Kursa kods ValoP296

Kredītpunkti 3

Profesionālā angļu valoda II

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Zinātnes apakšnozareLietišķā valodniecība

Kopējais stundu skaits kursā81

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums31.01.2021

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Aija Pētersone

Mg. paed.

Priekšzināšanas

ValoP295, Profesionālā angļu valoda I

Kursa anotācija

Studiju kurss paredz studējošo svešvalodas (angļu) zināšanu un prasmju pilnveidi, akcentējot ar koksnes zinātni, zāģmateriālu, mēbeļu ražošanu, videi draudzīgu tehnoloģiju izmantošanu saistītu terminoloģiju, kas nepieciešamas profesionālās literatūras lasīšanai, interpretēšanai un izvērtēšanai, procesu skaidrošanai un salīdzināšanai, informācijas izklāstīšanai, argumentētai diskusijai starptautiskā profesionālā un akadēmiskā vidē, kā arī saziņai ar ārvalstu studentiem, speciālistiem un docētājiem. Valodas prasmju līmenim jāatbilst vismaz B2 līmenim saskaņā ar Eiropas kopējām pamatnostādnēm valodu apguvē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas un izpratne par nozares terminoloģiju.
Studenti apguvuši terminus šādās jomās:
- kokapstrādes mašīnas – ripzāģmašīnas, lentzāģmašīnas, frēzmašīnas, slīpmašīnas, darba drošības tehnika, koksnes griešanas procesi, zāģbaļķu sazāģēšana, zāģmateriālu apmalošana, sagarumošana un žāvēšana (Kontroldarbs Nr. 1);
- finiera un saplākšņu ražošana, ražošanas metodes, saplākšņu veidi, koksnes plātnes, to veidi, izejvielu resursi un ražošanas tehnoloģijas, kokapstrādē izmantotās līmes, to īpašības, veidi, līmēšanas tehnoloģijas, koksnes materiālu savienojumu veidi (Kontroldarbs Nr. 2).
Prasmes: studenti spēj formulēt jēdzienus, atlasīt profesionālo informāciju, argumentēti diskutēt, kritiski izvērtēt un skaidrot procesus, pielietojot profesionālo terminoloģiju un komunikatīvās prasmes: rakstiski – aprakstos, kopsavilkumos, lietišķās vēstulēs, mutiski ¬¬– diskusijās, veidojot dialogus, uzstājoties ar prezentācijām.
Kompetence: studentiem ir pilnveidota speciālā lietojuma angļu valodas kompetence, lai radoši lietotu angļu valodu mutvārdu un rakstveida komunikācijā starptautiskā vidē, studentu mobilitātē, profesionālā un zinātniskā darbībā.
Vērtēšana pēc 10 ballu skalas.

Kursa saturs(kalendārs)

