Kursa kods ValoP292

Kredītpunkti 3

Profesionālā angļu valoda II

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Zinātnes apakšnozareLietišķā valodniecība

Kopējais stundu skaits kursā81

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums07.04.2020

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātājs

author

Diana Svika

Mg. paed.

Priekšzināšanas

ValoP291, Profesionālā angļu valoda I

Kursa anotācija

Studiju kursā paredzēta studējošo svešvalodas (angļu) zināšanu un prasmju pilnveide, akcentējot ar meža zinātni un radniecīgo jomu (mežizstrādes un kokrūpniecības) saistītu terminoloģiju, kas nepieciešamas profesionālās un zinātniskās literatūras lasīšanai, uztverei, interpretēšanai un izvērtēšanai, procesu un parādību skaidrošanai un salīdzināšanai, informācijas izklāstīšanai, argumentētai diskusijai starptautiskā profesionālā un akadēmiskā vidē, kā arī saziņai ar ārvalstu studentiem, speciālistiem un docētājiem. Valodas prasmju līmenim jāatbilst vismaz B2 līmenim saskaņā ar Eiropas kopējām pamatnostādnēm valodu apguvē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas un izpratne par nozares terminoloģiju
Studenti apguvuši terminus šādās jomās:
augsnes veidošanās, meža augsne, meža dzīvnieku populācijas, Medību likums, medību veidi (Kontroldarbs Nr.1); kukaiņu un slimību nodarītie kaitējumi mežam, meža aizsardzība, meža ugunsgrēki, dabīgā un mākslīgā mežu atjaunošana, stādāmā materiāla izaudzēšana (Kontroldarbs Nr.2.); dabas resursu ilgtspējīga izmantošana, meža loma klimata izmaiņu kontekstā, ilgtspējīga mežu apsaimniekošana, WWF (Pasules Dabas Fonds) un citas starptautiskas organizācijas (Kontroldarbs Nr. 3).
Prasmes: studenti prot formulēt jēdzienus, atlasīt profesionālo un zinātnisko informāciju, argumentēti diskutēt, kritiski izvērtēt un skaidrot procesus un parādības, pielietojot profesionālo terminoloģiju, komunikatīvās prasmes un zinātnisko valodu: rakstiski –lietišķajā sarakstē, esejās, kopsavilkumos; mutiski: diskusijās, veidojot dialogus, lomu spēlēs, uzstājoties ar prezentācijām.
Kompetence: studentiem ir pilnveidota speciālā lietojuma un zinātniskās angļu valodas kompetence, lai radoši lietotu angļu valodu mutvārdu un rakstveida komunikācijā starptautiskā vidē studentu mobilitātē, profesionālā un zinātniskā darbībā.
Vērtēšana pēc 10 ballu skalas.

Kursa saturs(kalendārs)

