Kursa kods ValoP299

Kredītpunkti 3

Profesionālā angļu valoda I

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Zinātnes apakšnozareLietišķā valodniecība

Kopējais stundu skaits kursā81

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums07.04.2020

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Inese Ozola

Dr. philol.

author lekt.

Aija Pētersone

Mg. paed.

Kursa anotācija

Studiju kursā paredzēta studējošo svešvalodas (angļu) zināšanu un prasmju pilnveide, akcentējot ar mežinženiera specialitātes un radniecīgo jomu (meža zinātnes un kokrūpniecības) saistītu terminoloģiju, kas nepieciešamas profesionālās un zinātniskās literatūras lasīšanai, uztverei, interpretēšanai un izvērtēšanai, procesu un parādību skaidrošanai un salīdzināšanai, informācijas izklāstīšanai, argumentētai diskusijai starptautiskā profesionālā un akadēmiskā vidē, kā arī saziņai ar ārvalstu studentiem, speciālistiem un docētājiem. Valodas prasmju līmenim jāatbilst vismaz B2 līmenim saskaņā ar Eiropas kopējām pamatnostādnēm valodu apguvē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas un izpratne par nozares terminoloģiju
Studenti apguvuši terminus šādās jomās: LLU, studijas universitātē, akadēmiskā vide, koks, tā uzbūve; koku iedalījums skuju kokos un lapu kokos, kokaudzes (Kontroldarbs Nr.1);
koksne un tās īpašības, Latvijas mežu raksturojums, mežs mežinženieru skatījumā, meža tehnoloģija (Kontroldarbs Nr.2); mežizstrādes metodes un sistēmas, motorzāģu pielietošana un drošības pasākumi (Kontroldarbs Nr.3).
Prasmes: studenti prot formulēt jēdzienus, atlasīt profesionālo un zinātnisko informāciju, argumentēti diskutēt, kritiski izvērtēt un skaidrot procesus un parādības, pielietojot profesionālo terminoloģiju, komunikatīvās prasmes un zinātnisko valodu: rakstiski - esejās, anotācijās; mutiski: diskusijās, veidojot dialogus, lomu spēlēs, uzstājoties ar prezentācijām.
Kompetence: studentiem ir pilnveidota speciālā lietojuma un zinātniskās angļu valodas kompetence, lai radoši lietotu angļu valodu mutvārdu un rakstveida komunikācijā starptautiskā vidē studentu mobilitātē, profesionālā un zinātniskā darbībā.
Vērtēšana pēc 10 ballu skalas.

Kursa saturs(kalendārs)

