Kursa kods ValoP271

Kredītpunkti 3

Profesionālā angļu valoda I

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Zinātnes apakšnozareLietišķā valodniecība

Kopējais stundu skaits kursā81

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums17.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Irina Orlova

Mg. philol.

Aizstātais kurss

ValoB008 [GVALB008] Profesionālā angļu valoda būvniecībā

Kursa anotācija

Kurss ietver profesionālās angļu valodas zināšanu un prasmju apguvi, lai tā kalpotu par līdzekli sekmīgai profesionālai darbībai, profesionālās kvalifikācijas pilnveidošanai un saziņai ar ārzemju studentiem un speciālistiem (prakses ārzemēs, piedalīšanās vieslektoru lekcijās, darbs kopuzņēmumos u.c.). Studiju kurss paredz pilnveidot studentu prasmes visos valodas darbības veidos – lasīšanā, runāšanā, audiēšanā, rakstīšanā, akcentējot ar būvniecību un būvinženieriju saistītu terminoloģiju.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti apguvuši terminus būvniecības un būvinženierijas jomās.
Studenti prot izmantot profesionālo terminoloģiju un komunikatīvās prasmes: rakstiski un mutiski.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievads specialitātē. Latvijas lauksaimniecības universitāte. Lauku inženieru fakultāte.2h
2. Studijas LLU. Dzīves apraksta (CV) un pieteikuma vēstules sastādīšanas principi.2h
3. Būvinženierija. Dažādu būvju tipi. Nozares terminu vārdnīcas. 2h
4. Arhitektūra. Arhitektūras stili. 2h
5. Būvlaukums. Būvmašīnas un laukuma aprīkojums.2h
6. Darba intervija.2h
7. Iekšējie un ārējie būvdarbi. Darbarīki. 2h
8. Materiāli. Klasifikācija un pamatīpašības.2h
9. Metāli: dzelzi saturošie un nesaturošie. 2h
10.Tērauds, tērauda konstrukcijas. 2h
11. Mūra darbi. Akmeņi un ķieģeļi.2h
12. Betona veidi. Sastāvdaļas, pildvielas, blīvēšana. 2h
13. Dzelzsbetons. Betona otrreizējā pārstrādāšana.2h
14. Polimeri. Dabīgie un sintētiskie polimeri. 2h
15. Minerāli, keramika un stikls. 2h
16. Koka darbi. Koku sugas.2h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi uzrakstīti pārbaudes darbi, aktīva piedalīšanās nodarbībās, izstrādāti individuālie darbi (mājas lasīšana 10 000 rakstu zīmes un sagatavota mutvārdu prezentācija par izvēlēto tēmu). Kavēto nodarbību skaits nepārsniedz 20% no kopējā auditoriju nodarbību skaita. Noslēgumā ieskaite.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Izstrādāts individuālais darbs:
1. patstāvīgi izvēlēts teksts profesionālās jomas kontekstā (apjoms – 10 000 rakstu zīmes);
2. sagatavota PPoint prezentācija un sniegta 5 – 10 minūšu gara prezentācija par izvēlēto tekstu;
iesniegts glosārijs (terminu vārdnīca) ar profesionālās jomas terminu tulkojumu/skaidrojumu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Vērtējums (ieskaite) veidojas no atsevišķiem vērtējumiem: kontroldarbos, nodarbībās un semestra individuālā darba vērtējuma.

Obligātā literatūra

1. Bonamy D. Technical English 2 (Pre-inter). Pearson Education Ltd, 2008. 124 p. ISBN 13: 9781405845540 ISBN 10: 1405845546
2. Ibbotson M. Cambridge English for Engineering. CUP, Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2008. 112 p. ISBN-10: 0521715180
3. Ibbotson M. Professional English in Use. Engineering. CUP, Cambridge : Cambridge University Press, 2009. 144 p. ISBN-10: 0521734886 | ISBN-13: 978-0521734882
4. Killers V.K. Latviešu – angļu ilustrētā būvniecības terminu vārdnīca. Rīga: Avots, 1999. 203 lpp. ISBN10: 5401010583, ISBN13: 9785401010582

Papildliteratūra

1. Graham P. Building Ecology: first principles for a sustainable built environment. Oxford: Blackwell Publishing Co, USA. Science, 2003. 290 p. ISBN-10: 0632064137 | ISBN-13: 978-0632064137
2. Badger I., Pedley S. Everyday Business Writing. Pearson Education Ltd, 2008. 95 p. ISBN: 0582539722
3. Love T. W. Construction manual: concrete and form work. Craftsman Book Company, 2005. 158 p. ISBN 10: 0910460035 / ISBN 13: 9780910460033.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas būvniecība : ceļvedis būvniecības nozares virzītājiem. Rīga: Lilita. ISSN 1691-4058.
2. Building Design and Construction (žurnāls) ISSN: 0007-3407
3. Civil Engineering. [tiešsaiste]. Publisher : American Society of Civil Engineers. ISSN: 0885-7024. [skatīts 10.03.2021.]. Pieejams EBSCO datubāzēs: http://search.ebscohost.com

Piezīmes

Kurss iekļauts VBF 1.līmeņa studiju programmas "Būvniecība" obligātajā daļā.