Kursa kods ValoP272

Kredītpunkti 3

Profesionālā angļu valoda II

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Zinātnes apakšnozareLietišķā valodniecība

Kopējais stundu skaits kursā81

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums17.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Irina Orlova

Mg. philol.

Priekšzināšanas

ValoP271, Profesionālā angļu valoda I

Kursa anotācija

Kurss ietver profesionālās angļu valodas zināšanu un prasmju apguvi, lai tā kalpotu par līdzekli sekmīgai profesionālai darbībai, profesionālās kvalifikācijas pilnveidošanai un saziņai ar ārzemju studentiem un speciālistiem (prakses ārzemēs, piedalīšanās vieslektoru lekcijās, darbs kopuzņēmumos u.c.). Studiju kurss paredz pilnveidot studentu prasmes visos valodas darbības veidos – lasīšanā, runāšanā, audiēšanā, rakstīšanā, akcentējot ar būvniecību un būvinženieriju saistītu terminoloģiju.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti apguvuši terminus būvniecības un būvinženierijas jomās.
Studenti prot izmantot profesionālo terminoloģiju un komunikatīvās prasmes: rakstiski un mutiski.
Vērtēšana: ieskaite.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ilgtspējīga būvniecība. Modernās tehnoloģijas būvniecībā.2h
2. Materiālu formāti. Salīdzināšana, izvērtēšana (rakstīšana).2h
3. Ēku konstruktīvie elementi. Nozares terminu vārdnīcas.2h
4. Pāļu pamati, vertikālie balsti. 2h
5.Virszemes daļa. Pārsegumi. 2h
6. Savienojumi. Savienojumu elementi.2h
7. Namdara un būvgaldnieka darbi. Mēbeles. 2h
8. Iekšējie darbi. Logi un durvis, vārti. 2h
9.Ēku tehniskais aprīkojums.2h
10. Ēku tehniskais aprīkojums. Siltumizolācija.2h
11. Elektriķa darbi. Sienas kontakti. 2h
12. Ūdensapgāde. Cauruļvadi un cauruļu savienojumi.2h
13. Kanalizācija, notekūdeņu novadīšana.2h
14. Iekšējie darbi. Grīdas segumi.2h
15. Sienu apdare. 2h
16. Referātu prezentācija.2h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi uzrakstīti pārbaudes darbi, aktīva piedalīšanās nodarbībās, izstrādāti individuālie darbi (mājas lasīšana 10 000 rakstu zīmes un sagatavota mutvārdu prezentācija par izvēlēto tēmu). Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20% no kopējā auditoriju nodarbību skaita. Noslēgumā ieskaite ar atzīmi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Izstrādāts individuālais darbs:
1. patstāvīgi izvēlēts teksts profesionālās jomas kontekstā (apjoms – 10 000 rakstu zīmes);
2. sagatavota PPoint prezentācija un sniegta 5 – 10 minūšu gara prezentācija par izvēlēto tekstu;
iesniegts glosārijs (terminu vārdnīca) ar profesionālās jomas terminu tulkojumu/skaidrojumu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Vērtējums (ieskaite) veidojas no atsevišķiem vērtējumiem: kontroldarbos, nodarbībās un semestra individuālā darba vērtējuma.

Obligātā literatūra

1. Bonamy D. Technical English 2 (Pre-inter). Pearson Education Ltd, 2008. 124 p. ISBN 13: 9781405845540 ISBN 10: 1405845546
2. Ibbotson M. Cambridge English for Engineering. Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2008. 112 p. ISBN-10: 0521715180
3. Ibbotson M. Professional English in Use. Engineering. Cambridge : Cambridge University Press, 2009. 144 p. ISBN-10: 0521734886 | ISBN-13: 978-0521734882
4. Killers V.K. Latviešu – angļu ilustrētā būvniecības terminu vārdnīca.. Rīga: Avots, 1999. 203 lpp. ISBN10: 5401010583, ISBN13: 9785401010582

Papildliteratūra

1. Graham P. Building Ecology: first principles for a sustainable built environment. Oxford: Blackwell, Science, 2003. 290 p. ISBN-10: 0632064137 | ISBN-13: 978-0632064137.
2. Badger I., Pedley S. Everyday Business Writing. Pearson Education Ltd, 2008. 95 p. ISBN: 0582539722
3. Love T., W. Construction manual: concrete and form work. Craftsman Book Company, 2005. 158 p. ISBN 10: 0910460035 / ISBN 13: 9780910460033

Periodika un citi informācijas avoti

1. Building Design and Construction. [tiešsaiste]. ISSN: 0007-3407. skatīts 10.03.2021.]. Pieejams: http://www.bdcnetwork.com/archive
2. Latvijas būvniecība : ceļvedis būvniecības nozares virzītājiem. Rīga: Lilita. ISSN 1691-4058.
3. Civil Engineering. [tiešsaiste]. Publisher : American Society of Civil Engineers. ISSN: 0885-7024 [skatīts 10.03.2021.]. Pieejams EBSCO datubāzēs: http://search.ebscohost.com/

Piezīmes

Kurss iekļauts VBF 1.līmeņa studiju programmas "Būvniecība" obligātajā daļā.