. Augsne. Augsnes veidošanās faktori. Terminoloģija augsnes zinātnē. 2h
2. Augsnes auglība. Meža augsnes. Kopsavilkumu veidošana. Terminoloģija. 2h
3. Meža dzīvnieku populācijas pasaulē. Latvijas meža dzīvnieku populācija. 2h
4. Medību likums un noteikumi. Medību veidi. Likumdošanas terminoloģija.2h
5. Kontroldarbs Nr.1. Meža dzīvnieku aizsardzības pasākumi. 2h
6. Meža kaitēkļu un slimību nodarītie postījumi. Meža aizsardzības pasākumi. 2h
7. Meža ugunsgrēku veidi, cēloņi un novēršanas pasākumi. Procesu skaidrojums. 2h
8. Mežu dabiskā un mākslīgā atjaunošana. Stādmateriāla izaudzēšana. Terminu skaidrojumi. 2h
9. Kontroldarbs Nr.2. Latvijas Republikas Meža likums. Definīcijas un to tulkojumi. 2h
10. Dabas resursu ilgtspējīga izmantošana. Biomi un to klasifikācija. Esejas,recenzijas 2h
11. Meža loma klimata izmaiņu kontekstā. Profesionālās literatūras lasīšana un interpretēšana. 2h
12. Ilgtspējības princips mežu apsaimniekošanā. Kopsavilkuma veidošana. 2h
13. WWF, FAO, šo organizāciju mērķi. Meža nozares starptautiskās organizācijas. Abreviatūras.2h
14. Kontroldarbs Nr.3. (Terminoloģija) Profesijas meža nozarē. 2h
15. Lietišķā komunikācija. Iesniegumi, CV, u.c. 1h
16. Seminārs: patstāvīgā darba - prezentāciju sniegšana un apspriešana.3h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Vērtējums: Eksāmens.
Eksāmena uzdevumu veido:
terminu tests,
individuālā darba prezentācija.
Students var kārtot eksāmenu, ja ir:
sekmīgi uzrakstīti 3 pārbaudes darbi, sastādīta semestra laikā apgūto tekstu terminu vārdnīca, savlaicīgi iesniegti un ieskaitīti mājas darbi, izstrādāti semestra individuālie darbi (profesionālās literatūras lasīšana, sagatavota PPoint prezentācija par izvēlēto tēmu, terminu vārdnīca). Kontroldarbiem un mājas darbiem jābūt ieskaitītiem. Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20%.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Izstrādāts individuālais darbs:
1. patstāvīgi izvēlēts teksts profesionālās jomas kontekstā (apjoms – 20 000 rakstu zīmes);
2. sagatavota PPoint prezentācija un sniegta 8 – 10 minūšu gara prezentācija par izvēlēto tekstu;
3. iesniegts glosārijs (terminu vārdnīca) ar 30 profesionālās jomas terminu tulkojumiem un 20 terminu definīcijām/skaidrojumiem.
4. studenti spēj izklāstīt izlasīto informāciju, sastādīt kopsavilkumu, salīdzināt situācijas, formulēt domas, loģiski secināt un atbildēt uz jautājumiem par izlasīto materiālu, kā arī mutvārdos tulkot izvēlētā teksta fragmentus

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kumulatīvais studiju kursa vērtējums ir atkarīgs no eksāmena vērtējuma. Eksāmena atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no eksāmena uzdevumiem un abu semestru darba vērtējumiem.
Students sekmīgu atzīmi eksāmenā var iegūt, ja terminu testā vismaz 70% atbilžu ir pareizas.

Obligātā literatūra

1. 1. Evans V., Dooley J.,Styles N. Career Paths Natural Resources I Forestry. Express Publishing, 2015. 42 p. ISBN 978-1-4715-3943-5
2. Evans V., Dooley J., Blum E. Career Paths Environment Science. Express Publishing. 2016, 42 p.ISBN 978-1- 78098-669-2
3. Forest Sector Terminology. Glossary of forest sector terminology used in the European Union and other international legislation. English - Latvian - English. TTC, Meža attīstības fonds. Madris, 2007.151 lpp. ISBN 978-9984-31-433-4

Papildliteratūra

1. Biodiversity and Conservation. [tiešsaiste] (skatīts 27.03.2020.). Pieejams: http://www.pro-natura.net/cont.pdf
2. Forestry and Environmental Issues. [tiešsaiste] (skatīts 27.03.2020.). Pieejams: http://forestry.about.com
3.Trees. [tiešsaiste] (skatīts 27.03.2020.). Pieejams:
http://forestry.about.com/od/forestinsects/

Periodika un citi informācijas avoti

1.Forestry. An International Journal of Forest Research:[ tiešsaiste] (skatīts 27.03.2020). Pieejams: https://academic.oup.com/forestry
2. International Forest Policy. ISSN 1058-6768
3. Soil Atlas of Europe [tiešsaiste] (skatīts 27.03.2020.) Pieejams: https://esdac.jrc.ec.europa.eu/content/soil-atlas-europe

Piezīmes

Obligāts kurss akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmā „Mežzinātne”