Kursa kods ValoP295

Kredītpunkti 3

Profesionālā angļu valoda I

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Zinātnes apakšnozareLietišķā valodniecība

Kopējais stundu skaits kursā81

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums31.01.2021

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Aija Pētersone

Mg. paed.

Kursa anotācija

Studiju kurss paredz studējošo svešvalodas (angļu) zināšanu un prasmju pilnveidi, akcentējot ar koksnes zinātni, zāģmateriālu, mēbeļu ražošanu, videi draudzīgu tehnoloģiju izmantošanu saistītu terminoloģiju, kas nepieciešamas profesionālās literatūras lasīšanai, interpretēšanai un izvērtēšanai, procesu skaidrošanai un salīdzināšanai, informācijas izklāstīšanai, argumentētai diskusijai starptautiskā profesionālā un akadēmiskā vidē, kā arī saziņai ar ārvalstu studentiem, speciālistiem un docētājiem. Valodas prasmju līmenim jāatbilst vismaz B2 līmenim saskaņā ar Eiropas kopējām pamatnostādnēm valodu apguvē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas un izpratne par nozares terminoloģiju.
Studenti apguvuši terminus šādās jomās:
- koks un tā uzbūve, koka saknes, stumbrs, lapotne un to funkcijas, koku iedalījums un sugas (Kontroldarbs Nr. 1);
- koksnes uzbūve, koksnes ķīmiskais sastāvs – celuloze, hemiceluloze, lignīns, koksnes tekstūra, šķiedrainums, raksts, koksnes mehāniskās īpašības, koksnes vainas un to klasifikācija (Kontroldarbs Nr. 2).
Prasmes: studenti spēj formulēt jēdzienus, atlasīt profesionālo informāciju, argumentēti diskutēt, kritiski izvērtēt un skaidrot procesus, pielietojot profesionālo terminoloģiju un komunikatīvās prasmes: rakstiski – aprakstos, kopsavilkumos, lietišķās vēstulēs, mutiski ¬¬– diskusijās, veidojot dialogus, uzstājoties ar prezentāciju.
Kompetence: studentiem ir pilnveidota speciālā lietojuma angļu valodas kompetence, lai radoši lietotu angļu valodu mutvārdu un rakstveida komunikācijā starptautiskā vidē, studentu mobilitātē, profesionālā un zinātniskā darbībā.
Vērtēšana pēc 10 ballu skalas.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievads profesionālajā svešvalodā. Terminoloģijas vārdnīcas veidošana par katru tēmu. 2h
2. Meža nozares terminoloģijas vārdnīcas, glosāriji. 2h
3. Augstākā izglītība. Studijas Meža fakultātē. Kokapstrādes specialitāte. 2h
4. Latvijas Lauksaimniecības universitāte. 2h
5. Koks un tā uzbūve. 2h
6. Koku iedalījums skuju kokos un lapu kokos. Koku nosaukumi. 2h
7. 1.pārbaudes darbs. Latvijas mežu vispārīgs raksturojums. 2h
8. Koksnes uzbūve. Koksnes ķīmiskais sastāvs. 2h
9. Koksnes tekstūra, šķiedrainums, raksts. 2h
10. Koksnes mehāniskās īpašības. 2h
11. Koksnes vainas. Koksnes vainu klasifikācija. 2h
12. 2. pārbaudes darbs. Koksnes mitrums. Koksnes žāvēšana. 2h
13. Mežizstrādes operācijas. Kokmateriālu nogādāšana zāģētavās. 2h
14. Zāģētavas. Moderno zāģētavu tehniskais aprīkojums. Latvijas lielākie kokzāģēšanas uzņēmumi. 2h
15. Power Point prezentācijas veidošanas pamatprincipi. 1h
16. Prezentācija par izvēlētu tematu specialitātē. 3h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Pārbaudes veids – ieskaite.
To veido kumulatīvais vērtējums. Sekmīgi uzrakstīti 2 pārbaudes darbi, sastādīta semestra laikā apgūto tekstu terminu vārdnīca, savlaicīgi iesniegti un ieskaitīti mājas darbi, izstrādāts semestra patstāvīgais darbs (profesionālās literatūras lasīšana, mutiska prezentācija par izvēlēto tēmu, terminu vārdnīca, kopsavilkums). Kontroldarbiem un mājas darbiem jābūt ieskaitītiem. Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20%.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Izstrādāts patstāvīgais darbs:
1. patstāvīgi izvēlēts teksts profesionālās jomas kontekstā (apjoms – 20 000 rakstu zīmes);
2. rakstiski sagatavots kopsavilkums (apjoms – 2000 rakstu zīmes);
3. sagatavota PPoint prezentācija un sniegta 8 – 10 minūšu gara prezentācija par izvēlēto tekstu;
4. iesniegts glosārijs (terminu vārdnīca) ar 30 profesionālās jomas terminu tulkojumu un 20 terminu skaidrojumu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kumulatīvais vērtējums ieskaitē veidojas no atsevišķiem vērtējumiem divos kontroldarbos, nodarbībās un semestra patstāvīgā darba vērtējuma.
Students sekmīgu atzīmi par kontroldarbu var iegūt, ja vismaz 70% atbilžu ir pareizas. Mājas darbiem jābūt ieskaitītiem.