1.Kokapstrādes mašīnas. Vispārīgs raksturojums. Instrukciju izpratne. 2h
2.Drošības prasības kokapstrādes mašīnām un instrumentiem. Darba drošība. 2h
3.Zāģbaļķu sazāģēšanas process. Zāģmateriālu apmalošana un sagarumošana. 2h
4.1. pārbaudes darbs. Finiera ražošana. Saplākšņa ražošana. Procesa apraksts. 2h
5.Koksnes plātņu ražošana. 2h
6.Kokapstrādē izmantojamās līmes. Līmēšanas tehnoloģija. Kopsavilkuma rakstīšana. 2h
7.Koka izstrādājumi. Izstrādājumu konstruēšana. Galdniecības izstrādājumi. 2h
8.Galdnieka profesija. Koka apstrāde ar rokas instrumentiem. 2h
9.Galdniecības darbos izmantotie savienojumu veidi. Savienojumu veidošanas paņēmieni, to stiprība. Salīdzinājums. 2h
10.2. pārbaudes darbs. Mēbeļu ražošana. Izmantojamās koku sugas. Mēbeļu stili. 2h
11.Mēbeļu remonts un restaurācija. Amatniecības un mēbeļu izgatavošanas tradīcijas Latvijā. 2h
12.Kokgriezumi. Kokgriešanas instrumenti. 2h
13.Videi draudzīga kokrūpniecība. Koksnes kurināmais. 2h
14. Lietišķā komunikācija. Lietišķā sarakste. Motivācijas vēstule. Uzaicinājums uz konferenci. CV. 2h
15.Formālās un neformālās elektroniskās vēstules. Telefona sarunas. 1h
16.Prezentācija par izvēlētu tematu specialitātē. 3h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Pārbaudes veids – eksāmens. To veido kumulatīvais vērtējums. Sekmīgi uzrakstīti 2 pārbaudes darbi, sastādīta semestra laikā apgūto tekstu terminu vārdnīca, savlaicīgi iesniegti un ieskaitīti mājas darbi, izstrādāts semestra patstāvīgais darbs (profesionālās literatūras lasīšana, mutiska prezentācija par izvēlēto tēmu, terminu vārdnīca, kopsavilkums). Kontroldarbiem un mājas darbiem jābūt ieskaitītiem. Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20%.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Izstrādāts patstāvīgais darbs:
1. patstāvīgi izvēlēts teksts profesionālās jomas kontekstā (apjoms – 20 000 rakstu zīmes);
2. rakstiski sagatavots kopsavilkums (apjoms – 2000 rakstu zīmes);
3. sagatavota PPoint prezentācija un sniegta 8 – 10 minūšu gara prezentācija par izvēlēto tekstu;
4. iesniegts glosārijs (terminu vārdnīca) ar 30 profesionālās jomas terminu tulkojumu un 20 terminu skaidrojumu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kumulatīvais vērtējums eksāmenā veidojas no atsevišķiem vērtējumiem divos kontroldarbos, noslēguma terminu testā un semestra patstāvīgā darba prezentācijas vērtējuma.
Students sekmīgu atzīmi par kontroldarbu var iegūt, ja vismaz 70% atbilžu ir pareizas. Mājas darbiem jābūt ieskaitītiem.

Obligātā literatūra

1. Coulson J. Wood in Construction : How to Avoid Costly Mistakes. Chichester : Wiley-Blackwell, 2012, 208 p. ISBN 9780470657775
2. Engineered wood. [tiešsaiste] [ Skatīts 31.01.2021] Pieejams: http://en.wikipedia.org/wiki/Engineered_wood
3. Filson A. Design for CNC: furniture projects and fabrication technique. San Francisco, CA : Maker Media, 2017, 335p. ISBN 9781457187421
4. The Complete Illustrated Guide to Woodworking: tools, techniques, projects, picture framing ... London: Hermes House, 2009, 512 p. ISBN 9781572155817
5. Wood Handbook: Wood as an Engineering Material. General Technical Report. USDA, Madison. 2010, 508 p.[tiešsaiste][Skatīts 31.01.2021] Pieejams: https://www.fpl.fs.fed.us/documnts/fplgtr/fpl_gtr190.pdf

Papildliteratūra

1. Badger I., Pedley S. Everyday Business Writing. Pearson Education Ltd. 2008. 95 p. ISBN 0582539722
2. Cross-laminated timber: design and performance. High Wycombe, Buckinghamshire, UK: Exova BM TRADA, 2017, 153p. ISBN 9781909594630
3. Forest Sector Terminology. Glossary of forest sector terminology used in the European Union and other international legislation. English - Latvian - English. TTC, Meža attīstības fonds. Rīga: Madris, 2007. 151 p. ISBN 978-9984-31-433-4
4. Glossary of joinery and woodworking terms. [tiešsaiste] [skatīts 31.01.2021.] Pieejams: https://www.bwf.org.uk/choose-wood/glossary-of-joinery-and-woodworking-terms/
5. Mežtehnikas, mežsaimniecības un kokrūpniecības terminu vārdnīca. Rīga: Antera, 1998. 671 lpp. ISBN 9984-9313-0-7

Periodika un citi informācijas avoti

1. Baltic Timber Journal. ISSN-1691-0494
2. European Journal of Wood and Wood Products. [tiešsaiste] [skatīts 31.01.2021.] Pieejams: https://www.springerprofessional.de/en/european-journal-of-wood-and-wood-products/4941462 ISSN: 1436736X, 00183768
3. Journal of Wood Science. [tiešsaiste] [skatīts 31.01.2021.] Pieejams: https://jwoodscience.springeropen.com/articles ISSN: 1611-4663
4. Modern furniture manufacturing [tiešsaiste] [skatīts 31.01.2021.] Pieejams: https://www.britannica.com/topic/furniture-industry/Modern-furniture-manufacturing

Piezīmes

Obligāts kurss profesionālā bakalaura programmā Kokapstrāde