starptautiskā vidē studentu mobilitātē, profesionālā un zinātniskā darbībā.

Kursa saturs(kalendārs)

I. Ievads profesionālajā angļu valodā.2h
2. Ainavu arhitektūrā un plānošanā izmantojamās vārdnīcas un glosāriji.2h
3. LLU. Studijas Vides un būvzinātņu fakultātē. 2h
4. Ainavu arhitekta profesija un darba lauks šajā profesijā. 2h
5. Ainavas koncepcija. Ainavas uztvere. Ainavas veidi un tās veidotājelementi.2h
6. Ainavas identitātes saglabāšana. Latvijas ainava. Kopsavilkums. 2h
7. Ieskats senās Ēģiptes un Grieķijas arhitektūrā, ainavu un dārzu mākslā. 3h
8. Kontroldarbs Nr 1. Terminoloģija.1h
9. Pasaulslaveni ainavu arhitekti un viņu projekti. 2h
10. Ainavu plānošanas pamatprincipi. 2h
11. Harmonijas, proporcijas, simetrijas un asimetrijas panāķšana ainavas plānošnā. Krāsu aplis. 2h
12. Parki un to funkcijas. Augu izvēlēšanās dārzu un parku apstādījumiem. 2h
13. Baroka un renesanses dārzi un parki. A.le Notrs - viņa ieguldījums baroka parku veidošanā. 2h
14. Dekoratīvie elementi parkos and dārzos. Topiāriju māksla. 2h
15. Kontroldarbs Nr.2. 1h
16. Seminārs: patstāvīgā darba prezentēšana par izciliem ainavu arhitektiem un viņu projektiem. Diskusijas. 3h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Vērtējums: Ieskaite (Ieskaitīts/neieskaitīts). To veido kumulatīvais vērtējums.
Sekmīgi uzrakstīti 2 pārbaudes darbi, sastādīta semestra laikā apgūto tekstu terminu vārdnīca; savlaicīgi iesniegti un ieskaitīti mājas darbi,
izstrādāti semestra patstāvīgie darbi (profesionālās literatūras lasīšana, fragmenta tulkojums, kopsavilkums, prezentācija par izvēlēto tēmu, terminu vārdnīca). Kontroldarbiem un mājas darbiem jābūt ieskaitītiem. Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20%.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Izstrādāts patstāvīgais darbs:
1. patstāvīgi izvēlēts teksts profesionālās jomas kontekstā no starptautiskiem avotiem (apjoms – 10 000 rakstu zīmes);
2. sagatavota un sniegta 8-10 minūšu gara PPoint prezentācija par izvēlēto tekstu;
3. sastādīta ainavu arhitektūras un plānošanas terminu vārdnīca (glosārijs) ar 30 profesionālās jomas terminu tulkojumu un 20 terminu definīcijām/ skaidrojumiem;
4. studenti spēj izklāstīt izlasīto informāciju, sastādīt kopsavilkumu, salīdzināt situācijas, formulēt domas, loģiski secināt un atbildēt uz jautājumiem par izlasīto materiālu, kā arī mutvārdos tulkot izvēlētā teksta fragmentus.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kumulatīvais vērtējums ieskaitē veidojas no atsevišķiem vērtējumiem kontroldarbos, nodarbībās un semestra individuālā darba vērtējuma.
Students sekmīgu atzīmi par kontroldarbu var iegūt, ja vismaz 70% atbilžu ir pareizas. Mājas darbiem jābūt ieskaitītiem

Obligātā literatūra

1. Underwood S., Dooley J. Career Paths: Landscaping.Express Publishing, 2017, 39 p. ISBN: 978-1-4715-6057-6
2. Dines N.T., Brown K.D. Landscape Architect’s Portable Handbook. New York: Mc Graw Hill, 2001, 443 p.
3. Egyptian Gardens [tiešsaiste] (skatīts 10.03.2021). Pieejams:
http://www.gardenvisit.com/history_theory/garden_landscape_design_articles/west_asia/egyptian_gardens

Papildliteratūra

1. The Importance of Landscape Architecture [tiešsaiste] (skatīts 10.03.2021) Pieejams: http://www.gardenvisit.com/landscape_architecture
2. Artful Landscapes [tiešsaiste] (skatīts 10.03.2021). Pieejams:
http://www.thecoolist.com/landscape-architecture-designs-10-modern-masterpieces/
3. Garden Designer [tiešsaiste] (skatīts 10.03.2021). Pieejams:
http://www.gardendesigner.com

Periodika un citi informācijas avoti

1. Landscape architecture and art. Proceedings of the Latvia University of Agriculture. Vol.2., No.2., Jelgava, 2013, 91 p. ISSN 2255- 8632 print, ISSN 2255-8640 online
2. Landscape Architecture Magazine. ISSN: 0023-8031. [tiešsaiste] (skatīts 10.03.2021]. Pieejams: https://landscapearchitecturemagazine.org/category/asla/

Piezīmes

Kurss iekļauts VBF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Ainavu arhitektūra un plānošana ” obligātajā daļā.