1.Ievads profesionālajā angļu valodā. Terminoloģija. Vārdnīcas. Glosāriji. 2h
2.Mežizstrādes nozarē izmantotās terminoloģijas vārdnīcas un glosāriji. 2h
3. LLU. Ar akadēmisko vidi saistītā terminoloģija. 2h
4. Koki. Koku iedalījums skuju un lapu kokos. Nosaukumi, to izcelsme, tulkojumi angļu valodā. 2h
5. Koku uzbūve. Kokaudzes raksturojums. Koku stāvojums. Termini, definīcijas, skaidrojumi. 2h
6. Kontroldarbs 1. (Terminology). PP prezentāciju veidošanas un sniegšanas pamatprincipi angļu valodā.2h
7. Koksne, tās izmantošana. Koksnes īpašības. Termini koksnes īpašību raksturošanai. 2h
8. Latvijas mežu vispārējs raksturojums. Mežizstrādes apjomi. Fakti, skaitļi, to interpretēšana. 2h
9. Mežs mežinženieru skatījumā. Meža tehnoloģija. 2h
10. Kontroldarbs 2. (Terminoloģija). Mežs kā darba vide un izejvielu avots. 2h
11. Eiropas meži un to apsaimniekošana. Zviedru modelis. Diskusija. 2h
12. Valsts akciju sabiedrība “Ļatvijas valsts meži” - kompānijas profils. 2h
13. Mežizstrādes metodes un sistēmas. Kopsavilkumu rakstīšana. 2h
14. Motorzāģa pielietošana. Drošības pasākumi. Instrukciju leksika, 2h
15. Kontroldarbs 3. (Terminoloģija. Terminu definēšana un procesu skaidrošana) 1h
16. Seminārs: semestra noslēguma prezentāciju sniegšana un diskusija par mežizstrādes tēmu.3h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Vērtējums: Ieskaite. To veido kumulatīvais vērtējums
Sekmīgi uzrakstīti 3 pārbaudes darbi, sastādīta semestra laikā apgūto tekstu terminu vārdnīca, savlaicīgi iesniegti un ieskaitīti mājas darbi, izstrādāti semestra patstāvīgie darbi (profesionālās literatūras lasīšana, fragmenta tulkojums, kopsavilkums, prezentācija par izvēlēto tēmu, terminu vārdnīca). Kontroldarbiem un mājas darbiem jābūt ieskaitītiem. Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20%.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Izstrādāts patstāvīgais darbs:
1. patstāvīgi izvēlēts teksts profesionālās jomas kontekstā no starptautiskiem avotiem (apjoms – 10 000 rakstu zīmes);
2. sagatavota PPoint prezentācija un sniegta 8- – 10 minūšu gara prezentācija par izvēlēto tekstu;
3. sastādīta meža zinātnes terminu vārdnīca (glosārijs) ar 30 profesionālās jomas terminu tulkojumu un 20 terminu definīcijām/ skaidrojumiem;
4. studenti spēj izklāstīt izlasīto informāciju, sastādīt kopsavilkumu, salīdzināt situācijas, formulēt domas, loģiski secināt un atbildēt uz jautājumiem par izlasīto materiālu, kā arī mutvārdos tulkot izvēlētā teksta fragmentus

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kumulatīvais vērtējums ieskaitē veidojas no atsevišķiem vērtējumiem kontroldarbos, nodarbībās un semestra individuālā darba vērtējuma.
Students sekmīgu atzīmi par kontroldarbu var iegūt, ja vismaz 70% atbilžu ir pareizas. Mājas darbiem jābūt ieskaitītiem.

Obligātā literatūra

1. Forest Sector Terminology. Glossary of forest sector terminology used in the European Union and other international legislation. English - Latvian - English. TTC, Meža attīstības fonds. Madris, 2007.151 lpp. ISBN 978-9984-31-433-4
2.Dolacis J. Mežtehnikas, mežsaimniecības un kokrūpniecības terminu vārdnīca. Antera, 672 lpp. ISBN 9984-9313-0-7
3.Evans V., Dooley J.,Styles N. Career Paths Natural Resources I Forestry. Express Publishing, 2015. 42 p. ISBN 978-1-4715-3943-5
4.Uusitalo J. Introduction to Forest Operations and Technology, Tampere, Finland: JVP Forest Systems. 2010. 287 p. ISBN 978-952-92-5269-5

Papildliteratūra

1.UNECE/FAO Forest Products Annual Market Review, 2010-2011.UN.Geneva. 2011.174 p. ISBN 978-92-1-117050-4. ISSN 1020-2269.
2.What are the parts of a tree [tiešsaiste] (skatīts 27.03.2022). Pieejams: http://video.about.com/forestry/What-Are-the-Parts-of-a-Tree-.htm
3. How to work with a chain saw – Tutorial for Husqvarna [tiešsaiste] (skatīts 27.03.2022).
Pieejams: https://www.youtube.com/watch?v=Do5DfkHBhtg

Periodika un citi informācijas avoti

1.Forestry. An International Journal Forest Research. ISSN 0015-752X
2.Latvijas valsts meži - Forest sector:[tiešsaiste] (skatīts 27.03.2022). Pieejams: https://www.lvm.lv/en/forest-sector-in-latvia
International Forest Policy. ISSN 1058-6768

Piezīmes

Obligāts kurss MF profesionālās bakalaura studiju programmas “Mežinženieris” pilna un nepilna laika studijās