Obligātā literatūra

1. Evans V., Dooley J., Styles N. Career Paths Natural Resources I Forestry. Express Publishing, 2015. 42 p. ISBN 978-1-4715-3943-5
2. Ridsdale C.,White J, Usher C. Trees. New York: DK Ltd., 2005. 360 p. ISBN 1405326980
3. Wood Handbook: Wood as an Engineering Material. General Technical Report. USDA, Madison. 2010, 508 p.[tiešsaiste][Skatīts 31.01.2021] Pieejams: https://www.fpl.fs.fed.us/documnts/fplgtr/fpl_gtr190.pdf
4. Wood. [tiešsaiste] [skatīts 31.01.2021.] Pieejams: https://www.explainthatstuff.com/wood.html

Papildliteratūra

1. Forest Sector Terminology. Glossary of forest sector terminology used in the European Union and other international legislation. English - Latvian - English. TTC, Meža attīstības fonds. Rīga: Madris, 2007. 151 p. ISBN 978-9984-31-433-4
2. Glossary of joinery and woodworking terms. [tiešsaiste] [skatīts 31.01.2021.] Pieejams: https://www.bwf.org.uk/choose-wood/glossary-of-joinery-and-woodworking-terms/
3. Latvijas Valsts Meži. [tiešsaiste] [skatīts 31.01.2021.] Pieejams: https://www.lvm.lv/en/
4. Mežtehnikas, mežsaimniecības un kokrūpniecības terminu vārdnīca. Rīga: Antera, 1998. 671 lpp. ISBN 9984-9313-0-7
5. Understanding working wood defects. [tiešsaiste] [skatīts 31.01.2021.] Pieejams: https://www.woodworkingnetwork.com/best-practices-guide/solid-wood-machining/understanding-working-wood-defects

Periodika un citi informācijas avoti

1. Baltic Timber Journal. ISSN-1691-0494.
2. Big Swedish export sawmill. [tiešsaiste] [skatīts 31.01.2021.] Pieejams: https://www.youtube.com/watch?v=VxcOz6glk_g
3. European Journal of Wood and Wood Products. [tiešsaiste] [skatīts 31.01.2021.] Pieejams: https://www.springerprofessional.de/en/european-journal-of-wood-and-wood-products/4941462 ISSN: 1436736X, 00183768
4. Journal of Wood Science. [tiešsaiste] [skatīts 31.01.2021.] Pieejams: https://jwoodscience.springeropen.com/articles ISSN: 1611-4663

Piezīmes

Obligāts kurss profesionālā bakalaura programmā Kokapstrāde