Kursa kods ValoP300

Kredītpunkti 3

Profesionālā angļu valoda II

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Zinātnes apakšnozareLietišķā valodniecība

Kopējais stundu skaits kursā81

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums07.04.2020

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Inese Ozola

Dr. philol.

author lekt.

Aija Pētersone

Mg. paed.

Priekšzināšanas

ValoP299, Profesionālā angļu valoda I

Kursa anotācija

Studiju kursā paredzēta studējošo svešvalodas (angļu) zināšanu un prasmju pilnveide, akcentējot ar mežinženiera specialitātes un radniecīgo jomu (meža zinātnes un kokrūpniecības) saistītu terminoloģiju, kas nepieciešamas profesionālās un zinātniskās literatūras lasīšanai, uztverei, interpretēšanai un izvērtēšanai, procesu un parādību skaidrošanai un salīdzināšanai, informācijas izklāstīšanai, argumentētai diskusijai starptautiskā profesionālā un akadēmiskā vidē, kā arī saziņai ar ārvalstu studentiem, speciālistiem un docētājiem. Valodas prasmju līmenim jāatbilst vismaz B2 līmenim saskaņā ar Eiropas kopējām pamatnostādnēm valodu apguvē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas un izpratne par nozares terminoloģiju.
Studenti apguvuši terminus šādās jomās: LR Meža likums, mežizstrādes mašīnu attīstība, koku gāšana, motorzāģi, harvesteri, harvarderi, forvarderi un to produktivitāte (Kontroldarbs Nr.1);
darba drošība mežizstrādes darbos, cišu veidi atzarošana un sagarumošana, krautuves, koku transportēšana, Latvijas mežu augsne (Kontroldarbs Nr.2).
Prasmes: studenti prot formulēt jēdzienus, atlasīt profesionālo un zinātnisko informāciju, argumentēti diskutēt, kritiski izvērtēt un skaidrot procesus un parādības, pielietojot profesionālo terminoloģiju, komunikatīvās prasmes un zinātnisko valodu: rakstiski - esejās, anotācijās; mutiski: diskusijās, veidojot dialogus, lomu spēlēs, uzstājoties ar prezentācijām.
Kompetence: studentiem ir pilnveidota speciālā lietojuma un zinātniskās angļu valodas kompetence, lai radoši lietotu angļu valodu mutvārdu un rakstveida komunikācijā starptautiskā vidē studentu mobilitātē, profesionālā un zinātniskā darbībā.
Vērtēšana pēc 10 ballu skalas.

Kursa saturs(kalendārs)

1.Latvijas Republikas Meža likums. Likumu un noteikumu terminoloģija. Definīcijas. 2h
2. Mežizstrādes mašīnu attīstības vēsture. Kopsavilkuma rakstīšana. 2h
3. Koku gāšanas process. Drošības noteikumu ievērošana. Procesu izklāsts 2h
4. Motorzāģi un krūmgrieži. Lietošana un apkope. Instrukciju izpratne. 2h
5. Harvesteri, harvarderi, forvarderi. Specifikācija un produktivitāte. 2h
6. Kontroldarbs Nr.1(Terminoloģija).Darba drošība mežizstrādes darbos. Ergonomika.2h
7. Ciršu veidi. Kopšanas cirtes. Pakāpeniskās cirtes. Kailcirtes. Analīze. Salīdzinājums. 2h
8. Stumbru atzarošana, sagarumošana, saiņošana. 2h
9. Kokmateriālu krautuves un tajās notiekošie darbi. 2h
10.Stumbru pievešana. Transportēšanas veidi, to produktivitātes salīdzinājums. 2h
11.Meža augsne. Mežizstrādes mašīnu ietekme uz meža augsni. Aizsardzības pasākumi. 2h
12.Kontroldarbs Nr.2(Terminoloģija). Lietišķā sarakste -iesniegumi, CV,u.c. 2h
13.Meža aizsardzība no uguns, slimībām,kaitēkļiem. Cēloņu un seku skaidrojums. 2h
14.Medības. Medību ētika. Latvijas Medību likums. Definīcijas. 2h
15.Koksne kā energoresurss. Kokzāģētavu darbs. 1h
16.Seminārs: patstāvīgā darba – prezentāciju sniegšana un apspriešana.3h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Vērtējums: Eksāmens.
Eksāmena uzdevumu veido:
terminu tests,
patstāvīgā darba prezentācija.
Students var kārtot eksāmenu, ja ir:
sekmīgi uzrakstīti 2 pārbaudes darbi, sastādīta semestra laikā apgūto tekstu terminu vārdnīca, savlaicīgi iesniegti un ieskaitīti mājas darbi, izstrādāti semestra patstāvīgie darbi (profesionālās literatūras lasīšana, sagatavota PPoint prezentācija par izvēlēto tēmu, terminu vārdnīca). Kontroldarbiem un mājas darbiem jābūt ieskaitītiem. Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20%..

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Izstrādāts patstāvīgais darbs:
1. patstāvīgi izvēlēts teksts profesionālās jomas kontekstā (apjoms – 20 000 rakstu zīmes);
2. sagatavota PPoint prezentācija un sniegta 8 – 10 minūšu gara prezentācija par izvēlēto tekstu;
3. iesniegts glosārijs (terminu vārdnīca) ar 30 profesionālās jomas terminu tulkojumiem un 20 terminu definīcijām/skaidrojumiem.
studenti spēj izklāstīt izlasīto informāciju, sastādīt kopsavilkumu, salīdzināt situācijas, formulēt domas, loģiski secināt un atbildēt uz jautājumiem par izlasīto materiālu, kā arī mutvārdos tulkot izvēlētā teksta fragmentus.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kumulatīvais studiju kursa vērtējums ir atkarīgs no eksāmena vērtējuma. Eksāmena atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no eksāmena uzdevumiem un abu semestru darba vērtējumiem.
Students sekmīgu atzīmi eksāmenā var iegūt, ja terminu testā vismaz 70% atbilžu ir pareizas.

Obligātā literatūra

1. West, P.W., Tree and Forest Measurement. Springer. 2015. 214 lpp. ISBN 978-3-319-14707-9
2. Forest Sector Terminology. Glossary of forest sector terminology used in the European Union and other international legislation. English - Latvian - English. TTC, Meža attīstības fonds. Madris, 2007.151 lpp. ISBN 978-9984-31-433-4
3. Technology Improvement for Logging:
[tiešsaiste] (skatīts 27.03.2022). Pieejams: https://www.oregonloggers.org/Forest_Logging_Technology.aspx

Papildliteratūra

1.Eco-Link. Technology in the Forest [tiešsaiste] (skatīts 27.03.2022). Pieejams: https://ucanr.edu/sites/SFIT/files/190680.pdf
2. Hunting Law [tiešsaiste] (skatīts 23.02.2022). Pieejams:
https://likumi.lv/ta/en/id/77455-hunting-law

Periodika un citi informācijas avoti

1. Hunting in Latvia: [tiešsaiste] (skatīts 27.03.2022). Pieejams: https://www.latvia.travel/en/article/hunting
2. International Forest Policy. ISSN 1058-6768
3. Journal of Forest Science. ISSN-1212-4834 (Print), ISSN 1805-935X (On-line)
4. Wildfires [tiešsaiste] (skatīts 27.03.2022). Pieejams: http://environment.nationalgeographic.com/environment/natural-disasters/wildfiresPiezīmes

Kurss iekļauts obligātajā daļā MF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Mežinženieris” pilna un nepilna laika studijās.