Kursa kods ValoP291

Kredītpunkti 3

Profesionālā angļu valoda I

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Zinātnes apakšnozareLietišķā valodniecība

Kopējais stundu skaits kursā81

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums07.04.2020

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātājs

author

Diana Svika

Mg. paed.

Kursa anotācija

Studiju kursā paredzēta studējošo svešvalodas (angļu) zināšanu un prasmju pilnveide, akcentējot ar meža zinātni un radniecīgo jomu (mežizstrādes un kokrūpniecības) saistītu terminoloģiju, kas nepieciešamas profesionālās un zinātniskās literatūras lasīšanai, uztverei, interpretēšanai un izvērtēšanai, procesu un parādību skaidrošanai un salīdzināšanai, informācijas izklāstīšanai, argumentētai diskusijai starptautiskā profesionālā un akadēmiskā vidē, kā arī saziņai ar ārvalstu studentiem, speciālistiem un docētājiem. Valodas prasmju līmenim jāatbilst vismaz B2 līmenim saskaņā ar Eiropas kopējām pamatnostādnēm valodu apguvē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas un izpratne par nozares terminoloģiju
Studenti apguvuši terminus šādās jomās: LLU, studijas Studijas universitātē, Meža fakultātē; koks, tā uzbūve; koku iedalījums skuju kokos un lapu kokos, koki latviešu folklorā, dižkoki (Kontroldarbs Nr.1);
Mežs – ekosistēmas tips, mežaudzes, mežu stāvojums, augu valsts daudzveidība, sistemātikas principi (Kontroldarbs Nr.2);
Etnobotānika, kailsēkļi un segsēkļi, fotosintēzes process, dabiskie mežu biotopi (Kontroldarbs Nr.3).
Prasmes: studenti prot formulēt jēdzienus, atlasīt profesionālo un zinātnisko informāciju, argumentēti diskutēt, kritiski izvērtēt un skaidrot procesus un parādības, pielietojot profesionālo terminoloģiju, komunikatīvās prasmes un zinātnisko valodu: rakstiski - esejās, anotācijās; mutiski: diskusijās, veidojot dialogus, lomu spēlēs, uzstājoties ar prezentācijām.
Kompetence: studentiem ir pilnveidota speciālā lietojuma un zinātniskās angļu valodas kompetence, lai radoši lietotu angļu valodu mutvārdu un rakstveida komunikācijā starptautiskā vidē studentu mobilitātē, profesionālā un zinātniskā darbībā.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievads profesionālajā angļu valodā. Meža nozares vārdnīcas un terminu glosāriji. 2h
2. LLU. Studijas Meža fakultātē. Akadēmiskā vidē lietotā terminoloģija. 2h
3. Koks un tā uzbūve. Skuju koki un lapu koki. Nosaukumu latīniskā izcelsme. 2h
4. Koki latviešu folklorā. Dižkoki Latvijā un pasaulē. Vietvārdi, to izrunu īpatnības.2h
5. Kontroldarbs 1.(Terminoloģija).PP prezentāciju veidošanas un sniegšanas pamatprincipi.2h
6. Mežs kā ekosistēmas tips. Latvijas mežu vispārīgs raksturojums. 2h
7. Mežu tipi. Mežaudzes. Mežu stāvojums. 2h
8. Augu valsts dažādība. Augu sistemātikā izmantojamās terminoloģijas raksturojums. 2h
9. Kontroldarbs 2. (Terminoloģija). Galvenās augu valsts sistemātikas vienības. 2h
10. Etnobotānika, tās saiknes ar kultūru, ģeogrāfiju, botāniku, medicīnu. Terminu lietošanas un interpretēšanas atšķirības. Diskusija. 3h
11. Kailsēkļi un segsēkļi, to dzīves cikls. 1h
12. Koka šūnas, lapas. Fotosintēzes process. 2h
13. Dabiskie mežu biotopi. Aizsargātie mežu biotopi (Kopsavilkums). 1h
14. Kontroldarbs 3. (Terminoloģija). Ekoloģiskā kontinuitāte un sugu daudzveidība.2h
15. Sēklu plantācijas un kokaudzētavu saimniecība. 2h
16. Seminārs: patstāvīgā darba prezentēšana par tēmu saistībā ar meža nozari. Diskusijas.3h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Vērtējums: Ieskaite. To veido kumulatīvais vērtējums
Sekmīgi uzrakstīti 2 pārbaudes darbi, sastādīta semestra laikā apgūto tekstu terminu vārdnīca, savlaicīgi iesniegti un ieskaitīti mājas darbi, izstrādāti semestra patstāvīgie darbi (profesionālās literatūras lasīšana, fragmenta tulkojums, kopsavilkums, prezentācija par izvēlēto tēmu, terminu vārdnīca). Kontroldarbiem un mājas darbiem jābūt ieskaitītiem. Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20%.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Izstrādāts patstāvīgais darbs:
1. patstāvīgi izvēlēts teksts profesionālās jomas kontekstā no starptautiskiem avotiem (apjoms – 10 000 rakstu zīmes);
2. sagatavota PPoint prezentācija un sniegta 8- – 10 minūšu gara prezentācija par izvēlēto tekstu;
3. sastādīta meža zinātnes terminu vārdnīca (glosārijs) ar 30 profesionālās jomas terminu tulkojumu un 20 terminu definīcijām/ skaidrojumiem;
4. studenti spēj izklāstīt izlasīto informāciju, sastādīt kopsavilkumu, salīdzināt situācijas, formulēt domas, loģiski secināt un atbildēt uz jautājumiem par izlasīto materiālu, kā arī mutvārdos tulkot izvēlētā teksta fragmentus.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kumulatīvais vērtējums ieskaitē veidojas no atsevišķiem vērtējumiem kontroldarbos, nodarbībās un semestra individuālā darba vērtējuma.
Students sekmīgu atzīmi par kontroldarbu var iegūt, ja vismaz 70% atbilžu ir pareizas. Mājas darbiem jābūt ieskaitītiem.

Obligātā literatūra

1. Forest Sector Terminology. Glossary of forest sector terminology used in the European Union and other international legislation. English - Latvian - English. TTC, Meža attīstības fonds. Madris, 2007.151 lpp. ISBN 978-9984-31-433-4
2. Dolacis J. Mežtehnikas, mežsaimniecības un kokrūpniecības terminu vārdnīca. Antera, 672 lpp. ISBN 9984-9313-0-7
3. Evans V., Dooley J.,Styles N. Career Paths Natural Resources I Forestry. Express Publishing, 2015. 42 p. ISBN 978-1-4715-3943-5

Papildliteratūra

1. Evans V., Dooley J., Blum E. Career Paths Environment Science. Express Publishing. 2016, 42 p.ISBN 978-1- 78098-669-2
2. Forest Sector in the 25 Year of Independence of Latvia – brochure. Zaļās mājas. 2016. 44 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1 .Forestry. An International Journal of Forest Research:[ tiešsaiste] (skatīts 27.03.2020). Pieejams: https://academic.oup.com/forestry
2. Latvijas valsts meži - Forest sector:[tiešsaiste] (skatīts 27.03.2020). Pieejams: https://www.lvm.lv/en/forest-sector-in-latvia
3. Forestry and Environmental Issues. [tiešsaiste] (skatīts 27.03.2020). Pieejams: http://forestry.about.com
4. Biodiversity and Conservation. [tiešsaiste] (skatīts 27.03.2020). Pieejams: http://www.pro-natura.net/cont.pdf

Piezīmes

Kurss iekļauts MF akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmas „Mežzinātne” pilna laika studijās obligātajā daļā.